دری     |     English
Summer Programs

 

د اوړي پروګرامونه

دا برخه د دوبي پروګرامونه لیست کوي چې په هره جغرافیايي ساحه کې شتون لري. هره اداره چې د دوبي برنامې چمتو کوي لاندې ذکر شوي دي.

کینگ کونتی

The Associated Recreation Council

) د Seattle Parks and Recreation سره په ګډه، سیاټل ته مختلف تفریحي او نور د ژوند زده کړې برنامو، ټولګیو او فعالیتونه وړاندې کولو سره خدمت کوي. ARC د دوبي درې پروګرامونه وړاندې کوي: د ښوونځي څخه مخکې کمپ، د ښوونځي عمر کمپ، او د منځني کمپ. دا په ډیرې ټولنیزو ځایونو کې پرمخ وړل کیږي او دا پداسې حال کې ده چې د دوبي برنامې په 2022 کال کی پای ته رسیدلي دي. تاسو کولای شۍ چې دلته د هر عمر لپاره د راتلونکي دوبي برنامو لپاره ثبت نام وکړۍ.

Program برنامه 

Ageعمر   

Hours وختونه   

Cost لګښت   

Summer Preschool Camp

3 -5 years old

د ۳-۵ کلونو پورې

Monday- Fridayد دوشنبې څخه تر جمعې پورې , 9:30am – 1pm

$250/week ($200 week of July 4)

Summer Day Camp

5 – 12 years old

د ۵-۱۲ کلونو پورې          

Monday- Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې, 7:00am – 6pm

$265/week ($212 week of July 4, week 10 will run 3 days @ $159)

Tween Summer Camp

11 – 14 years old

د ۱۱-۱۴کلونو پورې 

Monday- Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې, 8:30am – 4:30pm

$320/week ($256 week of July 4)

 

Launch Learning

دا هغه سازمان چې د کورنیو، ښوونځیو، او د ټولنې نورو شریکانو سره همکاري کوي ترڅو ماشومان اماده کړي او د ښوونځي او د ژوند بریالیتوب لپاره  ېې چمتو کړي. د 2022 اوړي په جریان کې، د غرمې ډوډۍ د 3-12 کلنو ماشومانو لپاره چمتو کوي، د دوشنبې څخه تر جمعې سهار پورې  له 8 بجو څخه تر 6 بجو پورې. تاسو کولای شئ د اونۍ لپاره ثبت نام وکړۍ د خپلې کورنۍ د اړتیاوو سره سم. د دوبي اوسنی برنامه په اخیره کی ده، مګر دا لینک  وکاروئ د 2023 کال د دوبي لپاره ثبت نام وکړۍ.

Location موقیعت   

Ages  عمر   

Contactرابطه    

Addressادرس 

Beacon Hill

3-12 years old

د۳-۱۲ کلونو پورې

Emailبریښنالیک : beaconhill@launchlearning.org

Phoneد تلیفون شمیره : 206-328-7475

2025 14th Avenue S. Seattle, WA 98144

Hawthorne

5 – 12 years old

د ۵-۱۲ کلونو پورې

Emailبریښنالیک : hawthorne@launchlearning.org

Phone: 206-725-2252

4100 39th Ave S, Seattle, WA 98118

Highland Park

3 – 12 years old

د ۳-۱۲ کلونو پورې

Emailبریښنالیک : highlandpark@launchlearning.org

Phone د تلیفون شمیره : 206-767-4906

1012 SW Trenton St, Seattle, WA 98106

Kimball:

5 – 12 years old

د ۵-۱۲ کلونو پورې

Emailبریښنالیک : kimball@launchlearning.org

Phone د تلیفون شمیره : 206-725-8738

7201 Beacon Ave. S, Seattle, WA 98108

Leschi:

5 – 12 years old

د ۵-۱۲ کلونو پورې

 

Emailبریښنالیک : leschi@launchlearning.org

Phone د تلیفون شمیره : 206-323-9465

135 32nd Ave, Seattle, WA 98122

Madrona:

3 – 12 years old

د۳-۱۲ کلونو پورې

Emailبریښنالیک : madrona@launchlearning.org

Phone د تلیفون شمیره : 206-709-8887

1121 33rd Ave, Seattle, WA 98122

Maple:

5 – 12 years old

د ۵-۱۲ کلونو پورې

Emailبریښنالیک : maple@launchlearning.org

Phone د تلیفون شمیره : 206-768-2480

4925 Corson Ave, Seattle, WA 98108

Miller Annex:

3 – 12 years old

د۳-۱۲ کلونو پورې

Emailبریښنالیک : miller@launchlearning.org

Phone د تلیفون شمیره : 206-227-6736

310 20th Ave. E, Seattle, WA 98112

Montlake:

5 – 12 years old

د ۵-۱۲ کلونو پورې

Email: بریښنالیک  montlake@launchlearning.org

Phone د تلیفون شمیره : 206-887-5919

2409 22nd Ave. E, Seattle, WA 98112

Sanislo:

5 – 12 years old

د ۵-۱۲ کلونو پورې

Emailبریښنالیک : sanislo@launchlearning.org

Phone د تلیفون شمیره : 206-763-5910

1812 SW Myrtle, Seattle, WA 98106

 

Sound Child Care Solutions

دا یوه اداره ده د ماشومتوب د لومړنیو زده کړو په مرکزي دفتر کې د اداري خدماتو لپاره خدمت کوي. لاندې یوازینی ځای دی چیرې چې دوۍ د ښوونځي عمر زده کونکو لپاره د دوبي برنامه وړاندی کوي.

Location موقیعت    

Ages

عمر  

Hours/Meals

وختونه/خواړه       

Cost

لګښت        

Contactرابطه   

Dragon’s Den

K-5

Hours: Monday- Fridayد دوشنبې څخه تر جمعې پورې , 8:00am – 5:30pm

Meals: Breakfast, Snack

خواړه: سهارنې او ناشته

Cost: Cost: $247/Weekهفته

 ($220 for 4-dayڅلور ورځې  

 

Phoneد تلیفون شمیره    : (206) 708-6333

Office Hoursد دفتر وختونه : 8:30am -5:30pm

Addressادرس  : Dearborn Park International Elementary School, 2820 S Orcas St, Seattle, WA 98108

Online form