دری     |     English

دا پاڼه لاندې سرچینې لري چې تاسو سره په پییرس کاونټي کې د ښوونځي خدماتو په اړه معلومات ترلاسه کولو کې مرسته کوي

Pierce County

Tacoma School District

  • Register for Tacoma Schoolsد تاکوما ښوونځي لپاره ثبت نام
  • Enrollment Formsد نوملیکنې فورمه
  • هغه اسناد چې به ورته ضرورت ولرۍ:
  • دوه قسمه اسناد د ادرس دتصدیق ښکارندوې کوي، د مثال په ډول(یوټیلیټي بیل، د کاراېې یا د ګروۍ تړون)
  • Proof of residency formsد استوګنې د فورمې ثبوت
  • د وړکتون زده کوونکو لپاره د پیدایش سند او ځنې نور اسناد چې عمر ېې تصدیق شي. د منلو وړ نور اسنادو او بدیلونه دغه شیان پکی شامل دي( د بپتسما سند، د روغتون ریکارډونه یا د بیمې ریکارډونه).
  • د واکسیناسیون ثبوت
  • ټولو زده کوونکو ته سهارنې ناشته او د غرمې ډوډۍ ورکول کیږي.
  • Family Resourcesکورنې سرچینې

– All Images by pch.vector on Freepik