پښتو     |     English
برنامه های پیش از ورود به مکتب (سنین 3-5)

برنامه های پیش از ورود به مکتب  در هر منطقه جغرافیایی درین بخش فهرست شده است. هر سازمانی که برنامه های پیش از ورود به مکتب را ارائه می دهد در زیر معرفی گردیده است. مکان های هر برنامه در جدول ذکر شده  تا تشخیص مرکز مناسب و مطابق نیازهای هر خانواده آسان‌تر شود.

کینگ کونتی King County

Seattle

Seattle Preschool Program: برنامه پیش از ورود به مکتب درشهر سیاتل برای همه کودکان سه و چهار ساله ساکن شهر سیاتل به طور رایگان یا هزینه کم در دسترس است. این برنامه با همکاری شبکه ای از مراکز ارائه دهنده برنامه پیش از ورود به مکتب در سراسر شهر، از جمله نهاد های اجتماعی و مکاتب دولتی سیاتل، ارائه می شود. پذیرش درخواست برای سال 2022-2023 در حال حاضر جریان داشته و می توانید از اینجا اقدام کنید. اولین جدول زیر سازمان های همکار و مخفف نام آنها را فهرست نموده است. جدول های بعدی مکان های مختلف برنامه های پیش از ورود به مکتب، معلومات تماس آنها، و نوع برنامه های که  ارائه مینمایند را معرفی میکنند.. برنامه ها در هر مکان-  به تفکیک مناطق متفاوت در حومه سیاتل که شامل بخش شمال غربی، شمال شرقی، مرکزی، جنوب غربی، جنوب شرقی میگردد در زیر تعریف شده است.

شمال غربی سیاتل که شامل

Ballar, Broadview, Crown Hill, Fremont, Green Lake, Greenwood, Haller lake, Phinney Ridge, and Wallingford میشود.

نوت: منظور از Extended Day یا روز تمدید درین جدول ساعات طولانی تر مراقبت از کودک است مثلا از 8 صبح الی 6 شام.

Partner-Location

محل نهاد همکار

Program

برنامه

Hours/Meals

ساعات/ غذا

Contact

شماره تماس

Address

آدرس

ARC-Bitter Lake Community Center

Standard SPP 6hr day

استاندارد ساعات برنامه پیش از ورود به مکتب 6 ساعت در روز

Monday- Friday 8:30am-2:30pm

Meals: Snack

دوشنبه تا جمعه از  8:30 صبح الی 2:30 بعد از ظهر

وعده های غذا: اسنک یا غذای میان وعده

206-423-4274

13035 Linden Ave N, Seattle, WA

Creative Kids – Carkeek

Standard SPP 6 hour day (except Wednesday)

استاندارد ساعات برنامه پیش از ورود به مکتب 6 ساعت در روز (به استثنای چهارشنبه ها)

Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 8:00am – 2:00pm, Wednesday: 8:00am – 12:45pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

دوشنبه- سه شنبه- پنجشنبه و جمعه از ساعت 8:00 صبح الی 2:00 بعد ازظهر چهارشنبه از 8:00 صبح الی 12:45 ظهر

وعده های غذا: صبحانه- نان چاشت و اسنک

206-367-1241

950 NW Carkeek Park Rd, Seattle, WA

Creative Kids – Carkeek

Tentative Optional Extended Day Available (dependent upon min number of families participating)

Cost: $650/month (after school only)

 تمدید اختیاری روز در دسترس است (بستگی به تعداد خانواده های شرکت کننده)

هزینه: 650 دالر در ماه (فقط بعد از مکتب)

2:00pm-6:00pm

از ساعت 2:00 بعد از ظهر الی 6:00 عصر

206-367-1241

950 NW Carkeek Park Rd, Seattle, WA

Creative Kids – John Marshall

Standard SPP 6 hour day

استاندارد ساعات برنامه پیش از ورود به مکتب 6 ساعت در روز

Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 8:00am – 2:00pm, Wednesday: 8:00am – 12:00pm Meals: Breakfast, Lunch, Snack

دوشنبه- سه شنبه- پنجشنبه و جمعه از ساعت 8:00 صبح الی 2:00 بعد ازظهر چهارشنبه از 8:00 صبح الی 12:00 ظهر

وعده های غذا: صبحانه- نان چاشت و اسنک

206-706-5437

520 NE Ravenna Blvd, Seattle WA

Northwest Center Kids – Greenwood

This site is a 10-hour program and children are required to participate and pay for the full ten-hours. (Center Hours will increase after COVID.)

این بخش یک برنامه 10 ساعته است و کودکان ملزم به شرکت و پرداخت ده ساعت کامل هستند. (ساعات مرکز بعد از کووید افزایش یافته است.)

Monday – Friday, 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

دوشنبه الی جمعه از ساعت 9:00 صبح  الی 3:00 بعد از ظهر

وعده های غذا: صبحانه- نان چاشت و اسنک

206-286-2322

9535 Greenwood Ave N, Seattle WA

Northwest Center Kids – Greenwood

Extended Day: Full Day Required

Cost:$550/mo during the SPP school year. (Cost will increase to $1411/mo over summer months.)

روز تمدید شده: شامل تمام روز میگردد

هزینه: 550 دالر در ماه در طول سال تحصیلی SPP. (هزینه در ماه های تابستان به 1411 دالر در ماه افزایش می یابد.)

Hours: 7:00am – 6:00pm

ساعات: از 7:00 صبح الی 6:00 عصر

206-286-2322

9535 Greenwood Ave N, Seattle WA

SPS – BF Day

SPP Plus model (portion of the classroom dedicated to children receiving Special Education services). No extended day offered at this location.

مدل SPP Plus (بخشی از صنف درس به کودکانی که خدمات آموزش ویژه دریافت می کنند اختصاص دارد) خدمات روز طولانی در این مکان ارائه نمی‌شود.

Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 7:55am-2:25pm, Wednesday: 7:55am -1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

دوشنبه- سه شنبه- پنجشنبه و جمعه از ساعت 7:55  صبح الی 2:25 بعد از ظهر

چهارشنبه از 7:55 صبح الی 1:10 بعد ازظهر

 وعده های غذا: صبحانه- نان چاشت و اسنک

206-252-0600

3921 Linden Ave N, Seattle WA

SPS – Broadview Thompson (Head Start)

This site operates as a Head Start program and SPP. Income eligibility applies. To see if you qualify, please call the Provider at 206-252-0960.

این سایت به عنوان یک برنامه Head Start و SPP عمل می کند. واجد شرایط بودن بر أساس درآمد تان است. برای دیدن اینکه آیا واجد شرایط هستید، لطفاً با ارائه دهنده با شماره 206-252-0960 تماس بگیرید.

Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 7:55am – 2:25pm, Wednesday:7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

دوشنبه- سه شنبه- پنجشنبه و جمعه از ساعت 7:55  صبح الی 2:25 بعد از ظهر

چهارشنبه از 7:55 صبح الی 1:10 بعد ازظهر

وعده های غذا: صبحانه- نان چاشت و اسنک

206-252-0960

13052 Greenwood Ave N Seattle , WA

SPS – Cascadia (Head Start)

This site operates as a Head Start program and SPP. Income eligibility applies. To see if you qualify, please call the Provider at 206-252-0960.

این سایت به عنوان یک برنامه Head Start و SPP عمل می کند. واجد شرایط بودن بر أساس درآمد تان است. برای دیدن اینکه آیا واجد شرایط هستید، لطفاً با ارائه دهنده با شماره 206-252-0960 تماس بگیرید.

Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 9:00am – 3:30pm, Wednesday:9:00am – 2:15pm

Meals: Breakfast, Lunch Snack

دوشنبه- سه شنبه- پنجشنبه و جمعه از ساعت 9:00  صبح الی 3:30 بعد از ظهر

چهارشنبه از 9:00 صبح الی 2:15 بعد ازظهر

وعده های غذا: صبحانه- نان چاشت و اسنک

206-252-0960

1700 N 90th St Seattle

SPS – Magnolia

SPP Plus model (portion of the classroom dedicated to children receiving Special Education services). No extended day offered at this location.

مدل SPP Plus (بخشی از صنف درس به کودکانی که خدمات آموزش ویژه دریافت می کنند اختصاص دارد) خدمات روز طولانی در این مکان ارائه نمی‌شود.

Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 7:55am – 2:25pm, Wednesday:7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

دوشنبه- سه شنبه- پنجشنبه و جمعه از ساعت 7:55  صبح الی 2:25 بعد از ظهر

چهارشنبه از 7:55 صبح الی 1:10 بعد ازظهر

وعده های غذا: صبحانه- نان چاشت و اسنک

206-252-0600

2418 28th Ave W Seattle

United Indians of All Tribes – Daybreak Star

This site offers the SPP Standard 6-hour day. Optional Extended Day is also available, but limited (8-9am & 3-5pm).

این سایت استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد.  تمدید روز به طور اختیاری نیز در دسترس است، اما محدود (8 الی 9 صبح و 3 الی 5 بعد از ظهر).

Monday – Friday – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

دوشنبه الی جمعه از ساعت 9:00 صبح الی 3:00 بعد از ظهر

وعده های غذا: صبحانه- نان چاشت و اسنک

206-829-2231

5011 Bernie Whitebear Way Seattle , WA

United Indians of All Tribes – Daybreak Star

Extended Day: Available

Cost: Contact site directly for costs

روز تمدید شده یا طولانی موجود است

هزینه: برای کسب معلومات از هزینه ها مستقیماً با سایت تماس بگیرید

Hours: 8:00am – 5:00pm

ساعات: 8:00 صبح الی 5:00 عصر

206-829-2231

5011 Bernie Whitebear Way Seattle , WAشمال شرقی سیاتل

Northwest Seattle (Ballard, Broadview, Crown Hill, Fremont, Green Lake, Greenwood, Haller Lake, Phinney Ridge, and Wallingford).

 

Partner-Location

محل – نهاد همکار

Program

برنامه

Hours/Meals

ساعات/ غذا

Contact

شماره تماس

Address

آدرس

ARC – Meadowbrook Community Center

Standard SPP 6hr day

استاندارد ساعات برنامه پیش از ورود به مکتب 6 ساعت در روز

Monday- Friday 8:30am-2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

دوشنبه تا جمعه از  8:30 صبح الی 2:30 بعد از ظهر

وعده های غذا: صبحانه- نان چاشت- اسنک

(206) 351-4990

10517 35th Ave NE Seattle , WA

Denise Louie – Magnuson Park

This location has 2 classrooms (both Head Start & SPP);. Optional Extended Day is available.

این مکان دارای 2 کلاس درس (هر دو Head Start و SPP) است. گزینه تمدید روز در دسترس است.

Classroom hours are from 8:30AM-2:30PM & 9:00AM-3:00PM

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

 

ساعت صنف درس از ساعت 8:30 صبح الی 2:30 و 9:00 صبح الی 3:00 بعد از ظهر می باشد.

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت، اسنک

(206) 767-8223

7101 62nd Ave NE, Seattle , WA

Denise Louie – Magnuson Park

Extended day

Costs: ​​Before School = $300/month, After School = $480/month, Before & After School = $650/month

روز تمدید شده

هزینه ها: قبل از مکتب = 300 دالر در ماه، بعد از مکتب = 480 دالر در ماه، قبل و بعد از مکتب = 650 دالر در ماه

Hours: 8:00am – 5:30pm

 

 

ساعات: 8:00 صبح الی 5:30 عصر

(206) 767-8223

7101 62nd Ave NE, Seattle , WA

Experimental Education Unit at UW

SPP Plus model (portion of classroom is dedicated to children with IEPs); This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

مدل SPP Plus (بخشی از صنف درس به کودکانی که خدمات آموزش ویژه دریافت می کنند اختصاص دارد) 6 ساعت استاندارد در روز خدمات SSP را ارایه میکند.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday:8:40am – 3:00pm, Wednesday:8:40am – 1:45pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

 

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه: 8:40 صبح تا 3:00، چهارشنبه: 8:40 صبح تا 1:45 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت، اسنک

206-543-4011

3735 Brooklyn Ave NE, Seattle , WA

REWA – Lake City

This site offers the SPP Standard 6-hour day (ECEAP included) and children are Required to participate and pay for Extended Day (10hr.max/day)

این سایت استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد (شامل ECEAP) و کودکان ملزم به شرکت و پرداخت هزینه روز تمدید شده (10hr.max/day) هستند.

Hours: Monday – Friday, 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

 

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، 9:00 صبح تا 3:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت، اسنک

206-743-8560

 2828 NE 127th St Seattle , WA

REWA – Lake City

Extended Day: Required

Cost: Contact site

روز تمدید شده: الزامی است

هزینه: با سایت تماس بگیرید

Hours: 7:30am – 5:30pm

ساعت کاری: 7:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر

206-743-8560

 2828 NE 127th St Seattle , WA

SCCS – Pinehurst at Hazel Wolf K-8 School

This site offers the SPP Standard 6-hour day. Optional Extended Day is also available.

این سایت استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد.  تمدید روز به طور اختیاری نیز در دسترس است.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 8:55am – 3:10pm, Wednesday: 8:55am – 1:55pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه: 8:55 صبح تا 3:10 بعد از ظهر،

چهارشنبه: 8:55 صبح تا 1:55 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت، اسنک

(206) 402-8225

11530 12th Ave NE Seattle , WA

SCCS – Pinehurst at Northgate Community Center

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

این سایت فقط استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد.

Hours: Monday – Friday – 8:15am – 2:15pm

Meals: Breakfast, Snack

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه – 8:15 صبح تا 2:15 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، اسنک

206-402-8225

110510 5th Ave NE Seattle , WA

SPS – Cedar Park

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

این سایت فقط استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد.

Hours: Monday,Tuesday,Thursday,Friday:7:55am – 2:25pm, Wednesday:7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه: 7:55 صبح تا 2:25 بعد از ظهر،

چهارشنبه: 7:55 صبح تا 1:10 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت

206-252-0600

13224 37th Ave NE Seattle , WA

SPS – Northgate (Head Start)

This site operates as a Head Start program and SPP. Income eligibility applies. To see if you qualify, please call the Provider at 206-252-0960

این بخش به عنوان یک برنامه Head Start و SPP عمل می کند. برای واجد شرایط بودن سطح درآمد اعمال می شود. برای دیدن اینکه آیا واجد شرایط هستید، لطفاً با ارائه دهنده با شماره 206252-0960تماس بگیرید.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 9:00am – 3:30pm, Wednesday: 9:00am – 2:15pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

 

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه: 9:00 صبح تا 3:30 بعد از ظهر،

چهارشنبه: 9:00 صبح تا 2:15بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-252-0960

11725 1st Ave NE Seattle

SPS – Olympic Hills

This site offers one classroom as SPP Plus and one classroom as Head Start. Please see more information below.

این سایت یک صنف درس را به عنوان SPP Plus و یک صنف درس را به عنوان Head Start ارائه می دهد. لطفا اطلاعات بیشتر را در زیر ببینید

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 7:55am – 2:25pm, Wednesday:7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

                                   

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه: 7:55 صبح تا 2:25 بعد از ظهر،

چهارشنبه: 7:55 صبح تا 1:10 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت و اسنک

 206-252-0600

 

13018 20th Ave NE Seattle , WA

 

SPS – Sand Point

This site offers the SPP Standard 6-hour a day only.

این سایت استاندارد SPP را فقط 6 ساعت در روز ارائه می دهد.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 7:55am – 2:25pm, Wednesday: 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه: 7:55 صبح تا 2:25 بعد از ظهر،

چهارشنبه: 7:55 صبح تا 1:10 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت و اسنک

206-252-0600

 

6208 60th Ave NE Seattle , WA

SPS – Thornton Creek

 SPP Plus model (portion of classroom is dedicated to children with IEPs)

مدل SPP Plus (بخشی از صنف به کودکان دارای IEP اختصاص داده شده است)

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 7:55am – 2:25pm, Wednesday: 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه: 7:55 صبح تا 2:25 بعد از ظهر،

چهارشنبه: 7:55 صبح تا 1:10 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت و اسنک

Phone: 206-252-0600

 

7712 40th Ave NE Seattle , WA

 

 

مرکز سیاتل

(Belltown, Broadmoor, Capitol Hill, Central District, Denny-Blaine, Downtown Seattle, Eastlake, First Hill, International District, Leschi, Madison Park, Madison Valley, Madrona, Magnolia, Montlake, Pioneer Square, Portage Bay, Queen Anne, South Lake Union, Westlake).

 

Partner-Location

Program

Hours/Meals

Contact

Address

Causeys – Main

This site offers the SPP Standard 6-hour day. Optional Extended Day is also available.

این سایت استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد.  تمدید روز به طور اخیتاری نیز در دسترس است

Hours: Monday – Friday – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

 

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 9:00 صبح تا 3:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت و اسنک

206-322-9929

527 23rd Ave Seattle , WA

Causeys – Main

Extended day

Cost: Cost: Before OR After $450 – Before & After $800/mth.

روز تمدید شده

هزینه: تنها قبل یا بعد از مکتب 450 دالر – قبل و بعد از مکتب هر دو 800 دالر در ماه.

Hours:7:30am- 5:30pm

 

ساعت کاری: 7:30 صبح الی 5:30 عصر

206-322-9929

527 23rd Ave Seattle , WA

CISC – Yesler Community Center

This site offers the SPP Standard 6-hour day.

این سایت استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد.

Hours: Monday – Friday – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 9:00 صبح تا 3:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت و اسنک

Phone: (206) 957-8520

 917 E Yesler Way, Seattle , WA

Denise Louie – International District

This site offers the SPP Standard 6-hour day.

این سایت استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد.

Hours: Monday – Friday: 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 8:30 صبح تا 2:30 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه- نان چاشت و اسنک

 206-767-8223

 801 S Lane St, Seattle , WA

First Place

100% In-Person Services are currently being offered.

100 فیصد خدمات در حال حاضر به شکل حضوری ارایه میگردد.

Hours: Monday – Friday – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 9:00 صبح تا 3:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت و اسنک

(206) 629-6288

 

172 20th Ave, Seattle , WA

 

First Place

Extended Day: (limited availability)

Cost: $340 for before care (7AM – 9AM) / $540 for after school care (3PM 6PM) / $850 for both before & after

روز تمدید شده: (به طور محدود موجود است)

هزینه: 340 دالر برای مراقبت از (7 صبح تا 9 صبح) – 540 دالر برای مراقبت بعد از مکتب (3:00 6:00 بعد ازظهر) /850 دالر برای قبل و بعد از مکتب.

Hours: 7:00am – 6:00pm

 

ساعت کاری: 7:00 صبح تا 6:00 بعد از ظهر

(206) 629-6288

172 20th Ave, Seattle , WA

 

Hearing, Speech and Deaf Center

This site offers the SPP Standard 6-hour day only. **This SPP location completes their own enrollment thus you must contact them directly to apply.

این سایت فقط استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد.

** این مکان SPP ثبت نام را خودش تکمیل می کند، بنابراین شما باید مستقیماً برای درخواست با آنها تماس بگیرید.

Hours: Monday – Friday – 9:00am – 3:00pm

Meals: Lunch, Snack

 

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 9:00 صبح تا 3:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: نان چاشت – اسنک

425-736-6665 Voice Call / 206-829-5128 Video Phone

1625 19th Ave Seattle , WA

Launch – Madrona K8 School

100% In-Person Services are currently being offered.

100 فیصد خدمات در حال حاضر به شکل حضوری ارایه میگردد.

Hours: Monday – Friday: 8:00am – 2:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه: 8:00 صبح تا 2:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-709-8887

1121 33rd Ave Seattle , WA

Launch – Madrona K8 School

Extended Day: Limited Availability

Cost: After Care $615 (Monthly Rate) + $50 Registration Fee

روز تمدید شده: به طور محدود در دسترس است.

هزینه: بعد از مکتب 615 دالر (نرخ ماهانه) + 50 دالر هزینه ثبت نام.

 

Hours: 2pm – 6pm

 

ساعت کاری: 2:00 بعد از ظهر الی 6:00 عصر

206-709-8887

1121 33rd Ave Seattle , WA

Launch – Miller Community Center Annex

100% In-Person Services are currently being offered.

100 فیصد خدمات در حال حاضر به شکل حضوری ارایه میگردد.

Hours: Monday – Friday:8:00am – 2:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه: 8:00 صبح تا 2:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت – اسنک

Phone: (206) 227-6736

301 20th Ave E, Seattle , WA

Launch – Miller Community Center Annex

Extended Day: Limited Availability

Cost: After Care $615 (Monthly Rate) + $50 Registration Fee

روز تمدید شده: به طور محدود در دسترس است.

هزینه: بعد از مکتب 615 دالر (نرخ ماهانه) + 50 دالر هزینه ثبت نام.

 

Hours: 2om – 6pm

 

ساعت کاری: 2:00 بعد از ظهر الی 6:00 عصر

Phone: (206) 227-6736

301 20th Ave E, Seattle , WA

Northwest Center Kids – Chinook

This site is a 10-hour program and children are required to participate and pay for the full ten-hours.

این سایت یک برنامه 10 ساعته است و کودکان ملزم به شرکت و پرداخت ده ساعت کامل هستند.

Hours: Monday – Friday: 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

 

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه: 9:00 صبح تا 3:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-286-2390

401 5th Ave Seattle , WA

Northwest Center Kids – Chinook

Extended Day: Full Day Required

Cost: $590/mo during the SPP school year. (Cost may increase over the summer months)

روز تمدید شده: باید تمام روز را شرکت کنند.

هزینه: 590 دالر در ماه در طول سال تحصیلی SPP. (هزینه ممکن است در طول ماه های تابستان افزایش یابد)

Hours: 7am – 6pm

 

ساعت کاری: 7 صبح تا 6 بعد از ظهر

206-286-2390

401 5th Ave Seattle , WA

SPS – Bailey Gatzert

SPP Plus model (portion of the classroom dedicated to children receiving Special Education services). No extended day offered at this location.

مدل SPP Plus (بخشی از صنف درس به کودکانی که خدمات آموزش ویژه دریافت می کنند اختصاص دارد). هیچ روز تمدید شده در این مکان ارائه نمی شود.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday – 7:55am – 2:25pm, Wednesday – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه – 7:55 صبح – 2:25 بعد از ظهر، چهارشنبه – 7:55 صبح تا 1:10 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-252-0600

1301 E Yesler Way Seattle , WA

 

جنوب غربی سیاتل

(Alki, Arbor Heights, Fairmount Park, Fauntleroy, Gatewood, Genesee, High Point, Highland Park, North Admiral, North Delridge, Roxhill, Seaview, South Delridge, West Seattle Junction).

Partner-Location

Program

Hours/Meals

Contact

Address

ARC – Alki Community Center

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

این سایت فقط استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد.

Hours: Monday – Friday – 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 8:30 صبح تا 2:30 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

(206) 684-7430

5817 SW Stevens St Seattle , WA

Community School of West Seattle

This site operates as a 6-hour model with an optional extended day.

این سایت به عنوان یک مدل 6 ساعته با تمام روز تمدید به طور اختیاری کار می کند.

Hours: Monday – Friday – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 9:00 صبح تا 3:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

 206) 763-2081

9450 22nd Ave SW, Seattle , WA

Community School of West Seattle

Extended Day: Optional, Cost: Estimated: $325/mo for Before Care and $542/mo for After Care

روز تمدید شده: اختیاری،

هزینه: تخمینی- 325 دالر در ماه برای مراقبت قبل از مکتب و 542 دالر در ماه برای مراقبت پس از مکتب.

Hours: 8:00am-5:30pm

ساعت کاری: 8:00 صبح الی 5:30  عصر

 206) 763-2081

9450 22nd Ave SW, Seattle , WA

Launch – Delridge Community Center

100% In-Person Services are currently being offered.

 خدمات 100 فیصد به طور حضوری در حال حاضر ارائه می شود.

Hours: Monday – Friday – 8:00am – 2:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 8:00 صبح تا 2:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-397-3327

4501 Delridge Way SW Seattle , WA

Launch – Delridge Community Center

Extended day: Optional Cost: Estimated: After Care $615 (Monthly Rate) + $50 Registration Fee

روز تمدید شده:  اختیاری:

هزینه- تخمینی: پس از وقت مکتب 615 دالر (نرخ ماهانه) + 50 دالر هزینه ثبت نام

Hours: 2:00pm-6:00pm

ساعت کاری: 2:00 بعد از ظهر الی 6:00 عصر

206-397-3327

4501 Delridge Way SW Seattle , WA

Launch – Highland Park Elementary School

100% In-Person Services are currently being offered.

خدمات 100 فیصد به طور حضوری در حال حاضر ارائه می شود.

Hours: Monday – Friday – 8:00am – 2:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 8:00 صبح تا 2:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

 Phone:(206) 767-4906

1012 SW Trenton St, Seattle , WA

Launch – Highland Park Elementary School

Optional Extended Day,

Cost: Estimated: After Care $615 (Monthly Rate) + $50 Registration Fee

روز تمدید شده:  اختیاری:

هزینه- تخمینی: پس از وقت مکتب 615 دالر (نرخ ماهانه) + 50 دالر هزینه ثبت نام

Hours: 2:00pm-6:00pm

 

ساعت کاری: 2:00 بعد از ظهر الی 6:00 عصر

 Phone:(206) 767-4906

1012 SW Trenton St, Seattle , WA

PSESD – Educare

This site offers the SPP Standard 6hr day (1 SPP & 1 Head Start Class) & children are required to participate and pay for Extended Day (10hr.max/day)

این بخش روز 6 ساعت استاندارد SPP را ارائه می دهد (1 صنف SPP و 1 صنف Head Start) و کودکان ملزم به شرکت و پرداخت هزینه روز تمدید شده (10 ساعت. حداکثر/روز) هستند.

Hours: Monday – Friday – 9:00am – 3:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

 

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 9:00 صبح تا 3:30 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

(206) 716-8800

625 SW 100th St Seattle , WA

PSESD – Educare

Extended Day: Required, Cost: Contact site directly

روز تمدید شده: حتمی است،

هزینه: مستقیماً با سایت تماس بگیرید

Hours: 7:00am-6:00pm

ساعت کاری: 7:00 صبح الی 6:00 عصر

(206) 716-8800

625 SW 100th St Seattle , WA

SCCS – Refugee and Immigrant Family Center (RIFC)

This site offers the SPP Standard 6-hour day and Optional Extended Day is also available.

این سایت استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد و روز تمدید اختیاری نیز در دسترس است.

Hours: Monday – Friday – 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 8:30 صبح تا 2:30 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-767-6896

6535 Delridge Way SW. Seattle , WA

SCCS – Refugee and Immigrant Family Center (RIFC)

Extended Day: Optional Cost: $1,412.00/month based on sliding scale

روز تمدید شده: اختیاری

هزینه: 1,412 دالر در ماه بر اساس برنامه Sliding scale

Hours: 7:30am-5:30pm

 

ساعت کاری: 7:30 صبح الی 5:30 عصر

206-767-6896

6535 Delridge Way SW. Seattle , WA

SCCS – Southwest Early Learning (SWEL)

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

Hours: Monday – Friday – 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

206-913-2980

 

5405 Delridge Way SW, Seattle , WA

SPS – Arbor Heights

SPP Plus model (portion of the classroom dedicated to children receiving Special Education services). No extended day offered at this location.

این سایت فقط استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد.

مدل SPP Plus (بخشی از صنف درس به کودکانی که خدمات آموزش ویژه دریافت می کنند اختصاص دارد). روز تمدید شده در این مکان ارائه نمی شود.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday – 7:55am – 2:25pm, Wednesday – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 8:30 صبح تا 2:30 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه – 7:55 صبح تا 2:25 بعد از ظهر، چهارشنبه – 7:55 صبح تا 1:10 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

 206-252-0600

3701 SW 104th St, SEATTLE , WA

SPS – Boren STEM

SPP Plus model (portion of the classroom dedicated to children receiving Special Education services). No extended day offered at this location.

مدل SPP Plus (بخشی از صنف درس به کودکانی که خدمات آموزش ویژه دریافت می کنند اختصاص دارد). روز تمدید شده در این مکان ارائه نمی شود.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday – 8:55am – 3:25pm, Wednesday – 8:55am – 2:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه – 8:55 صبح تا 3:25 بعد از ظهر، چهارشنبه – 8:55 صبح تا 2:10 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-252-0600

5950 Delridge Way SW, Seattle , WA

SPS – Highland Park

This site offers the SPP Standard 6-hour a day only.

این سایت استاندارد SPP را فقط 6 ساعت در روز ارائه می دهد.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday – 7:55am – 2:25pm, Wednesday – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه – 7:55 صبح – 2:25 بعد از ظهر، چهارشنبه – 7:55 صبح تا 1:10 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

 206-252-0600

1012 SW Trenton St, Seattle , WA

SPS – Roxhill at EC Hughes (Head Start)

This site operates as a Head Start program and SPP. Income eligibility applies. To see if you qualify, please call the Provider

این سایت به عنوان یک برنامه Head Start و SPP عمل می کند. برای واجد شرایط بودن درآمد شما مد نظر گرفته میشود. برای دیدن اینکه آیا واجد شرایط هستید، لطفا با ارائه دهنده تماس بگیرید

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday – 8:30am – 3:00pm, Wednesday – 7:55am – 1:45pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه – 8:30 صبح تا 3:00، چهارشنبه – 7:55 صبح تا 1:45 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-252-0960

7700 34th Ave SW Seattle , WA

SPS – West Seattle at Schmitz Park

This site offers one classroom as SPP Plus and one classroom as Head Start. Please see more information below.

این سایت یک صنف درس را به عنوان SPP Plus و یک کلاس درس را به عنوان Head Start ارائه می دهد. لطفا اطلاعات بیشتر را در زیر ببینید.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday – 7:55am – 2:25pm, Wednesday – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه – 7:55 صبح – 2:25 بعد از ظهر، چهارشنبه – 7:55 صبح تا 1:10 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-252-0600

5000 SW Spokane St, Seattle , WA

YMCA – Concord International Elementary School

This site offers the SPP standard 6 hour day only

این سایت استاندارد SPP را فقط 6 ساعت در روز ارائه می دهد

Hours: Monday – Friday: 9am-3pm

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه: 9 صبح تا 3 بعد از ظهر

206-496-7447

723 S Concord St, Seattle, WA

YMCA – Hallows

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

این سایت فقط استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد.

Hours: Monday – Friday – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 9:00 صبح تا 3:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

(206) 496-7447

723 S Concord St, Seattle , WA

 

جنوب شرق سیاتل

Beacon Hill, Colombia City, Georgetown, Mount Baker, Rainier Beach, Seward) Park, South Park)

Partner-Location

Program

Hours/Meals

Contact

Address

Children’s Home Society – Genesee Early Learning Center

This site is a 10-hour program and children are required to participate and pay for the full ten-hours.

این بخش یک برنامه 10 ساعته دارد و کودکان ملزم به شرکت و پرداخت ده ساعت کامل هستند.

Hours: Monday – Friday – 9am – 3pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 9 صبح تا 3 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-588-2542

3700 S Genesee St, Seattle , WA

Children’s Home Society – Genesee Early Learning Center

Extended Day: Full Day Required Cost:  $600/month. Cost subject to change.

روز تمدید شده: تمام روز حتمی است

هزینه: 600 دالر در ماه. هزینه ممکن است تغییر کند

Hours: 7am-6pm

ساعت کاری: 7 صبح تا 6 عصر

206-588-2542

3700 S Genesee St, Seattle , WA

Denise Louie – Beacon Hill (Head Start)

This site operates as a Head Start program. Income eligibility applies. To see if you qualify, please call the Provider.

این سایت  یک برنامه Head Start را اجرا می کند. برای واجد شرایط بودن درآمد مد نظر گرفته میشود. برای دیدن اینکه آیا واجد شرایط هستید، لطفاً با ارائه دهنده تماس بگیرید.

Hours: Monday – Friday – 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

 

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 8:30 صبح تا 2:30 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

(206) 767-8223

3327 Beacon Avenue S, Seattle , WA

El Centro – Jose Marti CDC

This site offers the SPP Standard 6-hour day (ECEAP included) and children are Required to participate and pay for Extended Day (10hr.max/day)

این سایت استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد (شامل ECEAP) و کودکان ملزم به شرکت و پرداخت هزینه روز تمدید شده (10hr.max/day) هستند.

Hours: Monday – Friday – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 9:00 صبح تا 3:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-957-4637

2524 16th Ave S, Seattle , WA

El Centro – Jose Marti CDC

Extended Day: Full Day Required, Cost:500/month

روز تمدید شده: شرکت در تمام روز حتمی است، هزینه: 500 دالر در ماه

7:30am – 5:00pm

206-957-4637

2524 16th Ave S, Seattle , WA

Launch – Beacon Hill International Elementary School

This site offers the SPP Standard 6-hour day (ECEAP included) and Optional Extended Day is also available.

این سایت استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد (شامل ECEAP) و روز تمدید به طور اختیاری نیز در دسترس است.

Hours: Monday – Friday – 8:00am – 2:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 8:00 صبح تا 2:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-328-7475

2025 14th Ave S, Seattle , WA

Launch – Beacon Hill International Elementary School

Extended Day: Optional, Cost: After Care $615 (Monthly Rate) + $50 Registration Fee

روز تمدید شده: اختیاری است

 هزینه: 615 دالر مراقبت پس از مکتب (نرخ ماهانه) + 50 دالر هزینه ثبت نام

Hours: 2:00pm – 6:00pm

 

ساعت کاری: 2:00 الی 6:00 عصر

206-328-7475

2025 14th Ave S, Seattle , WA

Launch at Primm ABC

100% In-Person Services are currently being offered. Extended Day is also available.

خدمات 100% حضوری در حال حاضر ارائه می شود. روز تمدید شده نیز موجود است

Hours: Monday – Friday – 8:00am – 2:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 8:00 صبح تا 2:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

(206) 636-9200

4455 S. Brandon St, Seattle

Launch at Primm ABC

Extended day: Optional, Cost: After Care $615 (Monthly Rate) + $50 Registration Fee

روز تمدید شده: اختیاری است

هزینه: مراقبت بعد از مکتب 615 دالر (نرخ ماهانه) + 50 دلار هزینه ثبت نام

Hours: 2:00pm – 6:00pm

 

ساعت کاری: 2:00 الی 6:00 عصر

(206) 636-9200

4455 S. Brandon St, Seattle

Primm ABC Child Care

This site offers the SPP Standard 6-hour day (ECEAP included) and Optional Extended Day is also available.

این سایت استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد (شامل ECEAP) و روز تمدید اختیاری نیز در دسترس است

Hours: Monday – Friday – 8:30am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 8:30 صبح تا 3:00

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

 206-723-2038

4455 S. Brandon St, Seattle

Primm ABC Child Care

Extended day:optional Cost: Contact site directly

روز تمدید شده: اختباری است

هزینه: مستقیماً با سایت تماس بگیرید

Hours: 6:30am – 6:00pm

ساعت کاری: 6:30 صبح الی 6:00  عصر

 206-723-2038

4455 S. Brandon St, Seattle

ReWA – Beacon Hill

This site offers the SPP Standard 6-hour day (ECEAP included) and Optional Extended Day is also available.

این سایت استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد (شامل ECEAP) و روز تمدید اختیاری نیز در دسترس است.

Hours: Monday – Friday – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 9:00 صبح تا 3:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

(206)723-3304

6230 Beacon Ave, Seattle , WA

ReWA – Beacon Hill

Extended Day: Available, Cost: Contact the site directly

روز تمدید شده: موجود است

هزینه: مستقیماً با سایت تماس بگیرید

Hours: 7:30am – 5:30pm

ساعت کاری: 7:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر

(206)723-3304

6230 Beacon Ave, Seattle , WA

ReWA – MLK

This site offers the SPP Standard 6-hour day (ECEAP included) and Optional Extended Day is also available.

این سایت استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد (شامل ECEAP) و روز تمدید اختیاری نیز در دسترس است.

Hours: Monday – Friday – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 9:00 صبح تا 3:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-721-0243

4008 Martin Luther King Jr. Way S, Seattle , WA

ReWA – MLK

Extended Day: Available Cost: Please contact the site directly for extended day costs.

روز تمدید شده: موجود است

هزینه: لطفاً برای هزینه های روز تمدید شده مستقیماً با سایت تماس بگیرید.

Hours: 7:30am – 5:30pm

ساعت کاری: 7:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر

206-721-0243

4008 Martin Luther King Jr. Way S, Seattle WA

SCCS – Hoa Mai Vietnamese Bilingual Preschool

This site offers the SPP Standard 6-hour day and children are Required to participate and pay for Extended Day (10hr.max/day)

این سایت استاندارد 6 ساعته SSP  در روز را ارائه می دهد و کودکان ملزم به شرکت و پرداخت برای روز تمدید شده ده ساعت مکمل هستند.

Hours: Monday – Friday – 9:30am – 3:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

 

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 9:30 صبح تا 3:30 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

 

 

SCCS – Hoa Mai Vietnamese Bilingual Preschool

Extended Day: Full Day Required, Cost: Please contact the site directly for extended day costs.

روز تمدید شده: شرکت در کل روز حتمی است

 هزینه: لطفاً برای هزینه های کل روز مستقیماً با سایت تماس بگیرید.

Hours: 7:00am – 6:00pm

ساعت کاری: 7:00 صبح تا 6:00 بعد از ظهر

 

206-708-6333

 

2901 Rainier Ave S, Suite 101, Seattle , WA

Seed of Life – Main

This site offers the SPP Standard 6-hour day and children are Required to participate and pay for Extended Day. (10-hour Max/Day)

این سایت استاندارد 6 ساعته SSP  در روز را ارائه می دهد و کودکان ملزم به شرکت و پرداخت برای روز تمدید شده ده ساعت مکمل هستند.

Hours: Monday – Friday – 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 8:30 صبح تا 2:30 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-726-6001

 

4728 Rainier Ave S, Seattle , WA

Seed of Life – Main

Extended Day: Full Day Required. Cost: Please contact the site directly for extended day costs.

روز تمدید شده: شرکت در کل روز حتمی است.

 هزینه: لطفاً برای هزینه های کل روز مستقیماً با سایت تماس بگیرید.

Hours: 7:00am – 6:00pm

 

ساعت کاری: 7:00 صبح تا 6:00 بعد از ظهر

 

206-726-6001

4728 Rainier Ave S, Seattle , WA

 

Seed of Life – MLK Jr Elementary School

This site offers the SPP Standard 6-hour day and children are Required to participate and pay for Extended Day. (10-hour Max/Day)

این سایت استاندارد 6 ساعته SSP  در روز را ارائه می دهد و کودکان ملزم به شرکت و پرداخت برای روز تمدید شده ده ساعت مکمل هستند.

Hours: Monday – Friday – 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 8:30 صبح تا 2:30 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

Phone:206-722-3509

6725 45th Ave S, Seattle , WA

Seed of Life – MLK Jr Elementary School

Extended Day: Full Day Required Cost: Please contact the site directly for extended day costs.

روز تمدید شده: شرکت در کل روز حتمی است

 هزینه: لطفاً برای هزینه های کل روز مستقیماً با سایت تماس بگیرید.

Hours: 7:00am – 6:00pm

 

ساعت کاری: 7:00 صبح تا 6:00 بعد از ظهر

 

Phone:206-722-3509

6725 45th Ave S, Seattle , WA

 

Seed of Life – Rainier Beach Community Center

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

این سایت فقط استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد.

Hours: Monday – Friday – 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 8:30 صبح تا 2:30 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

Phone:206-726-6001

 

825 Rainier Ave S, Seattle , WA

 

SPS – Dearborn Park

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

این سایت فقط استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday – 7:55am – 2:25pm, Wednesday – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه – 7:55 صبح – 2:25 بعد از ظهر، چهارشنبه – 7:55 صبح تا 1:10 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-252-0600

2820 S Orcas St, Seattle , WA

SPS – Emerson (Head Start)

This site operates as a Head Start program and SPP. Income eligibility applies. To see if you qualify, please call the Provider at 206-252-0960.

این سایت  یک برنامه Head Start و SPP را اجرا میکند. برای واجد شرایط بودن درآمد شما مد نظر گرفته میشود. برای دیدن اینکه آیا واجد شرایط هستید، لطفاً با ارائه دهنده با شماره 206-252-0960 تماس بگیرید.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday – 8:30am – 3:00pm, Wednesday – 8:30am – 1:45pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه – 8:30 صبح تا 3:00، چهارشنبه – 8:30 صبح تا 1:45 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-252-0960

9709 60th Ave S, Seattle

SPS – John Muir (Head Start)

This site operates as a Head Start program and SPP. Income eligibility applies. To see if you qualify, please call the Provider at 206-252-0960.

این سایت  یک برنامه Head Start و SPP را اجرا میکند. برای واجد شرایط بودن درآمد شما مد نظر گرفته میشود. برای دیدن اینکه آیا واجد شرایط هستید، لطفاً با ارائه دهنده با شماره 206-252-0960 تماس بگیرید.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday – 8:30am – 3:00pm, Wednesday – 8:30am – 1:45pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

 

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه – 8:30 صبح تا 3:00، چهارشنبه – 8:30 صبح تا 1:45 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-252-0960

 

3301 S Horton St, Seattle , WA

SPS- MLK Jr (Head Start)

This site operates as a Head Start program and SPP. Income eligibility applies. To see if you qualify, please call the Provider at 206-252-0960.

این سایت  یک برنامه Head Start و SPP را اجرا میکند. برای واجد شرایط بودن درآمد شما مد نظر گرفته میشود. برای دیدن اینکه آیا واجد شرایط هستید، لطفاً با ارائه دهنده با شماره 206-252-0960 تماس بگیرید.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday – 7:55am – 2:25pm, Wednesday – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه – 8:30 صبح تا 3:00، چهارشنبه – 8:30 صبح تا 1:45 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-252-0960

6725 45th Ave S, Seattle , WA

SPS – Rising Star

SPP Plus model (portion of the classroom dedicated to children receiving Special Education services). No extended day offered at this location.

مدل SPP Plus (بخشی از صنف درس به کودکانی که خدمات آموزش ویژه دریافت می کنند مربوط است). روز تمدید شده در این مکان ارائه نمی شود.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday – 7:55am – 2:25pm, Wednesday – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه – 7:55 صبح – 2:25 بعد از ظهر، چهارشنبه – 7:55 صبح تا 1:10 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-252-0600

8311 Beacon Ave S, Seattle , WA

SPS – South Shore

SPP Plus model (portion of the classroom dedicated to children receiving Special Education services). No extended day offered at this location.

مدل SPP Plus (بخشی از صنف درس به کودکانی که خدمات آموزش ویژه دریافت می کنند مربوط است). روز تمدید شده در این مکان ارائه نمی شود.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday – 7:55am – 2:25pm, Wednesday – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه – 7:55 صبح – 2:25 بعد از ظهر، چهارشنبه – 7:55 صبح تا 1:10 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-252-0600

4800 S Henderson St, Seattle , WA

SPS – Wing Luke (Head Start)

This site operates as a Head Start program and SPP. Income eligibility applies. To see if you qualify, please call the Provider at 206-252-0960.

این سایت  یک برنامه Head Start و SPP را اجرا میکند. برای واجد شرایط بودن درآمد شما مد نظر گرفته میشود. برای دیدن اینکه آیا واجد شرایط هستید، لطفاً با ارائه دهنده با شماره 206-252-0960 تماس بگیرید.

Hours: Monday, Tuesday, Thursday, Friday – 7:55am – 2:25pm, Wednesday – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه – 7:55 صبح – 2:25 بعد از ظهر، چهارشنبه – 7:55 صبح تا 1:10 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-252-0960

3701 S Kenyon St, Seattle , WA

Tiny Tots Development Center

This site offers the SPP Standard 6-hour day (ECEAP included) and Optional Extended Day is also available.

این سایت استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد (شامل ECEAP) و روز تمدید اختیاری نیز در دسترس است.

Hours: Monday – Friday – 8:00am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 8:00 صبح تا 2:30 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

206-723-1590

8302 Renton Ave S, Seattle , WA

Tiny Tots Development Center

Extended Day: Available, Cost: Please contact site directly for extended day costs

روز تمدید شده: موجود است.

هزینه: لطفاً برای هزینه های روز تمدید شده مستقیماً با سایت تماس بگیرید

Hours: 7:00am – 6:00pm

 

ساعت کاری: 7:00 صبح تا 6:00 بعد از ظهر

206-723-1590

8302 Renton Ave S, Seattle , WA

Wellspring Early Learning Center

Six-hour only Seattle Preschool Program. Specializes in supports for children experiencing homelessness.

برنامه قبل از ورود به مکتب سیاتل فقط شش ساعت خدمات. متخصص در حمایت از کودکانی که بی خانمانی را تجربه می کنند.

Hours: Monday- Friday – 8:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

 

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه – 8:00 صبح تا 3:00 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

 (206) 826-3052

1900 Rainier Ave S, Seattle , WA

West African Community Council – One Family Learning Center

This site offers the SPP Standard 6-hour day. Optional Extended Day is also available.

این سایت استاندارد 6 ساعته SPP را ارائه می دهد.  تمدید روز به طور اختیاری نیز در دسترس است.

Hours: Monday – Friday – 8:00am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

ساعت کاری: دوشنبه – جمعه – 8:00 صبح تا 2:30 بعد از ظهر

وعده های غذایی: صبحانه، نان چاشت- اسنک

(206) 349-0892

 

6322 44th Ave S, Seattle , WA

 

West African Community Council – One Family Learning Center

Extended Day: Available

Cost: Please contact the site directly for extended day costs.

روز تمدید شده: موجود است

هزینه: لطفاً برای هزینه های روز طولانی مستقیماً با سایت تماس بگیرید.

Hours: 2:30pm – 6:00pm

ساعات کاری 2:30 بعد از ظهر الی 6:00 عصر

(206) 349-0892

 

6322 44th Ave S, Seattle , WA

 

 

Sound Child Care Solutions: یک سازمان غیرانتفاعی و مجموعه ی از مراکز آموزش دوران کودکی است که خدمات اداری را در یک دفتر مرکزی به اشتراک می‌گذارد. در جدول پایین، خدمات قبل از ورود به مکتب، برنامه های آموزشی قبل از ورود به مکتب خارج از سیاتل که توسط Sound Child Care Solutions ارایه میگردد ترتیب شده است. در زیر این جدول دستورالعمل درخواست در هر سایت آمده است.

مکان ها:

 

Location

مکان ها

Program/Ages

برنامه/ سن

Schedule

تقسیم اوقات

Cost

هزینه یا مصارف

Magic Lantern Montessori

Manatee Classroom

Ages 3-5 for school day program and age 3-6 for full day

صنف درس Manatee برای کودک های

سنین 3 تا 5 سال برای ساعات معمول مکتب، وبرنامه طولانی تمام روز برای سن 3 تا 6 سال

Hours: Monday-Friday, 8:00am-5:30pm

Meals: Morning snack and lunch

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، 8:00 صبح الی 5:30

وعده های غذایی: اسنک صبح و نان چاشت

Offers 4 and 5 day enrollment with preference to 5 day enrollments

Costs: 5 days/week $1,700 (monthly fee), 4 days/week $1,357 (monthly fee)

ثبت نام برای برنامه 4 و 5 روز در هفته،   اولویت به ثبت نام های 5 روزه داده میشود.

هزینه ها: 5 روز در هفته 1700 دالر (هزینه ماهانه)

 4 روز در هفته 1357 دالر (هزینه ماهانه)

Magic Lantern Montessori

Gingko Classroom:

Ages 3-5 for school day program and age 3-6 for full day

صنف درس Gingko:

برای کودک های

سنین 3 تا 5 سال برای ساعات معمول مکتب، وبرنامه طولانی کل روز برای سن 3 تا 6 سال

Hours:Monday – Friday, 8:00am-5:30pm

This is the only classroom with an extended day option from 3:30-5:30pm

Meals:Morning/afternoon snack and lunch

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، 8:00 صبح الی 5:30 عصر

این تنها صنف درس با گزینه روز طولانی از ساعت 3:30 تا 5:30 بعد از ظهر است.

وعده های غذایی: اسنک صبح و چاشت، نان چاشت

Offers only 5 day enrollment

Costs: School day Program (8:00-3:30pm) – 5 days/week $1,359 (monthly fee)

Full Day Program (8:00am-5:30pm) – 5 days/week $1,700 (monthly fee)

Drop-in Fee $101/day

ثبت نام فقط برای برنامه 5 روز وجود دارد.

هزینه ها: برنامه ساعات معمول مکتب (8:00-3:30) – 5 روز در هفته 1,359 دالر (هزینه ماهانه)

برنامه کل روز (8:00 صبح تا 5:30 بعد از ظهر) – 5 روز در هفته 1700 دالر (هزینه ماهانه)

هزینه پذیرش کودک در هر روز 101 دالر

Epiphany Early Learning Preschool

Preschool Program: 2.5-5

برنامه قبل از ورود به مکتب:

برای سنین 2 و نیم سال الی 5 سال

Hours: Monday-Friday,7:30am-5:30pm

Meals: Break, Morning snack, lunch, afternoon snack

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، 7:30 صبح الی 5:30

وعده های غذایی: استراحت، اسنک صبح، نان چاشت، اسنک از ظهر

Offers 3, 4 and 5 day enrollment

Costs: School Day (8:30-3:30) 5 days/week $1,975, 4 days/week$1,745, 3 days/week $1,445. Full Day (7:30-5:30) 5 days/week $2,115, 4 days/week $1,915 3 days/week $1,670

ثبت نام برای برنامه های 3، 4 و 5 روزه را ارائه می دهد.

هزینه ها: ساعات معمول مکتب (8:30-3:30) 5 روز در هفته 1975 دالر، 4 روز در هفته 1745 دالر، 3 روز در هفته 1445 دالر. برنامه برای کل روز (7:30-5:30) 5 روز در هفته 2115 دالر، 4 روز در هفته 1915 دالر 3 روز در هفته 1670 دالر

Epiphany Early Learning Preschool

Toddler Program 1.5-3

برنامه برای شیرخواران از سن 1 و نیم سال الی 3 سال

Hours: Monday-Friday,7:30am-5:30pm

Meals: Break, Morning snack, lunch, afternoon snack

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، 7:30 صبح الی 5:30 عصر

وعده های غذایی: استراحت، اسنک صبح، نان چاشت، اسنک بعد از ظهر

Offers 3, 4 and 5 day enrollment

Costs: School Day (8:30-3:30) 5 days/week $2,125, 4 days/week $1,910, 3 days/week $1,615 Full Day (7:30-5:30) 5 days/week $2,260, 4 days/week$2,050, 3 days/week $1,825

ثبت نام برای برنامه های 3، 4 و 5 روزه را ارائه می دهد.

هزینه ها: ساعات معمول مکتب (8:30-3:30) 5 روز در هفته 2125 دالر، 4 روز در هفته 1910 دالر، 3 روز در هفته 1615 دالر. برنامه برای کل روز (7:30-5:30) 5 روز در هفته 2260 دالر، 4 روز در هفته 2050 دالر 3 روز در هفته 1825 دالر

Interlaken Preschool

2.5-5

از 2 و نیم سال الی 5 سال

8:00a-4:30p

Meals: Lunch

از ساعت 8:00 صبح الی 4:30 بعد ازظهر

وعده های غذایی: نان چاشت

Offers 3, 4, 5 day enrollment.

5 days/week $2,145

4 days/week $1,920

3 days/week $1,695

Note: Tuition increases 5-7% annually.

ثبت نام برای برنامه های 3، 4، 5 روزه را ارائه می دهد.

5 روز در هفته 2145 دالر

4 روز در هفته 1920 دالر

3 روز در هفته 1695 دالر

توجه: مصارف سالانه 5-7 درصد افزایش می یابد.

 

معلومات راجع به ارایه درخواست:

Location

مکان

Application Information

معلومات راجع به ارایه درخواست

Magic Lantern Montessori:

Use the form at this link to enroll in either classroom program

از فورم موجود در این لینک برای ثبت نام در هر یک از برنامه ها استفاده کنید.

Epiphany Early Learning Preschool

Interested families are invited to contact the school for information and to schedule a tour of the program by clicking the link here. Enrollment applications are due by February 1, however Epiphany continues to accept applications until classes are full. Notification of enrollment or waiting list status is communicated in mid-March.

 

To apply for a spot or to be placed on the waiting list, complete an application and mail it, along with a photo and a $75 non-refundable fee, to: Epiphany Early Learning Preschool, 1805 38th Avenue, Seattle WA 98122. Applications can be found here.

 

از خانواده‌های علاقه‌مند دعوت می‌شود برای کسب معلومات و برنامه‌ ریزی برای بازدید از برنامه ها روی لینک اینجا کلیک کرده با مکتب تماس بگیرند. معمولا درخواست های ثبت نام تا 1 فبروری پذیرفته میشود، با این حال Epiphany همچنان تا زمانی صنف ها پر شود درخواست ها را می پذیرد. اطلاع از وضعیت ثبت نام یا لیست انتظار در اواسط ماه مارچ اطلاع رسانی می شود.

 

برای ارایه درخواست و یا قرار گرفتن در لیست انتظار، فورم درخواست را تکمیل کنید و آن را به همراه یک عکس و هزینه غیرقابل برگشت 75 دالر به این آدرس پست کنید: Epiphany Early Learning Preschool, 1805 38th Avenue, Seattle WA 98122. فورم درخواست اینجا پیدا شود.

Refugee and Immigrant Family Center:

While this is listed under Seattle Preschool Program, if you do not qualify for ECEAP or SPP you are still welcome to enroll, please call to find out about the next step. There are different applications for each session, please call to learn about the different applications and follow in the next step in enrollment.

در حالیکه این برنامه در زیر برنامه های قبل از مکتب ساحه سیاتل فهرست شده است، اگر واجد شرایط ECEAP یا SPPنباشید، همچنان می توانید به این برنامه ثبت نام کنید، لطفاً برای معلومات از مرحله بعدی تماس بگیرید. برای هر جلسه برنامه های مختلفی وجود دارد، لطفا برای اطلاع از برنامه های مختلف تماس بگیرید و در مرحله بعدی ثبت نام را دنبال کنید.

Interlaken Preschool

To apply for a spot or to be placed on their waiting list, complete an application and mail it, along with a photo and a $75 non-refundable fee, Application link

برای ارایه درخواست شمولیت یا قرار گرفتن در لیست انتظار آنها، یک فورم درخواست را تکمیل کرده و آن را به همراه یک عکس و هزینه 75 دالر، غیر قابل برگشت، پست کنید. درخواست را اینجا پیدا نمایید.

 

 

Early Childhood Education and Assistance Program: این برنامه از طریق دیپارتمنت آموزش های ابتدایی ایالت واشنگتن و شهر سیاتل تأمین مالی می شود، خدمات قبل از ورود به مکتب به شکل نیمه روز و تمام روز، با کیفیت بالا، از نظر فرهنگی و زبانی مناسب برای کودکان 3 و 4 سال واجد شرایط ارائه می دهد. خدمات برای خانواده های واجد شرایط رایگان خواهد بود. لطفاً صفحه اصلی برنامه را ببینید تا بررسی نمایید آیا واجد شرایط هستید یا خیر. برای درخواست، لطفا با سایت مورد نظر خود تماس بگیرید که در اینجا قابل مشاهده است.

درخواست برای برنامه پذیرفته میشود.

برای پاسخ به سوالات تان راجع به برنامه تماس بگیرید:

Marie Rompon: marie.rompon@seattle.gov, 206-684-029

 

لیستی از برنامه ها در زیر آمده است:

برنامه های نیمه روز:

El Centro De La Raza – 2524 16th Ave. S (206) 957-4619 – انگلیسی و اسپانیایی

مرکز خانواده پناهندگان و مهاجر – 6535 دلیج وی SW (206) 767-6896 – انگلیسی، سومالیایی، اسپانیایی و ویتنامی.

 

School Day Programs:

Experimental Education Unit at the University of Washington

 • Box 357925
 • (206) 221-2910

 

Primm ABC Preschool and Child Care

 • 4455 S Brandon St
 • (206) 723-2038

 

Refugee and Immigrant Family Center

 • 6535 Delridge Way SW
 • (206) 767-6896
 • English, Somali, Spanish, and Vietnamese

 

Refugee Women’s Alliance (ReWA)

 • 6230 Beacon Ave. S.
 • (206) 723-3304
 • Amharic, Arabic, Cambodian, Chinese, English, Omoro, Somali, Tigrinya, and Vietnamese.

 

Refugee Women’s Alliance (ReWA) at Lake City

 • 2828 NE 127th
 • (206) 743-8560
 • Arabic, English, Spanish, and Mandarin.

 

Refugee Women’s Alliance (ReWA) at MLK

 • 4008 MLK Jr Way S.
 • (206) 722-0243
 • Chinese, English, Vietnamese, and Tagalog.

 

SeaMar Community Health Center

 • 1040 S Henderson
 • (206) 788-3245
 • English and Spanish.

 

Southwest Early Learning

 • 5405 Delridge Way SW
 • (206) 767-6896
 • English, Somali, Spanish, and Vietnamese.

 

Tiny Tots Child Development (Center)

 • 8302 ½ Renton Ave. S
 • (206) 723-1590
 • English, Spanish, Tigrinya, and Vietnamese

 

Tiny Tots Child Development (East)

 • 8318 Renton Ave. S
 • (206) 723-1590
 • English, Amharic, Cambodian, and Somali.

 

Tiny Tots Gentle Dragons at Wing Luke

 • 3701 S. Kenyon St
 • (206) 723-1590
 • English and Somali

 

Wee Are The World / Right Start

 • 3756 Rainier Ave S #E
 • (206) 725-9136

 

Working Day Programs:

 

El Centro De La Raza – Jose Marti Child Development Center

 • 2524 16th Ave. S
 • (206) 957-4619
 • English and Spanish

 

SeaMar Community Health Center

 • 1040 S Henderson
 • (206) 788-3245
 • English and Spanish

 

Tiny Tots Child Development (East)

 • 8318 Renton Ave. S
 • (206) 723-1590
 • English, Amharic, Cambodian, and Somali.

Pathway to Seattle Preschool Program: این بخش برنامه های قبل از ورود به مکتب به طور تمام وقت و نیم روز با کیفیت بالا را ارائه می دهد. برنامه های نیمه روزی Pathway یک آموزش 3 و نیم ساعته برای کودکان، برای  4 تا 5 روز در هفته ارایه نموده که از ماه سپتمبر تا جون ادامه دارد. برنامه های تمام روز Pathway  برای 6 ساعت یا بیشتر در روز برای کودکان طی 5 روز در هفته ارایه میشود و از ماه سپتمبر تا جون ادامه دارد.

واجد شرایط بودن:

○ کودکان باید سن سه یا چهار سالگی را تا 31 آگست برای همان سال آموزشی تکمیل کرده باشند.

○ خانواده ها باید در شهر سیاتل زندگی کنند.

○ باید دستورالعمل های درآمد را رعایت کند.

 

دستورالعمل های درآمد:

 

Family Size

تعداد اعضای فامیل

Monthly Family Income Before Taxes

درآمد فامیل قبل از مالیات

1

-0- to $3270

2

-0- to $5030

3

-0- to $6335

4

-0- to $7641

5

-0- to $8950

6

-0- to $10255

7

-0- to $11561

8

-0- to $12870

9

-0- to $14175

10

-0- to $15481

 

مکان ها:

Partner-Location

مکان شرکا یا همکاران

Program Type

نوع برنامه

Contact

شماره تماس

Associated Recreation Council (ARC) Alki Community Center

Full Day

روز کامل

(206) 684-7430

Associated Recreation Council (ARC) Ballard Community Center

Full Day

روز کامل

(206) 684-4093

Associated Recreation Council (ARC)

Queen Anne Community Center

Part Day

قسمتی از روز

(206) 386-4240

West African Community Center One Family Learning Center – Brighton

Full Day

روز کامل

(206) 913-2538

Tiny Trees Camp Long – West Seattle

Full Day

روز کامل

(206) 701-0245

Tiny Trees Carkeek Park – NW Seattle

Part Day

قسمتی از روز

206) 701-0245

Tiny Trees Jefferson Park – Beacon Hill

Full Day

روز کامل

206) 701-0245

Tiny Trees Beer Sheva Park – Rainer Beach

Full Day

روز کامل

(206) 701-0245

Voices of Tomorrow Africa Town – Columbia City

Full Day

روز کامل

(206) 466-1229

 

 

YMCA of Greater Seattle: YMCA برنامه های ذیل را ارایه میدهد: برنامه برای نوزاد (6 هفته تا 12 ماه)، کودک نوپا (12 تا 30 ماه)، دوره کودکستان (30 ماه تا 4 سال)، و قبل از ورود به مکتب (4 تا 5 سال).  این برنامه ها در مراکز ذکر شده در جدول زیر پیشکش میگردد. برای اطلاع از جزییات برنامه و ثبت نام با مرکز مورد نظر تماس حاصل نمایید.

 

Location

موقعیت

Ages

سن

Hours

ساعات

Contact

شماره تماس

Lea Hill in Auburn

 

6 weeks to 5-years-old

 

از شش هفتگی الی 5 ساله

7:00 am–6:00 pm

 

7:00 صبح الی 6:00 شام

Address: 12832 SE 312th St, Auburn

Phone: (253) 246-8555

Center Director: Lindsay Steigerwald – lsteigerwald@seattleymca.org

North Seattle

 6 weeks to 5-years-old

 

از شش هفتگی الی 5 ساله

7:00 am–6:00 pm

 

7:00 صبح الی 6:00 شام

 

 

Address: 14100 Linden Ave N, Seattle

Phone: (206) 707-9590

Center Director: Allison Derr – aderr@seattleymca.org

West Seattle

6 weeks to 5-years-old

 

از شش هفتگی الی 5 ساله

6:30 am–6:00 pm

 

6:30 صبح الی 6:00 شام

Address: 2710 SW Trenton St Suite 210, Seattle

Phone: (206) 825-0560

Center Director: Jill Mudge – jmudge@seattleymca.org

Woodinville

6 weeks to 5-years-old

 

از شش هفتگی الی 5 ساله

6:30 am–6:00 pm

 

6:30 صبح الی 6:00 شام

Address: 17405 133rd Ave, Woodinville

Phone: (206) 825-0561

Center Director: Lindsay Steigerwald – lsteigerwald@seattleymca.org

 

 

 

The Associated Recreation Council: شورای (ARC)، با همکاری اداره پارک‌ها و تفریحات Seattle انواع برنامه‌ها، صنف‌های آموزشی و فعالیت‌های تفریحی و یادگیری مهارت های مادام‌العمر را در ساحه Seattle ارایه می‌دهد. این برنامه های قبل از ورود به مکتب  نیازهای رشدی کودکان خوردسال را با تمرکز بر مهارت های عاطفی، اجتماعی، فیزیکی و شناختی برآورده میسازد تا کودکان را برای موفقیت در مکتب و زندگی روزمره آماده کند. از طریق تماس با سایت ثبت نام کنید. ( برای سپتامبر 2022 تا جون 2023 درخواست پذیرفته نمیشود.)

 

Location

موقعیت

Ages

سن

Schedule

تقسیم اوقات

Cost

هزینه

Contact

معلومات تماس

Greenlake Community Center

3-5

3 الی 5 سال

Monday-Friday, 9:30am-1:00pm

از دوشنبه الی جمعه از ساعت 9:30 صبح الی 1:00 بعد ازظهر

5 Day: $792/month

3 Day: $520/month

2 Day: $356/month

5 روز: 792 دالر در ماه

3 روز: 520 دالر در ماه

2 روز: 356 دالر در ماه

Address: 7201 East Green Lake Dr N, Seattle, WA 98115

Phone: 206-684-0780

Jefferson Community Center

3-4 or 4-5

 

از 3 تا 4 یا از 4 تا 5 سال

Monday, Wednesday, Friday, 9:30am-1:00pm

دوشنبه- چهارشنبه- جمعه از ساعت 9:30 صبح الی 1:00 بعد ازظهر

5 Day: $792/month

3 Day: $520/month

2 Day: $356/month

5 روز: 792 دالر در ماه

3 روز: 520 دالر در ماه

2 روز: 356 دالر در ماه

Address: 3801 Beacon Ave S, Seattle, WA 98108

Phone: (206) 684-7481

Loyal Heights Community Center

3-4 or 405

 

از 3 تا 4 یا از 4 تا 5 سال

Monday-Thursday, 9:30am-1:00pm

دوشنبه-پنجشنبه از 9:30 صبح الی 1:00 بعد ازظهر

4 Day: $632/month

4 روز: 632 دالر در ماه

Address: 2101 NW 77th St, Seattle, WA 98117

Phone: (206)-684-4052

Magnolia Community Center

3-4 or 4-5

 

از 3 تا 4 یا از 4 تا 5 سال

3-5 years (Tue-Thu)

4-5 years (Tue-Thu)

3-5 ساله (سه شنبه- پنجشنبه)

4-5 ساله (سه شنبه- پنجشنبه)

3-5 years

4 Day: $632/month

3 Day: $520/month

3– 5 ساله

4 روز: 632 دالر در ماه

3 روز: 520 دالر در ماه

 

4-5 years

5 Day: $792/month

4 Day: $632/month

4 – 5 سال

5 روز: 792 دالر در ماه

4 روز: 632 دالر در ماه

Address: 2550 34th Ave W, Seattle, WA 98199

Phone: (206)386-4235

 

توجه: در هنگام ثبت نام 25 دالر فیس حتمی است و غیر قابل برگشت میباشد، بلانس حساب و فیس تان به تاریخ 1 آگست 2022 موعد آن تکمیل میشود.

YMCA of Pierce and Kitsap Counties:

برنامه را تحت نام Child Watch ارائه می دهد که در آن کودکان 6 هفته تا 6 سال میتوانند در فعالیت های مناسب سن خود در محیطی امن و سالم اشتراک کنند. ثبت نام جریان دارد شما می توانید با تماس با Y محلی خود که  در اینجا  قابل مشاهده است، ثبت نام کنید. در دسترس بودن این خدمات و برنامه ها بستگی  به آمادگی و ظرفیت هر Y محلی دارد.

هزینه: 15 دالر در روز برای هر خانواده یا 50 دالر در ماه برای هر خانواده.

*نکته* هزینه های Child Watch واجد شرایط بورسیه نمی باشد. قبل از استفاده از Child Watch باید هزینه ها پرداخت شود.

Early Childhood Education and Assistance Program (ECEAP):

یک برنامه ی قبل از ورود به مکتب رایگان است، با بودجه دولتی؛ که تجاربی را برای رفع نیازهای فردی کودکان فراهم می کند. خانواده‌هایی که کودکان 3 یا 4 ساله دارند تا 31 آگست درخواست نمایند و ممکن واجد شرایط این فرصت رایگان باشند. صنف های درس ECEAP در 7 مکان در سراسر Pierce County وجود دارد که در جدول زیر فهرست شده است.

ثبت نام درین برنامه در حال حاضر جریان دارد: شما می توانید برنامه را در اینجا با جزئیات بیشتر پیدا کنید. همچنین می توانید با تماس با شماره 253-798-4400 درخواست دهید (گزینه شماره 4 را فشار دهید). اگر در مورد برنامه یا واجد شرایط بودن سؤالی دارید، می توانید یک فورم راهنمای آنلاین را در اینجا پر کنید یا با شماره 253-798-4400 تماس بگیرید (گزینه 4 را فشار دهید).

 

Location

موقعیت

Contact Information

معلومات تماس

Address

آدرس

Bonney Lake ECEAP

253-862-5260

heather.aahl@piercecountywa.gov

Liberty Ridge Elementary

12202 209th Ave. CT. E.

Sumner, WA 98391

Buckley ECEAP

360-829-1976

ana.castellanos@piercecountywa.gov

Wickersham Elementary

250 West Main

Buckley, WA 98321

Eatonville ECEAP

360-832-4892

Jaime.Hammond@piercecountywa.gov

Eatonville Elementary

209 Lynch Creek Road E.

Eatonville, WA 98328

Orting ECEAP

360-892-6767

Delfina.King@piercecountywa.gov

Orting Early Childhood Center

203 Cardinal Lane NE

Orting, WA 98360

South Hill ECEAP

253-770-8269

Christine.Adams@piercecountywa.gov

Zeiger Elementary

13008 94th Ave. E.

Puyallup, WA 98373

Sumner ECEAP

253-863-3137

Ruth.Munoz@piercecountywa.gov

Daffodil Elementary

1503 Valley Ave.

Sumner, WA 98390

University Place ECEAP

253-565-1454

jackie.zieg@piercecountywa.gov

Evergreen Primary School

7102 40th St. W.

University Place, WA 9846

 

YMCA of Pierce and Kitsap Counties:

 این بخش برنامه Child Watch را ارائه می دهد که در آن از کودکان سن 6 هفته تا 6 ساله برای شرکت در فعالیت های مناسب سن در محیطی امن و سالم استقبال می شود.

ثبت جریان دارد شما می توانید با تماس با Y محلی خود که می توانید در اینجا پیدا کنید، ثبت نام کنید. بدسترس بودن برنامه ها به آمادگی و ظرفیت هر Y محلی بستگی دارد.

هزینه: 15 دالر در روز برای هر خانواده یا 50 دالر در ماه برای هر خانواده.

*نکته* هزینه های Child Watch واجد شرایط بورسیه نمی باشد. قبل از استفاده از Child Watch باید هزینه ها پرداخت شود.

 

Early Childhood Education and Assistance Program (ECEAP):  

یک برنامه رایگان برای کودکان قبل از ورود به مکتب است که  با بودجه ایالت واشنگتن در 25 مکان در سراسر County وجود دارد. تمرکز ما روی رفاه هر کودک بوده  و به او کمک می کنیم تا برای دوره کودکستان آماده شود. تیم متخصصان ما با خانواده ها کار می کنند و منابع بهداشتی، تغذیه و خانواده را تامین می کنند.

درخواست های شمولیت درحال حاضر پذیرفته میشود. برای اینکه ببینید آیا واجد شرایط هستید، لطفاً به شرایط واجد شرایط بودن در این سند نگاه کنید و مستقیماً با مکان های ذکر شده تماس بگیرید.

*نکته* در مرحله اول، برای ترتیب درخواست خود به eceap@snoco.org ایمیل بزنید.

 

برنامه های کودکان سن مکتب (سنین 5-12)

این بخش برنامه های کودکان سن مکتب را در هر منطقه جغرافیایی معرفی می کند. هر سازمانی که برنامه های قبل از ورود به مکتب  را ارائه می دهد در زیر فهرست شده است. مکان‌ ها قسمی در جدول ترتیب شده که به سادگی تشخیص داده شود کدام سایت برای نیازهای هر خانواده مناسب تر است. اگر یک لیست آنلاین از قبل توسط سازمان ارائه شده باشد، ممکن است برخی از برنامه‌ها آن مکان ها درین فهرست درج نشده باشد.