پښتو     |     English

این صفحه دارای منابع زیر است تا به شما در یافتن خدمات حقوقی در ایالت واشنگتن کمک کند

وضعیت حقوقی در امریکا

گزینه های متعددی برای دریافت وضعیت حقوقی حضور دراز مدت در امریکا وجود دارد. بعضی از این گزینه ها را میتوان با هم انجام داد به عنوان مثال پیگیری همزمان وضعیت پناهندگی و ویزای خاص مهاجرت.

وضعیت های ورود به امریکا

بسیاری افغانهای که بعد از ماه آگست سال 2021 به امریکا داخل شده اند از طریق برنامه ورود مشروط بشردوستانه، ویزای خاص مهاجرت و یا پناهندگی وارد شده اند. در مورد وضعیت های حقوقی مهاجرت بیشتر در ذیل بیاموزید و یا پریزنتیشن را مرور نمایید.

ارتباط با خدمات حقوقی
در ذیل تعدادی از فورم های معمول مربوط به ( دفتر شهروندی ومهاجرت در امریکا USCIS) که برای دریافت خدمات حقوقی استفاده میشوند معرفی گردیده است. یک وکیل حقوقی بهتر میتواند نوع فورم مورد نیاز شما را با توجه به وضعیت حقوقی مهاجرتی تان انتخاب نموده و به شما در ترتیب و تکمیل آن همکاری نمایدفامیل خارج از امریکا
فامیل های افغان در امریکا به طور مداوم نگران پیوستن خانواده های شان که در وضعیت غیر شفاف به سر میبرند هستند. بعضی از سازمان ها لیست تخلیه شدگان را که واجد شرایط ویزا خاص مهاجرت هستند با فامیل های شان را حفظ نموده اند. برای دریافت کمک در مورد لیست افراد شامل پروسه تخلیه با دفتر اسکان مجدد تان تماس بگیرید

– All Images by pch.vector on Freepik