پښتو     |     English

این صفحه دارای منابع ذیل بوده که جهت دریافت معلومات عمومی در مورد خدمات صحی به شما کمک مینماید.

·        داشتن مکالمه واضح و مناسب و معلومات کافی راجع به صحت تان یک مسله حیاتی و تاثیرگذار بر خدمات صحی دانسته میشود. شما همیشه میتوانید ترجمان به طور حضوری یا از طریق تیلفون بدون هزینه داشته باشید. برای ملاقات های صحی تان (Appointment) از قبل ترجمان آماده نمایید، لطفا برای داشتن ترجمان حد اقل 2-4 هفته قبل از اپاینتمنت صحی تان اقدام نمایید. زمانیکه از داکتر اپاینتمنت میگیرید دفتر داکتر را در جریان بگذارید که شما به ترجمان نیاز دارید.

 

o       بطور مثال هنگام تنظیم اپاینتمنت نام تان، کلمه اپاینتمت، ترجمان، زبان که به آن صحبت میکنید و تاریخ مورد نظر برای اپاینتمنت را تذکر دهید. 

 • Apple Health
  • تمام پناهندگان که جدیدا به ایالت واشنگتن عزیمت نموده اند باید کارت خدمات صحی Apple Health for Refugees را از دفتر DSHS بدست آورده باشند. برنامه Apple Health بخش عمده از خدمات صحی مثل اپاینتمنت داکتر، واکسین ها، تداوی دندان، و ادویه را تحت پوشش قرار میدهد. زمانیکه کارت خدمات صحی را بدست آوردید میتوانید داکتر مورد نظر و کلینیک نزدیک به محل تان را انتخاب کنید.
  • داکتران و کلینیک های شامل Apple Health عبارتند از:
   • Amerigroup Washington
   • Community Health Plan of Washington
   • Coordinated Care of Washington
   • Molina Healthcare of Washington
   • UnitedHealthcare Community Plan
خدمات صحی در آمریکا چگونه اجرا میشود؟ (توضیحات)

·         شفاخانه: جای است که در واقعات عاجل بخاطر تشخیص مریضی های جدی و تجویز دوا توسط داکتر متخصص به آن مراجعه میشود.

·         دوا: در امریکا خدمات عرضه دوا بر اساس نسخه داکتر توسط دواخانه ها صورت میگیرد نی اینکه مستقیما توسط داکتر داده شود.

·         کلینیک جای است که اشخاص برای خدمات صحی عادی و روزمره مراجعه میکنند. کلینیک ها تمرکز شان روی واقعات عادی مریضی بوده، یعنی مریضی های را رسیدگی میکنند که مریض بعد از تداوی عادی عازم خانه خود شده به عوض اینکه به شفاخانه شب را سپری کند و یا نیاز به تداوی طولانی داشته باشد. اکثرا ویزیت مریضان از طریق اپاینتمنت انجام شده یا اینکه میتوانند مستقیما مراجعه کنند. خدمات صحی از یک کلینیک تا کلینیک دیگر متفاوت خواهد بود اما اکثرا خدمات تخصصی مثل تداوی دندان، چشم، و خدمات صحی بارداری زنان را عرضه میدارند.

·         بخش خدمات صحی فوری تا ناوقت روز  و روزهای آخر هفته باز بوده خدمات صحی فوری که تهدید به مرگ مریض نباشد را رسیدگی میکنند. مطمین شوید که کلینیک که مراجعه میکنید بیمه صحی تان را بپذیرد. (کارت تان را نشان دهید)

·         بخش عاجل وضعیت های وخیم صحی که تهدید به مرگ باشد را رسیدگی میکند.

·         نسخه داکتر تجویز دواهای است که توسط داکتر برای مریض داده شده تا از دواخانه دریافت کند. برای گرفتن بعضی از دواها در امریکا به نسخه داکتر نیاز است، اما بسیاری از دواها در فروشگاه های مواد خوراکی و ادویه فروشی ها قابل دریافت است. مطمئن شوید تا دوای را که داکتر برای تان توصیه کرده بدانید از کجا بدست آورید. (در امریکا داکتر برای مریضان در معاینه خود دوا نمیدهد)

·         دواخانه ها بخش مشخصی برای عرضه دوا در Drugstore  و فروشگاه های مواد خوراکی هستند. اما در بعضی کلینیک ها میتوانید با استفاده از نسخه که داکتر به شما داده از همانجا دوای تان را بدست بیاورید.

·         فروشگاه های دوا مثل Walgreens، Rite-Aid (حتی بسیاری از خوراکه فروشی ها) دواهای که نیاز به نسخه نداشته و شامل بخش عمده از دوا ها میشود را عرضه میکنند. دوا های مسکن درد، پایین آورنده تب، سرماخوردگی، و سایر دوا را میتوانید بدون نسخه از این فروشگاه ها بدست آورید.

·         شبکه بیمه صحی شما با شفاخانه ها، داکتران و مراجع خدمات صحی مشخصی قرارداد دارد. به این معنی که مرکزصحی مورد نظر تان ممکن شامل شبکه بوده (بیمه صحی تان قبول کند) و یا خارج از شبکه باشد (بیمه صحی تان را قبول نکند). پیدا کردن مرکز صحی شامل شبکه به شما این امکان را میدهد تا مصارف تداوی را به عهده بیمه صحی انداخته صرف مبلغی ناچیزی را به عنوان Copay پرداخت نمایید تا اینکه تمام مصارف تداوی را از جیب تان بپردازید.

·         آگاه باشید که انواع مختلف هزینه ها با خدمات صحی که از طریق بیمه دریافت میکنید مرتبط خواهد بود. Premium مبلغ ثابتی است که هر ماه برای داشتن بیمه صحی پرداخت میکنید. Deductibles یا کسر همان مبلغی است که شما برای تداوی پرداخت میکنید قبل ازینکه بیمه شما وارد عمل شود. Copay یک فیس یا مقدار معین است که سطح مصرف شما به مجرد رسیدن به Deductible باید پرداخت کنید. 

خدمات صحی ابتدائی
 • فراهم کننده خدمات صحی ابتدایی یا (PCPs) داکترانی هستند که خدمات از قبیل آزمایشات صحی، نسخه دوا، و سایر خدمات غیرعاجل را بر اساس اپاینتمنت عرضه میکنند. تعداد فراهم کنندگان خدمات صحی ابتدایی زیاد هستند که شما میتوانید با توجه به تخصص شان در عرصه صحی یکی را انتخاب کنید.
 • با استفاده از جستجوگر Search در وبسایت بیمه صحی تان تحت عنوان Find a Doctor میتوانید داکتران و مراکز صحی که بیماران جدید میپذیرند را پیدا نمایید. برای انتخاب داکتر فامیلی شما میتوانید با تماس به بیمه صحی تان داکتر مورد نظر را معرفی کنید یا اینکه مستقیما به داکتر مورد نظر تماس گرفته و انتخاب تان را با وی مطرح کنید. بعد ازینکه داکتر فامیلی یا PCP تان را انتخاب کردید، میتوانید برای تان اپاینتمنت ترتیب داده با وی ملاقات کنید و داکتر مذکور مریضی فعلی یا آینده تان را تحت تداوی قرار داده و در صورت ضرورت شما را به داکتران متخصص جهت آزمایش، و تداوی ارجاع خواهد نمود.
 • بعضی از مراکز صحی ممکن همه انواع بیمه ها را قبول نکند حتی اگر Apple Health هم داشته باشید. باید با مراجعه به وبسایت فراهم کننده بیمه صحی تان مراکز صحی شامل شبکه (مراکزی که بیمه تان را قبول میکند) را پیدا کنید. لطفا به خاطر داشته باشید که گاهی ممکن است مبلغی را هنگام مراجعه به داکتر تحت نام Copay پرداخت کنید هرچند که بیمه صحی هم داشته باشید. بعضی از بیمه های صحی Copay ندارند ولی آنهاییکه دارند به طور معمول مبلغ Copay بین $20 الی $50 نظر به نوعیت معاینات تان خواهد بود. 
 
مراقبت های فوری
 • کلینیک های مراقبت فوری به واقعات جراحت های خفیف و بیماری که مریض در حالت تهدید به مرگ نباشد را بدون اپاینتمنت رسیدگی میکنند. مراجعه به کلینیک مراقبت های فوری که بیمه تان را قبول نکند برای تان هزینه بسیاری خواهد داشت، لذا قبل از مراجعه معلوم نمایید کدام کلینیک در محل تان بیمه تان را میپذیرد. اگر به مراقبت فوری نیاز داشتید به نزدیکترین کلینیک مراجعه نموده نام، معلومات بیمه صحی و نوعیت مریضی تان را توضیح دهید. اگر قرار شد که بعد از ویزیت دوا دریافت کنید مطمئن شوید که دواخانه ی را انتخاب کنید که به محل تان نزدیک باشد.
 • بعضی از مراکز صحی ممکن همه انواع بیمه ها را قبول نکند حتی اگر Apple Health هم داشته باشید. باید با مراجعه به وبسایت فراهم کننده بیمه صحی تان مراکز صحی شامل شبکه (مراکزی که بیمه تان را قبول میکند) را پیدا کنید. لطفا به خاطر داشته باشید که Copay در کلینیک مراقبت فوری نسبت به مراجعه به داکتر فامیلی بیشتر بوده که معمولا بین $45 تا $75 خواهد بود. 
مراقبت های عاجل و اظطراری
 • اتاق عاجل (ERs) شفاخانه های هستند که خدمات صحی نجات جان را برای مریضان که در حالت تهدید به مرگ بوده یا جراحت شدید دارند ارائه میکنند. اگر شخصی به مراقبت عاجل نیاز داشته باشد ضرورت به اپایتنمنت نیست، شما میتوانید مریض را خود تان به اتاق عاجل برده یا به شماره 911 تماس گرفته در قسمت انتقال مریض به اتاق عاجل کمک بخواهید. زمانیکه شماره 911 را تماس گرفتید باید چگونگی و عاجل بودن مریضی تان را توضیح بدهید. اگر به ترجمان نیاز داشتید به طرف مقابل بگویید که ترجمان یا Interpreter به زبان مورد نظر تان ضرورت دارید تا آنها بتوانند به کسی تماس گرفته و زمینه ترجمه را به شما مساعد سازند.
 • با وجودیکه تمام انواع بیمه ها برای مراجعه به اتاق عاجل قابل قبول است، اما Copay آنها نسبت به مراجعه به داکتر فامیلی یا مرکز مراقبت های فوری بیشتر است. معمولا بین $100 الی $200 بوده اما اگر شخص به شفاخانه بستر شود این مبلغ شامل معافیت خواهد بود.
 • در صورت واقعات ذیل به اتاق عاجل مراجعه نمایید:
 • صرفه و استفراغ همراه با خون
 • مشکلات تنفسی
 • حس رساندن آسیب به خود یا دیگران
 •  جراحات که تهدید به مرگ باشد
 • درد و پندیدگی در پا که ممکن علامت لخته شدن خون باشد
 • مسموم شدن
 • حساسیت های شدید
 • جراحت شدید چشم مثل تماس چشم با مواد کیمیاوی
 • سردردی شدید و میگرن
 • زخم شدید و آماس و پندیدگی
 • علایم حمله قلبی مثل درد در ناحیه سینه
 • علایم سکته مثل بی حسی ناگهانی دست یا پا
 • درد ها ناگهانی ناحیه شکم 
صحت روانی / خدمات سلامت رفتاری
 • صحت روانی و خدمات سلامت رفتاری بخش بزرگی از وضعیت ها را تحت پوشش دارد که اکثرا خدمات آن به شکل مشاوره و روان درمانی ارایه میگردد. آسیب های روحی و استرس را به مشکل میتوان اداره کرد و ممکن شما را مریض، تشویشی و افسرده بسازد. خدمات درمانی به شکل تراپی و مشاوره انجام میگیرد و نظر به وضعیت شما ممکن به طور فرد با فرد یا صحبت در یک گروه با معالج یا مشاور تان انجام پذیرد. معالج و مشاور به شما یاد میدهد تا وضعیت های مشکل روحی و فکری تان  که توسط روش های تشخیص صحت روانی تثبیت شده را با مهارت خاص اداره نمایید. روان درمانی روی تشخیص، جلوگیری و معالجه مشکلات روانی تمرکز دارد. برای دریافت تجویز دوا جهت بهبود صحت روانی تان به روان پزشک که داکتر متخصصی است باید نخست تماس بگیرید.
 • به خاطر داشته باشید که اکثرا خدمات مشاوره و روان درمانی صرفا به زبان انگلیسی میسر است. اولین ویزیت شما با متخصص روان درمانی در مورد شناخت مشکلات وضعیت روحی و روش درمان آن خواهد بود. ویزیت ها یا اپاینتمنت های بعدی تان به طور هفته وار ترتیب خواهد شد قسمیکه برای ملاقات با روان پزشک ممکن هر 4 یا 6 هفته یک بار مراجعه نمایید.
 • بعضی از مراکز صحی ممکن همه انواع بیمه ها را قبول نکند حتی اگر Apple Health هم داشته باشید. باید با مراجعه به وبسایت فراهم کننده بیمه صحی تان، مراکز صحی شامل شبکه (مراکزی که بیمه تان را قبول میکند) را پیدا کنید. مقدار فیس و Copay خدمات روان درمانی متفاوت بوده و بستگی به مرکز و نوع خدمات دارد. اکثرا Copay برای اپاینتمنت های بین $10 الی $30 در هر بار، تشخیص ابتدایی توسط روان پزشک تخمینا $250 الی $300 ، بقیه اپاینتمنت های تعقیبی بدون قیمت دوا حدودا $100 الی $200 مصرف خواهد داشت. 
مراقبت دندان
 • داکتران دندان متخصصین تداوی دندان ها و بیره ها هستند. این داکتران خدماتی از قبیل پاک کاری دندان ها، اکسری، پرکاری، و کشیدن دندان را عرضه میدارند. خدمات ابتدایی صحت دندان توسط بیمه Apple Health تحت پوشش قرار دارد. باید از قبل برای تان اپاینتمنت ترتیب داده باشید.

نکته: بیمه Apple Heath مصارف عصب کشی و پوش دندان را نمی پذیرد. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت بیمه تان کلینیک دندانی که مریض جدید و بیمه که شما دارید را میپذیرد جستجو نمایید. 

 • اورتودنتیست (اصلاح کننده بی نظمی جوف و دندانها)  از داکتران عادی دندان متفاوت اند. آنها متخصص بخش های مثل درست نمودن نا برابری دندانها، نا برابری جوف دهن با استفاده از بریسیس، ریتینر و سایر روش ها هستند. با وجودیکه Apple Health بخش عمده از تداوی دندان را تحت پوشش دارد، پرداخت هزینه های آرتودنتیست محدود بوده و به تایید قبلی نیازمند است.
 • با مراجعه به وبسایت بیمه تان میتوانید کلینیک دندان که مریض جدید میپذیرد را جستجو نمایید. بعد ازینکه داکتر و کلینیک مورد نظر تان را انتخاب کردید، برای شان زنگ زده اولین اپایتنمنت تان را ترتیب دهید. داکتران دندان بخاطر صحت دهن به طور معمول هر 6 ماه به شما اپاینتمنت بخاطر پاک کاری و ارزیابی دندان ها تعیین میکنند. داکتران مذکور جهت مراجعه بخاطر وضعیت های اضطراری دندان هم قابل دسترس هستند البته مطابق به پالیسی شان.
 • مصارف: مراجعه به داکتر دندان ممکن نسبت به داکتر عادی پرهزینه تر باشد. بعضی از کلینیک ها ممکن همه انواع بیمه ها را نپذیرند هرچند که شما بیمه Apple Health داشته باشید. به وبسایت بیمه تان مراجعه کرده و کلینیک دندانی که شامل شبکه بیمه تان است را پیدا کنید. اضافه بر این، پرداخت مصارف تداوی دندان توسط بیمه Apple Health محدود است، لذا به بیمه تان تماس گرفته از چگونگی مزایا تان با خبر شوید. پاک کاری و چک معمول دندان ها توسط بیمه تحت پوشش قرار دارد اما بخاطر داشته باشید که بعضی از خدمات ممکن است Copay داشته باشد. پرکاری دندان ممکن بین $50 الی $150 برای هر دندان، کشیدن عادی دندان بین $75 الی $250 و کشیدن همراه با جراحی که بی حسی را ایجاب میکند بین $180 الی $550 مصرف داشته باشد.
 • برای کسانیکه بیمه صحی ندارند منابع برای عرضه خدمات صحی دندان موجود است. متخصصین صحی مسلمان شهر سیاتل با تیم صحی بین المللی همکاری دارند تا خدمات صحی دندان را برای کسانیکه بیمه ندارند عرضه نماید. اینجا را کلیک کنید و با ارایه نام، آدرس، شماره تیلفون، زمان مناسب برای اپاینتمنت و نگرانی تان بابت دندان، برای تان اپاینتمنت ترتیب دهید.
 • برای عصب کشی و پوش دندان به UW Dental Teaching Clinic یا سایر مراکر تخصصی مراجعه کنید. 
مراقبت چشم و بینائی
 • متخصصین چشم داکترانی هستند که به تداوی چشم و خدمات مربوط بینایی مثل نسخه برای عینک، لینز، و سایر مشکلات راجع به بینایی میپردازند. پیدا کردن مرکز مناسب ارایه خدمات چشم کمی پیچیده است، داکتر فامیلی تان اکثرا شما را در پیدا کردن و ارجاع شما به متخصص چشم کمک میکند.
 • بعد ازینکه متخصص چشم را انتخاب نموده یا به آن ارجاع شدید، تماس بگیرید و اولین اپاینتمنت تان را ترتیب دهید. ازین مرحله به بعد شما مستقیما با خود متخصص چشم در تماس بوده و اپاینتمنت های بعدی تان را ترتیب خواهید داد.
 • بعضی از مراکز تمام انواع بیمه ها را نخواهد پذیرفت هرچند شما بیمه Apple Health دارید. با مراجعه به وبسایب بیمه تان مرکز تداوی که بیمه تان را قبول کند را پیدا نمایید. اضافه بر این، خدمات صحی بینایی بیمه Apple Health با توجه به سن شخص متفاوت و محدود است، لطفا به بیمه تان تماس گرفته از چگونگی مزایای تان با خبر شوید. خدمات صحی بینایی معمولا Copay بین $10 الی $40 و برای عینک مطابق نسخه Copay بین $100 الی $200 را خواهد داشت. 
مراقبت های صحی نسائی و ولادی
 • داکتران نسایی ولادی متخصصین بخش بارداری و زایمان خانم ها هستند. اینکه یک خانم باید هر چند وقت داکتر نسایی را ملاقات کند مشخص نیست اما اکثرا ترجیح میدهند تا حد اقل یک بار در هر سال به داکتر نسایی مراجعه کند. اگر خانمی باردار است، موصوف باید یک بار در هر ماه داکتر نسایی را ملاقات کند. با پیشرفت دوره بارداری این ملاقات ها بیشتر شده و حتی بعد از ولادت طفل در سه ماه اول ولادت باید نزد داکتر نسایی مراجعه داشته باشد.
 • اولادهای دختر: برای والدین توصیه میشود که برای دختران شان که بین سن 13 الی 15 قرار دارند سال یک بار اپاینتمنت چک صحی ترتیب دهند. این رهنمود والدین برای حفظ بهداشت و مصونیت فامیل تان در جریان ملاقات های تان با داکتر نسایی بسیار مهم است.  به طور معمول خدمات صحی نسایی شامل بررسی ارزیابی سرطان سینه، معاینات خون، و ارزیابی STI خواهد بود.
 • شما میتوانید داکتر نسایی خود را قسمیکه راحت باشید ( داکتر مرد یا زن) انتخاب نموده و اولین اپاینتمنت تان را ترتیب دهید. بعد از آن مستقیما با داکتر نسایی تان در صورت نیاز تماس گرفته و برای تان اپاینتمنت ترتیب دهید.
 • بعضی از مراکز صحی ممکن تمام انواع بیمه ها را نپیذیرند حتی اگر شما بیمه صحی Apple Health داشته باشید. با مراجعه به وبسایت بیمه تان مرکز صحی که شامل شبکه بیمه تان باشد را جستجو و پیدا کنید. چک صحی معمولی ممکن مقدار کم  Copay به همراه داشته باشد اما خدمات ویژه و اضافی که شامل چک معمولی نیست ممکن مصارف بیشتری داشته باشد با توجه به پوشش بیمه تان. 
دواخانه ها
 • در امریکا شما نسخه دوا تان را از داکتر معالج دریافت نموده و باید دوای تان را از دواخانه مربوط کلینیک یا با مراجعه به یکی از دوا فروشی ها مثل (Walgreens- Rite Aid- CVS) و غیره دریافت نمایید. دواخانه گزارش مصرف دوا های تان را نزد خود حفظ خواهد کرد تا از برخورد دوا ها با یکدیگر جلوگیری شود، لذا توصیه میشود تا همیشه دوای تان را از یک محل دریافت و Refill کنید. وقتی برای بار اول دوا را دریافت میکنید باید معلومات از قبیل بیمه تان، نسخه، نام و آدرس مکمل تان ر ارایه کنید. بسیاری از دواخانه خدمات ارسال دوا به دروازه خانه را دارند تا مطمئن شوند شما دوای مورد نیاز تان را به آسانی دریافت نمایید. زمانیکه کارمند دواخانه شما را راجع به دوا رهنمایی میکند مطمئن شوید تا سوالات تان را راجع به مصرف دوا، خدمات ارسال دوا به خانه و سایر موضوعات را مطرح نمایید.
 • بسیاری از فروشگاه های دوا و خوراکه فروشی ها، دوا های خارج نسخه را که برای مریضی های عادی هستند عرضه میکنند، مثل دوا مسکن درد، پایین آورنده تب، سرماخوردگی، و غیره. شما میتوانید از این فروشگاه دوا های مورد نیاز تان را به طور عادی بدون نسخه خریداری کنید. 
جستجوگر رهنمود خدمات
 • جستجوگر ProviderOne در وبسایت Apple Health به شما کمک میکند تا داکتر نزدیک به محل تان را پیدا کنید. جستجوگر خدمات صحی از شما راجع به Zip Code و نوع خدمات صحی را که نیاز دارید سوال خواهد کرد.

نکته: برای اطفال گزینه Pediatrics، برای بزرگسالان گزینه Internal Medicine، برای مراقبت های نسایی گزینه Obstetrics and Gynecology، برای تدوای دندان گزینه Dentist را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه ها لیستی از داکتران که این خدمات را در محل تان عرضه میکنند را بدست خواهید آورد.

 • زمانیکه جستجوگرهای لیست شده ذیل را استفاده میکنید بخاطر داشته باشید که تمام معلومات راجع به کلینیک و داکتران بروز شده و تازه نیستند. بخاطر اینکه مطمئن شوید کلینیک و داکتر انتخابی شما قابل دسترس است لطفا به بیمه تان تماس بگیرید و اطمینان حاصل کنید که کلینیک مذکور فعالیت داشته  و مریض جدید میپذیرد.
 • اگر به خدمات دواخانه نیاز دارید لطفا بطور حضوری به محل مراجعه کرده و مستقیما سوال تان مطرح نمایید.  
 • اطفال
 • مطابق قوانین ایالت واشنگتن تمام اطفالی که شامل مکتب میشوند باید در مقابل امراض واگیر و ساری که به سایر اطفال خطرناک است واکسین شوند. اطفالی که پروسه واکسیناسیون خود را قبل از شروع مکاتب تکمیل نکرده باشند ممکن در وضعیت خاصی قرار گیرند. به این معنی که به آنها اجازه شرکت در صنف داده خواهد
  شد مشروط بر اینکه تا ظرف 30 روز تمام واکسین های ضروری را تکمیل نمایند.  
 

 

For GreenCard Application Health Exams – please see Immigration.

 

 • مرکز کنترول امراض ساری واکسین مصونیت را برای اطفال نوزاد
  الی 6 سال توصیه میکند
 • مرکز کنترول امراض ساری واکسین مصونیت را برای اطفال 7 سال
  الی 18 سال توصیه میکند.

 • برزگسالان
 • مرکز کنترول امراض ساری واکسین مصونیت را برای بزرگسالان 19
  سال و بالاتر از آن را توصیه میکند.

برای تست صحی درخواست گرین کارت لطفا بخش
مهاجرت را مشاهده کنید. 

– All Images by pch.vector on Freepik