پښتو     |     English
Employee's Right

ایالت واشنگتن

به عنوان کارمند شما از حقوقی زیادی در ایالت واشنگتن برخوردار هستید. به عنوان مثال: پرداخت مناسب، وقفه بین ساعات کار، تعداد ساعات کاری، رخصتی مریضی و غیره که همه اینها وابسته به نوع کار، محلی که کار میکنید و مدتی که برای کارفرمای تان کار کرده اید میباشد. بعضی از وظایف مثل Lyft  یا Uber و یا خدمات رساندن بسته ها همراه با شرکت آمازون یا DoorDash شما را به عنوان کارمند قراردادی استخدام میکنند و مکلف نیستند به شما حد اقل دستمزد و سایر مزایای که بقیه شرکت ها به کارمندان شان میدهند را ارائه  نمایند.

همچنین مهم است بدانید که ایالت واشنگتن یک ایالت استخدامی است. هر زمانی ممکن است که شرکت ها با ارائه  دلیل یا بدون ارائه  دلیل  کارکنان خود را منفک نمایند مشروط بر اینکه قوانین حمایوی کارکنان را نقض نکرده باشند. شرکت ها ممکن است کاپی از اسناد تان را مطالبه کنند، اما نمیتوانند اصل سند مثل پاسپورت، لیسانس رانندگی و کارت سوشیل سکیورتی تان را نزد خود نگهدارند.

شما خود را باید با قوانین ذیل آشنا بسازید:

 

US Paid Family and Medical Leave Act (قانون مربوط به رخصت با معاش مریضی خود یا فامیل)

برای ولادت طفل و یا حفاظت از فرزندخوانده ، مراقبت از عضو خانواده و شخص خود تان  شما میتوانید 12 هفته رخصتی بگیرید بدون اینکه بیمه صحی تان را از دست بدهید.

Washington State Minimum Wage (قانون حد اقل دستمزد ایالت واشنگتن)

حد اقل دستمزد در ایالت واشنگتن $14.49 در ساعت میباشد. اگر به شما کمتر از حد اقل دستمزد پرداخت شده است شما میتوانید شکایت خود را اینجا ارائه  کنید. حد اقل دستمزد بعضی از شهر ها و کونتی ها ممکن بلند تر ازین حد اقل دستمزد باشد.

Washington State Protection Against Retaliation (حمایت از عمل متقابل در ایالت واشنگتن)

اگر شما بر علیه کارفرما شکایت ثبت نموده اید، آنها نمی توانند در مقابل از شما انتقام گیری نمایند.

Washington State Protection Against Discrimination (حمایت در برابر تبعیض در ایالت واشنگتن)

 تبعیض بخاطر نژاد، رنگ پوست، تابعیت ، جنسیت، وضعیت مدنی، سن، معلولیت، انتخاب جنسیتی،  متقاعد نظامی، و استفاده از حیوانات به دلیل معلولیت از جانب کارفرما بر علیه شما ممنوع است.

Washington State Break Schedule (وقفه های کاری در ایالت واشنگتن)

در ایالت واشنگتن برای هر 4 ساعت کاری شما مستحق 10 دقیقه وقفه (بریک) هستید. این وقفه های شامل ساعات کاری شما میباشد. اگر اضافه از 5 ساعت کار نمایید شما مستحق 30 دقیقه وقفه نان چاشت هستید. اگر وقفه نان چاشت شما به دلیل مصروفیت به کار از دست رفت وقفه چاشت به شما پرداخت خواهد شد. وقفه نان چاشت شما پرداخت نخواهد شد اگر کاملا در طول وقفه از اجرای کار معاف و آزاد باشید. برای رفتن به رفع حاجت باید به شما کاملا اجازه داده شود.

Washington State Paid Sick Time (مریضی با پرداخت معاش در ایالت واشنگتن)

برای شما در مقابل هر 40 ساعت کار 1 ساعت رخصتی مریضی با پرداخت معاش داده خواهد شد. این ساعت جمع شده رخصتی مریضی را میتوانید در صورتیکه شما یا اعضای فامیل تان مریض (فزیکی یا روانی) بوده و نیاز به مراقبت داشته باشند استفاده کنید. کارفرما شما بخاطر اینکه رخصتی مریضی استفاده کنید نمی تواند علیه شما اقدام کند.

Washington State Workplace Injuries (آسیب دیدن در محیط کار در ایالت واشنگتن)

اگر در محل کار آسیب دیدید، شما مستحق دریافت کمک به تداوی هستید. برنامه جبران کارکنان مصارف تداوی شما را مستقیما پرداخت خواهد کرد اگر آسیب و مریضی تان مرتبط به محل کار باشد. کارفرمای تان نمیتواند علیه شما اقدامی نماید اگر شما در محل کار آسیب دیدید.

Washington State Domestic Violence Leave (رخصتی بخاطر خشونت فامیلی در واشنگتن)

اگر خشونت فامیلی، تجاوز جنسی، تعقیب و تهدیدی را تجربه میکیند، کارفرمای شما مکلف است تا به شما اجازه دهد که رخصتی گرفته و برای رهایی از وضعیت، یافتن مکان امن، دریافت تداوی لازم صحی و روانی و شرکت در جلسه محکمه اقدام نمایید.

Washington State Tips and Service Charges (دریافت Tips در ایالت واشنگتن)

پول را که به عنوان Tip از مشتریان دریافت میکنید از خود تان است. کارفرمای شما نمتیواند این پول را از شما بگیرد. پول Tip به عنوان بخشی از حد اقل دستمزد تان حساب نمی شود.

Washington State Overtime (اضافه کاری در ایالت واشنگتن)

اگر شما اضافه کاری نمایید یعنی اضافه از 40 ساعت در یک هفته کار کنید مستحق 1.5 (یک و نیم) برابر دستمزد در برابر هر ساعت اضافی کاری تان میباشید.

Washington State Employment Document Translation

برای ترجمه اسناد و اوراق کاری به شماره 1،800،547،8367 تماس بگیرید.

Washington State Unemployment Benefits (مزایای دوره بیکاری در ایالت واشنگتن)

اگر در ایالت واشنگتن کار نموده اید و از کار اخراج شده و بیکار هستید با استفاده از لینک مذکور برای مزایای دوره بیکاری اقدام نمایید. اشخاصیکه شهروند امریکا نیستند نیز میتوانند برای مزایای بیکاری درخواست بدهند. شما باید اسناد اقامت تان را ارائه  کنید تا وضعیت مهاجرت تان مشخص شود.

Seattle Specific (خاص برای سیاتل)

City of Seattle Minimum Wage (حد اقل دستمزد در شهر سیاتل)

در شهر سیاتل برای کمپنی های که اضافه از 501 کارمند دارند حد اقل دستمزد $17.27 در هر ساعت تعین شده است. برای کمپنی های که کمتر از 500 کارمند دارند حد اقل دستمزد $17.75 در هر ساعت در نظر گرفته شده است.

اگر در میدان هوایی کار کنید حد اقل دستمزد $17.53 در ساعت است. اگر برای شما کمتر از حد اقل دستمزد پرداخت شده است میتوانید شکایت خود را اینجا ثبت کنید.

City of Seattle Protections for domestic Workers (حمایت از کارگران خانگی در سیاتل)

در شهر سیاتل اگر شما به عنوان کارگر خانگی از قبیل مراقبت از طفل، نظافت کار، باغبان، آشپز کار میکنید کارفرمای تان ملزم است تا حد اقل دستمزد را برای تان پرداخت نماید. همچنان مستحق هستید تا از وقفه نان چاشت، وقفه های بین کار، و رخصتی استراحت بعد از کار متواتر 6 روز پی هم استفاده نمایید.

City of Seattle Protections for Hotel Workers (حمایت از کارکنان هوتل ها در سیاتل)

در شهر سیاتل اگر در هوتل کار میکنید کارفرمای شما ملزم است تا شما را از خطرات ناشی از مراجعین و آسیب رسیدن محفوظ داشته و خدمات صحی را در صورت که آسیب ببینید برای تان فراهم نماید.