پښتو     |     English

این بخش شامل اطلاعاتی در مورد نحوه آماده سازی و درخواست برای کار و حقوق شما در محل کار است.  که شامل بخش های زیر است

حمایت برای پیدا کردن کار
مکان ها و سایت های که برای پیدا کردن کار شما را حمایت میکنند

کار در ایالات متحده
مختصری بر شرایط کار در ایالات متحده امریکا و بعضی اصطلاحاتی که با آن مواجه خواهید شد


آموزش های کاری
آموزش ها و برنامه های برای آمادگی به کار بشمول مهارت های تخصصی

پیدا کردن وظیفه
سازمان ها و انجن های جستجوی کار به نمایش گذاشته شده است

حقوق کارمندان
حقوق شما به عنوان یک کارگر در ایالت واشنگتن

– All Images by pch.vector on Freepik