دری     |     English

دا پاڼه هغه معلومات لري چې تاسو سره د کینګ کاونټي، واشنګټن کې د بانکدارۍ/کریډیټ یونین خدماتو کې مرسته کوي

Banking Info

Bank of America د امریکا بانک

 • SafeBalance Checkingبغیر د ګټې یا سپما حساب
  • په اول ځل د حساب خلاصولو لپاره لږترلږه 25$ ډالرو ته ضرورت دی
 • د پیسو ساتلو 95$ ډالره میاشتینې فیس
 • د overdraft فیس نه لري
 • سود یا ګټه نه لري
 • Advantage Plus Bankingد ګټې سره بانکداري
  • په اول ځل د حساب خلاصولو لپاره لږترلږه 100$ ډالرو ته ضرورت دی
 • په عمومي توګه تاسې باید په دی ډول حساب کی په ورځیني ډول سره 1500$ ډالر او یا هم ددې څخه زیاتې پیسې واچوۍ او یا هم تاسې باید په مستقیم ډول سره حداقل 250$ ډالر خپل حساب ته داخل کړۍ.
 • که چیرته پورتنې شرط پوره نه شي نو بیا به تاسو بانک ته د پیسو د ساتلو په بدل کی هره میاشت 12$ ډالره ورکوۍ
 • سود یا ګټه نه لري

 

Chase Bank

 • Chase Total Checking
  • د حساب خلاصولو لپاره هیڅ پیسو ته اړتیا نشته
 • تاسو باید په ورځیني شکل سره 1500$ یا 500$ او یا هم ددې څخه زیات ډالر خپل حساب ته جمع کړۍ، او یا هم د په میاشتیني شکل سره ورته پیسې جمع کړۍ.
 • که چیرته پورتنې شرط پوره نه شي نو بیا تاسو به بانک ته د پیسو د ساتلو په بدل کی هره میاشت 12$ ډالره ورکوۍ
 • سود یا ګټه نه لري
 • Chase Secure Banking
  • د حساب خلاصولو لپاره هیڅ پیسو ته اړتیا نشته
 • د 95$ ډالرو په اندازه د پیسو ساتلو میاشتنې فیس کوم چې هیڅ نه معاف کیږي
 • سود یا ګټه نه لري

Key Bank

 • Key Smart Checking
  • د حساب خلاصولو لپاره لږترلږه 10$ ته اړتیا ده
 • د پیسو کومه ځانګړې اندازه نلري
 • د پیسو ساتلو هیڅ میاشتینې فیس وجود نلري
 • سود یا ګټه نه لري
 • KeyBank Hassle-Free Account
  • د حساب خلاصولو لپاره لږترلږه 10$ ته اړتیا ده
 • د پیسو کومه ځانګړې اندازه نلري
 • د پیسو ساتلو هیڅ میاشتینې فیس وجود نلري
 • سود یا ګټه نه لري
 • د چیک لیکلو خدمات نه وړاندې کوي

US Bank

 • US Bank Smartly Checking
  •  
  • د حساب خلاصولو لپاره لږترلږه 25$ ته اړتیا ده
 • تاسو باید لږترلږه تر 1500$ ډالرو پورې په خپل حساب کی د پیسو توازن وساتۍ، تر څو تاسو د 95$ ډالرو په اندازه د پیسو ساتلو د فیس څخه خلاص شۍ.
 • د سود یا اضافه ګټې ریټ یا اندازه ېې 001% فیصده ده

WAFD Bank

 • Free Checking
  • د پیسو کومه ځانګړې اندازه نلري
 • د پیسو ساتلو هیڅ میاشتینې فیس وجود نلري
 • سود یا ګټه نه لري

د کریډیټ اتحادیه

BECU

د BECU اداره د الکولو، د خنزیر غوښې، قمار او او نورو حرامو فعالیتونو په برخه کی پانګونه نه کوي. په هر صورت په دغه ډول قرض باندې سود یا اضافه ګټه راتللې شي.

 • Checking
  • د پیسو کومه ځانګړې اندازه نلري
 • د پیسو ساتلو هیڅ میاشتینې فیس وجود نلري
 • په عمومي ډول سره دلته د سود یا ګټې اندازه 1% فیصده ده، مګر تاسو کولای شۍ چې پوښتنه وکړۍ چې هیڅ ډول سود یا ګټه واقع نه شي.

Seattle Credit Union

 • Free checking
  • په اول ځل د حساب خلاصولو لپاره هیڅ پیسو ته اړتیا نشته
 • د پیسو ساتلو هیڅ ماشتینې فیس وجود نلري
 • د پیسو کومه ځانګړې اندازه نلري
 • په عمومي ډول سره دلته د سود یا ګټې اندازه 5% فیصده ده، مګر تاسو کولای شۍ چې پوښتنه وکړۍ چې هیڅ ډول سود یا ګټه واقع نه شي.

Sound Credit Union

 • Free checking
  • د حساب خلاصولو لپاره هیڅ پیسو ته اړتیا نشته
 • د پیسو کومه ځانګړې اندازه نلري
 • هیڅ ډول میاشتینې فیس وجود نلري
 • سود یا ګټه نه لري
 • Sound debit account
  • د حساب خلاصولو لپاره هیڅ پیسو ته اړتیا نشته
 • د پیسو کومه ځانګړې اندازه نلري
 • تاسو باید په مستقیم شکل سره 500$ ډالر او یا د هغې څخه زیاتې پیسې خپل حساب ته ورداخل کړۍ
 • که چیرته پورتنې شرط پوره نه شي نو بیا به تاسو بانک ته د پیسو د ساتلو په بدل کی هره میاشت 3$ ډالره ورکوۍ
  • سود یا ګټه نه لري

 

Verity Credit Union

دغه ذکر شوې اداره د الکولو، د خنزیر غوښې، قمار او او نورو حرامو فعالیتونو په برخه کی پانګونه نه کوي. په هر صورت په دغه ډول قرض باندې سود یا اضافه ګټه راتللې شي.

 • Verity Checking
  • د حساب خلاصولو لپاره هیڅ پیسو ته اړتیا نشته
 • د پیسو کومه ځانګړې اندازه نلري
 • د پیسو ساتلو فیس نلري

Washington State Employees Credit Union

 • Basic checking
  • د پیسو ساتلو هیڅ میاشتینې فیس وجود نلري
 • سود یا ګټه نه لري

– All Images by pch.vector on Freepik