پښتو     |     English

این صفحه دارای مطالبی است که به شما در خدمات بانکداری/اتحادیه اعتباری در شهرستان سپوکن ایالت واشنگتن کمک می کند

Spokane County

Bank of America

– حداقل 25 دالر برای افتتاح حساب

– 4.95 دالر هزینه نگهداری ماهانه

– بدون هزینه اضافه برداشت

– بدون نرخ سود

– حداقل 100 دالر برای باز کردن حساب

–  1500 دالر یا بیشتر از آن در حساب تان موجودی داشته یا یک واریز مستقیم (Direct Deposit) در ماه حداقل 250 دلار داشته باشید.

– 12 دالر هزینه نگهداری ماهانه در صورت عدم رعایت شرایط فوق

– بدون نرخ سود

Chase Bank

Chase Total Checking 

– بدون حداقل سپرده یا پرداخت برای باز کردن حساب

– 1500 دالر یا بیشتر از آن در حساب تان موجودی داشته یا یک واریز مستقیم (Direct Deposit) 500 دالر یا اضافه از آن در ماه.

– 12 دالر هزینه نگهداری ماهانه در صورت عدم رعایت شرایط فوق

– بدون نرخ سود

Chase Secure Banking

– بدون حداقل سپرده برای باز کردن حساب

– هزینه نگهداری ماهانه 4.95 دالر قطعی است.

– بدون نرخ سود

Key Bank

– حداقل 10 دالر سپرده برای باز کردن حساب

– بدون حداقل تعادل یا بیلانس

– بدون هزینه نگهداری ماهانه

– بدون نرخ سود

– حداقل 10 دالر سپرده برای باز کردن حساب

– بدون حداقل تعادل یا بیلانس

– بدون هزینه نگهداری ماهانه

– بدون نرخ سود

– خدمات چک نویسی ارائه نمی دهد

US Bank

US Bank Smartly Checking 

– حداقل 25 دالر سپرده برای باز کردن حساب

– حداقل موجودی تان را 1500 دالر نگهدارید تا از پرداخت هزینه نگهداری ماهانه 6.95 دالر جلوگیری کنید.

– نرخ سود 0.001%

WAFD Bank

Free Checking 

– بدون حداقل تعادل یا بیلانس

– بدون هزینه نگهداری ماهانه

– بدون نرخ سود

اتحادیه اعتباری

 

BECU

BECU در کسب و کارهای با گوشت خوک، الکل، قمار یا سایر فعالیت های حرام سر و کار دارند سرمایه گذاری نمی کند. با آنهم قرضه های آن شامل سود میگردد.

Checking

– بدون حداقل تعادل یا بیلانس

– بدون هزینه نگهداری ماهانه

– نرخ سود 0.1٪ (اما می توانید درخواست کنید که هیچ سودی به حساب تان تعلق نگیرد)

Washington State Employees Credit Union

– بدون هزینه نگهداری ماهانه

– بدون نرخ سود

Spokane City Credit Union

Checkings

– بدون حداقل موجودی برای افتتاح حساب

– بدون نیاز به حداقل تعادل یا بیلانس

– بدون هزینه نگهداری ماهانه

– بدون نرخ سود

Spokane Teachers Credit Union

– بدون حداقل موجودی برای افتتاح حساب

– بدون حداقل تعادل یا بیلانس

– بدون هزینه نگهداری ماهانه

– بدون نرخ سود

Numerica Credit Union

– حداقل موجودی 25 دالر برای باز کردن حساب

– بدون حداقل تعادل یا بیلانس

– بدون هزینه نگهداری ماهانه

– بدون نرخ سود

– All Images by pch.vector on Freepik