پښتو     |     English
Government Help

برای خرید غذا از برنامه های کمکی دولت واشنگتن پول دریافت نمایید. در حالیکه واجد شرایط بودن تان مشخص نیست و تضمینی برای آن وجود ندارد، ارائه درخواست را برای تان توصیه مینماییم.

نکته:  ابتدا برای Basic Food یا غذای اساسی درخواست دهید چون بسیاری از پناهندگان افغان که اخیرا عزیمت نموده اند برای Basic Food نسبت به سایر برنامه های کمکی مستحق شناخته میشوند.

غذای اساسی — کارت پول برای غذا یا EBT

از کمک های دولت واشنگتن برای خرید غذا هر ماه پول دریافت کنید. ( برنامه کمک به تغذیه تکمیلی وزارت زراعت امریکا SNAP تحت عنوان Basic Food یا غذای اساسی در واشنگتن به افرادی که درآمد پایین دارند ماهانه کمک های نقدی را فراهم میسازد تا غذا بخرند.

درخواست دادن

برای ارائه درخواست Basic Food سه روش وجود دارد:
  • شما میتوانید به صورت انلاین اینجا درخواست دهید.
  • از طریق تیلفون به شماره 877-501-2233
  • با مراجعه حضوری به دفتر محلی خدمات اجتماعی. آدرس دفاتر محلی خدمات اجتماعی را از اینجا پیدا کرده میتوانید.
اگر به صورت آنلاین درخواست دهید ممکن برای انجام مصاحبه خواسته شوید. اداره خدمات اجتماعی و صحی DSHS  معلومات بیشتری در مورد ترتیب درخواست برای Basic Food  و سایر خدمات را به شما ارائه  خواهد داد. اگر درخواست شما برای Basic Food پذیرفته شود، هر ماه کارت EBT که وجه نقدی به آن علاوه شده را برای خرید مواد غذایی دریافت خواهید کرد. مقدار پولی که هر ماه به کارت EBT شما علاوه میشود  بر اساس تعداد اعضای فامیل شما خواهد بود.

کار
دریافت کنندگان مواد غذایی یا Basic Food باید شرایط مربوط به کار و جستجوی کار را رعایت نمایند تا مستحق این مزایا شناخته شوند. یکی از شرایط شرکت در برنامه های آموزش استخدام و کاریابی میباشد.

به خاطر داشته باشید که مزایای دریافت Basic Food را از دست میدهید اگر کار خود را ترک نمایید. اطمینان حاصل نمایید که مستحق بودن و دریافت مزایای مذکور را با تکمیل نمودن فورمه های جستجوی کار و انجام مصاحبه های کاری محفوظ نگهدارید. این پروسه ممکن است با بررسی های مستمر مستحق بودن صورت پذیرد.

سایر مزایاّ:
اگر شما واجد شرایط Basic Food شناخته شوید ممکن است واجد شرایط سایر برنامه های کمکی هم باشید.

  • چاشت رایگان یا با پرداخت کم برای اطفال تان که شامل مکتب هستند. اینجا درخواست دهید.
  • کمک های غذیی برای خانم ها، نوزادان و کودکان WIC . اینجا درخواست دهید.
  • برنامه های آموزشی برای استخدام و کمک به کاریابی
  • خدمات مربوط به آموزش زبان انگلیسی از رهگذر برنامه Basic Food and Employment Training برای پناهندگان. معلومات بیشتر راجع به این برنامه ها را میتوانید در صفحه کمک های دولتی دریافت نمایید.
برنامه تغذیه زنان- نوزدان و کودکان WIC

دریافت مواد غذایی و لوازم مورد نیاز زنان باردار و کودکان زیر 5 سال. برای درخواست ابتدا با استفاده از گزینه جستجو و درج زیپ کد محل تان نزدیکترین دفتر WIC را از اینجا پیدا کرده و بعدا به شماره 1-800-322-2588 تماس گرفته برای تان وقت ملاقات ترتیب دهید.  

 

نکته: اگر در فامیل تان فرد باردار یا کودکان خوردسال دارید برای مواد غذایی زنان باردار، نوزادان و کودکان WIC همزمان با Basic Food  درخواست دهید. فامیل شما ممکن برای WIC مستحق باشد اگر شما مستحق Basic Food  و TANF و یا بیمه صحی دولتی Medicaid باشید. شماره تیلفون که در فوق ذکر شد از روزهای دوشنبه تا پنجشنبه قابل دسترس است.


برنامه کمک غذایی (FAP)

اگر واجد شرایط برنامه غذای اساسی Basic Food نیستید کوشش کنید کمک غذایی از طریق برنامه FAP را از اینجا بدست آورید. این برنامه علاوه بر شرایط Basic Food شهروندی و یا سند اقامت دایم را میطلیبد.

نکته: شما هر دو کمک Basic Food و FAP را همزمان دریافت کرده نمیتوانید. برنامه غذایی اساسی Basic Food پول بیشتری برای غذا به شما میدهد.

برنامه کمک غذایی دولتی

این برنامه یکی از برنامه های اداره خدمات اجتماعی و صحی برای فامیل های پناهندگان کم در آمد است که مستحق برنامه Basic Food ماهانه نمی باشند.

نکته:این برنامه شرایط کمتری نسبت به Basic Food دارد. این برنامه شرط شهروند بودن و یا سند اقامت دایم را ندارد.