پښتو     |     English
Working in the USA

جستجوی کار در امریکا میتواند چالش برانگیز باشد؛ پیدا کردن کار مناسب، ساعات کاری مناسب و کارفرمای مناسب زمان بر خواهد بود. بسیاری از کارها نیاز به مهارت زبان انگلیسی دارد. بدست آوردن یک کار ابتدایی حتی اگر خارج از حوزه تخصص و حرفه شما باشد، شما را برای پیدا نمودن شغل بهتری در آینده آماده میسازد. اکثرا کارهای ابتدایی در امریکا ایجاب مینماید تا خارج از ساعات عادی کار نمایید. کار کردن در آخرهفته، شیفت های شبانه، روزهای تعطیلی عمومی یک امر معمول است. بسیاری از کمک های دولتی مشروط است به اینکه شما باید کار نمایید، دنبال کار باشید و یا هم آموزش های کاریابی را حاصل کنید.

 

اصطلاحات کلیدی

  • Job یا کار عبارت از فعالیتی است که جهت دریافت پول برای یک کارفرما انجام میدهید.
  • Employer یا کارفرما شخص یا شرکتی است که با دریافت پول برایش کار میکنید.
  • Employee یا کارمند کسی است که کار را انجام میدهد.
  • Independent contractor قرارداد کننده مستقل کسی است که خودش خود را استخدام نموده و مزدش را با ارائه خدمات و وظایفی که انجام میدهد دریافت میکند. به طور مثال راننده Uber یا ترجمان ها.
  • Resume یا خلص سوانح شامل تجارب کاری، مهارتها و تحصیلات شما است که بسیاری از کارفرما ها هنگام ارائه درخواست کار از شما مطالبه میکنند. این خلص سوانح همچنان CV هم نامیده میشود.
  • Career یا وظیفه و مسلک یک مسیری است که برای آینده کاری تان انتخاب میکنید. مثلا پرستاری، حقوقدان، معلم.
  • Wages یا دست مزد عبارت از مقدار پولی است که از بابت کار تان دریافت میکنید. همین مبلغ در محدوده زمانی یک سال به نام معاش Salary هم یاد میشود. جزئیات مربوط به حقوق کارمند و حق اقل دستمزد را مشاهده کنید.
  • Benefits یا مزایا آن است که کارفرما علاوه بر دستمزد برای کارمندان شان ارائه میکنند. مثلا بیمه صحی، رخصتی با دستمزد و پس انداز بخاطر دوران تقاعد.