پښتو     |     English

این صفحه دارای منابع ذیل بوده که جهت دریافت غذا و مواد خوارکی به شما کمک مینماید.

بانک های غذا

بانک های مواد غذایی برای نیازمندان بسته های مواد خوراکی رایگان را فراهم میسازند هرچند ممکن است غذای حلال قابل دسترس باشد یا نباشد. شما میتوانید لیست بانک های غذایی که بر اساس کونتی (منطقه) ترتیب شده را در بخش Food Banks پیدا نمایید.

نهاد های جامعه محور

سازمان های را پیدا کنید که غذای رایگان از جمله جعبه های غذای فاسد نشدنی، غذای گرم، گوشت حلال، نان افغانی و سایر مواد را کمک میکنند.

سایر منابغ غذائی

اگر نیاز های غذایی تان از بخش های قبلی تامین نگردید، از ویبسایت های که در بخش سایر منابع غذایی Other Food Resources لیست شده است استفاده نمایید.

غذا و موادخوراکی حلال

خوراکه فروشی های حلال و رستورانت های غذای حلال بر اساس کونتی (منطقه) لیست آن ترتیب شده و میتوانید آنها را پیدا نموده و برای تان غذای حلال خریداری نمایید.

– All Images by pch.vector on Freepik