پښتو     |     English

 

منابع کمک های مالی

ایالت واشنگتن

Child Care Assistance Program: برنامه کمک به مراقبت از کودک (CCAP) به خانواده هایی که در شهر سیاتل زندگی می کنند کمک می کند تا مصارف مراقبت از کودکان بین  1 ماهه تا 12 ساله را بپردازند. برای بررسی واجد شرایط بودن و ارایه درخواست از لینک  استفاده کنید.  

Washington Connections Child Care Program:  این نهاد به خانواده های واجد شرایط کمک می کند تا هزینه مراقبت از کودک را پرداخت کنند. هر خانواده ای  که واجد شرایط دریافت کمک های مراقبت از کودک شناخته شود پرستار واجد شرایط را انتخاب می کند، دولت بخشی از هزینه مراقبت از کودک را پرداخت می کند. والدین کودک ممکن است در هر ماه مسئولیت پرداخت بخش کوچکی را که کل مبلغ مصارف نیست به ارائه‌ کننده خدمات به عهده بگیرند. برای بررسی واجد شرایط بودن خود از لینک استفاده کنید. برای ارایه درخواست از برنامه Washington Connection که در اینجا یافت می شود استفاده کرده میتوانید. همچنین می توانید با تماس با مرکز مراقبت از کودک به شماره 1-844-626-8687 برای این خدمات درخواست بدهید.

Seasonal Child Care Program: برنامه مراقبت فصلی از کودک مصارف یا خدمات کم هزینه مراقبت از کودک را برای خانواده های که واجد شرایط باشند میپردازد:

  • به صورت فصلی در کارهای زراعتی اشتغال دارند.
  • در کونتی ها یا شهرستان های تعیین شده زندگی میکنند
  • مزایای TANF را دریافت نمی کنند.

می توانید درخواست خود را با استفاده از برنامه Washington Connection که در اینجا یافت می شود ارایه کنید. همچنین می توانید با تماس با مرکز مراقبت از کودک به شماره 1-844-626-8687 برای این خدمات درخواست بدهید.  در نهایت، می‌توانید با تماس با دفتر خدمات اجتماعی محلی خود، که با استفاده از این لینک قابل دریافت است، درخواست دهید.

 

کینگ کونتی King County

سیاتل

Seattle Parks and Recreation 2022-2023 Scholarship Program: بورسیه های را برای افراد و خانواده ها غرض اشتراک برای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی در اختیار قرار میدهد (این بورسیه ها شامل مواردی است که توسط شورای تفریحی مرتبط –  ARCتعیین میشود). بورسیه ها بر اساس درآمد و تعداد اعضای خانواده ارایه میگردد و برای هر کسی که واجد شرایط باشد، از جمله کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت قابل دسترس است. دستورالعمل واجد شرایط بودن درآمد را می توانید در اینجا مشاهده کنید. برای درخواست باید مراحل ذکر شده در صفحه اصلی را تکمیل کنید.

 
پیرس کونتی Pierce County

Pierce County Child Care Financial Assistance Program: خانواده‌های واجد شرایط برای سه ماه یک کوپون برای پرداخت مصارف مراقبت از کودکان خود برای پرستاران واجد شرایط دریافت می‌کنند (به وبسایت برای معیارها مراجعه کنید).

مشخصات:

برای پرستاران کودک که به کودکان نوزاد الی 6 ساله خدمات می دهند، باید:

  • دارای مجوز بوده، در وضعیت خوبی با ایالت واشنگتن قرار داشته باشند؛
  • شرکت در برنامه Early Achievers و هنوز رتبه بندی نشده باشند یا قبلاً در یک سطح رتبه بندی شده

     (3) یا بالاتر از آن قرار داشته باشند.

  • برای ارائه پرستارانی که تنها به کودکان سن مکتب خدمت نموده و باید به طور قانونی فعالیت کنند.

برای درخواست: با Child Care Aware of Washington Family Center به شماره 1-800-446-1114 تماس بگیرید یا پیام ارسال کنید و درخواست را با یکی از متخصصان ما تکمیل کنید.

 

*نکته* 2 سندی که منبع عایدات خانواده را ثابت نموده و یا سایر اسنادی که عاید تان را مشخص سازد و اخیرا صادر شده باشد ضرورت است .