پښتو     |     English

این صفحه دارای منابع زیر جهت دریافت معلومات در مورد خدمات مدارس در پیرس کونتی کمک مینماید

Pierce County

○ حوزه تعلیمی Tocoma

■ برای مدارس تاکوما ثبت نام کنید

                 ○ مدارکی که نیاز دارید

                         ■ دو سند نشان دهنده تایید آدرس – مثلا بیل آب و برق، قرارداد اجاره یا پرداخت مورگیج خانه

                          ■   برای دانش آموزان کودکستان مدرک تولد یا مدرک دیگری برای تأیید سن لازم است. مدارک جایگزین قابل قبول شامل تصدیق غسل تعمید، مدرک شفاخانه یا مدرک بیمه است.

                          ■ مدرک واکسیناسیون.

                          ■ همه دانش آموزان صبحانه و نان چاشت رایگان دریافت می کنند

                          ■ منابع خانواده

– All Images by pch.vector on Freepik