دری     |     English
 
 د ښوونځي څخه مخکې پروګرامونه(عمر ۳-۵)

دا برخه د ښوونځي څخه د مخه پروګرامونو لیست کوي چې په هره جغرافیایې ساحه کې شتون لري. هر هغه سازمان چې د ښوونځي څخه مخه پروګرامونه چمتو کوي لاندې لیست شوي دي. د هر پروګرام لپاره ځایونه په جدولونو کې لیست او مشخص شوي ترڅو دا اسانه کړي چې کوم سایټ د هرې کورنۍ اړتیاوو لپاره مناسب دی.

 

کینګ کاونټي

سیاټل

Seattle Preschool Program

 د Preschool  برنامه په سیاټل کې د میشتو ټولو تر دریو او څلور کلنو ماشومانو ته وړیا یا ارزانه شتون لري. د 2022-2023 کالونو لپاره غوښتنلیکونه اوس مهال خلاص دي او دلته موندل کیږي. لاندې لومړنۍ جدول د ملګرو سازمانونو او د هغوۍ لنډیزونه ښاېې کوي. لاندې جدولونه د Preschool  مختلف موقعیتونه، د دوۍ د اړیکو معلومات، او د Preschool  پروګرام ډول هم ښاېې. شمال لویدیز، شمال ختیځ، مرکزي، سویل لویدیز، سویل ختیځ هره سیمه لاندې ښودل شوې ده.

 

شمال لویدیز سیټل چې پکې شامل دي

Partner-Location

د ملګرو سازمانونو موقیعتونه  

Program

برنامه                           

Hours/Meals

وختونه/خواړه                            

Contact

د رابطې لمبر        

Address

ادرس               

ARC-Bitter Lake Community Center

Standard SPP 6hr day

د سیټل preschool برنامه: په معیاري ډول 6 ساعته ورځ وي.

Monday- Fridayد دوشنبې څخه تر جمعې پورې  8:30am-2:30pm

Meals: Snackخواړه: ناشته              

206-423-4274

13035 Linden Ave N, Seattle, WA

Creative Kids – Carkeek

Standard SPP 6 hour day (except Wednesday)

د سیټل preschool برنامه: په معیاري ډول 6 ساعته ورځ وي. په استثنا د چهارشنبې

Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه: 8:00am – 2:00pm, Wednesdayچهارشنبه: 8:00am – 12:45pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-367-1241

950 NW Carkeek Park Rd, Seattle, WA

Creative Kids – Carkeek

Tentative Optional Extended Day Available (dependent upon min number of families participating)

لنډ مهاله ورځ مګر اوږدیدلې هم شي.

د ګډون والو کورنیو په شمیر پورې اړه لري

 

Cost: $650/month (after school only)

لګښت: 650 د میاشتې

یوازې وروسته د ښوونځې څخه

2:00pm-6:00pm

206-367-1241

950 NW Carkeek Park Rd, Seattle, WA

 

Creative Kids – John Marshall

Standard SPP 6 hour day

د سیټل preschool برنامه: په معیاري ډول 6 ساعته ورځ وي.

Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه , Thursdayپنجشنبه , Fridayجمعه: 8:00am – 2:00pm, Wednesdayچهارشنبه: 8:00am – 12:00pm

 Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-706-5437

520 NE Ravenna Blvd, Seattle WA

Northwest Center Kids – Greenwood

This site is a 10-hour program and children are required to participate and pay for the full ten-hours.

دا سایټ 10 ساعته برنامه ده او ماشومان اړ دي چې د بشپړ لسو ساعتونو لپاره پیسې ورکړي.

 (Center Hours will increase after COVID.)

د مرکز ساعتونه به ېې د COVID وروسته زیات شي

Monday – Fridayد دوشنبې څخه تر جمعې پورې , 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-286-2322

9535 Greenwood Ave N, Seattle WA

Northwest Center Kids – Greenwood

Extended Day: Full Day Required

تمدید وړ ورځ: بشپړ ورځ ته اړتیا ده

Cost:$550/mo during the SPP school year.

لګښت: د میاشتې 550$ د د سیټل preschool برنامې په جریان کی تر کال پورې

 (Cost will increase to $1411/mo over summer months.)

دغه لګښت د اوړي په میاشتو کی تر 1411$ پورې د میاشتې په حساب لوړ شي.

Hoursوختونه : 7:00am – 6:00pm

 

206-286-2322

9535 Greenwood Ave N, Seattle WA

SPS – BF Day

SPP Plus model (portion of the classroom dedicated to children receiving Special Education services).

په دغه ځای کی د ټولګي یوه برخه د هغو ماشومانو لپاره وقف شوې چې د ځانګړي زده کړې خدمتونه ترلاسه کړي.

 No extended day offered at this location.

پدې ځای کې د ورځ د تمدید کیدو هیڅ جواز نشته

Mondayدوشنبه , Tuesdayسه شنبه , Thursdayپنجشنبه , Fridayجمعه : 7:55am-2:25pm, Wednesdayچهار شنبه : 7:55am -1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0600

3921 Linden Ave N, Seattle WA

SPS – Broadview Thompson (Head Start)

Income eligibility applies.

هغه څوک چې په مالي توګه ورته برابر دی درخواست کولاس شي.

 To see if you qualify, please call the Provider at

که غواړۍ چې ایا تاسو ورته برابر یاست نو مهرباني وکړۍ دغه شمیرې ته زنګ ووهۍ:

206-252-0960

Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه : 7:55am – 2:25pm, Wednesdayچهارشنبه :7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0960

13052 Greenwood Ave N Seattle , WA

SPS – Cascadia (Head Start)

Income eligibility applies.

هغه څوک چې په مالي توګه ورته برابر دی درخواست کولاس شي.

 To see if you qualify, please call the Provider at

که غواړۍ چې ایا تاسو ورته برابر یاست نو مهرباني وکړۍ دغه شمیرې ته زنګ ووهۍ:

206-252-0960

Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه , Thursdayپنجشنبه , Fridayجمعه : 9:00am – 3:30pm, Wednesdayچهارشنبه :9:00am – 2:15pm

Meals: Breakfast, Lunch Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0960

1700 N 90th St Seattle

SPS – Magnolia

SPP Plus model (portion of the classroom dedicated to children receiving Special Education services).

په دغه ځای کی د ټولګي یوه برخه د هغو ماشومانو لپاره وقف شوې چې د ځانګړي زده کړې خدمتونه ترلاسه کړي.

 No extended day offered at this location.

پدې ځای کې د ورځ د تمدید کیدو هیڅ جواز نشته

Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه: 7:55am – 2:25pm, Wednesdayچهارشنبه:7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0600

2418 28th Ave W Seattle

United Indians of All Tribes – Daybreak Star

This site offers the SPP Standard 6-hour day.

دغه سایت معیاري 6 ساعته ورځ وړاندې کوي.

 Optional Extended Day is also available, but limited (8-9am & 3-5pm).

د ورځې د تمدید انتخاب هم شتون لري، مګر د 8-9am & 3-5pm پورې محدود دی.

Monday – Friday د دوشنبې څخه تر جمعې پورې – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-829-2231

5011 Bernie Whitebear Way Seattle , WA

United Indians of All Tribes – Daybreak Star

Extended Day: Available

Cost: Contact site directly for costs

د ورځې د تمدید جواز شتون لري. د لګښت لپاره مهرباني وکړۍ د سایټ سره په مستقیم ډول په تماس کی شۍ

Hoursوختونه : 8:00am – 5:00pm

206-829-2231

5011 Bernie Whitebear Way Seattle , WA

شمال ختیځ سیاتل

Partner-Location

د ملګرو سازمانونو موقیعتونه  

Program

برنامه                    

Hours/Meals

وختونه/خواړه                           

Contact

د رابطې لمبر            

Address

ادرس                

ARC – Meadowbrook Community Center

Standard SPP 6 hour day

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

Monday – Fridayد دوشنبې څخه تر جمعې پورې 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

(206) 351-4990

10517 35th Ave NE Seattle , WA

Denise Louie – Magnuson Park

This location has 2 Optional Extended Day is available.

دغه موقیعت دوه انتخابونه لري. دلته هم د ورځ د تمدید کیدو جواز شتون لري.

Classroom hours are from

د صنف وختونه عبارت دی له

 8:30AM-2:30PM & 9:00AM-3:00PM

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

(206) 767-8223

7101 62nd Ave NE, Seattle , WA

Denise Louie – Magnuson Park

Extended dayتمدید ورځ شته

Costs: ​​Before School = $300/month

لګښت: مخکې د ښوونځي څخه 300$ په میاشت کی

, After School = $480/month,

وروسته د ښوونځي څخه 480$ په میاشت کی

 Before & After School = $650/month

مخکې او وروسته د ښوونځې څخه 650$ په میاشت کی

Hoursوختونه : 8:00am – 5:30pm

(206) 767-8223

7101 62nd Ave NE, Seattle , WA

Experimental Education Unit at UW

 (portion of classroom is dedicated to children with IEPs);

د ټولګي یوه برخه د IEPs ماشومانو ته وقف شوې ده

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري یوازی او یوازی.

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayچهارشنبه, Fridayجمعه :8:40am – 3:00pm, Wednesdayچهارشنبه:8:40am – 1:45pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-543-4011

3735 Brooklyn Ave NE, Seattle , WA

REWA – Lake City

This site offers the SPP Standard 6-hour day

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

 children are Required to participate and pay for Extended Day

ماشومان اړ دي چې برخه واخلي پکې او د تمدید شوي ورځې لپاره پیسې ورکړي

Hoursوختونه : Monday – Fridayد دوشنبې څخه جمعې پورې , 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-743-8560

 2828 NE 127th St Seattle , WA

REWA – Lake City

Extended Day: Required

Cost: Contact site

د ورځې د تمدید جواز شتون لري او د لګښت لپاره ېې د سایټ سره تماس وکړۍ.

Hoursوختونه : 7:30am – 5:30pm

206-743-8560

 2828 NE 127th St Seattle , WA

SCCS – Pinehurst at Hazel Wolf K-8 School

This site offers the SPP Standard 6-hour day.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

Optional Extended Day is also available.

دلته هم د ورځ د تمدید کیدو جواز شتون لري.

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه , Tuesdayسه شنبه , Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه : 8:55am – 3:10pm, Wednesdayچهارشنبه: 8:55am – 1:55pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

(206) 402-8225

11530 12th Ave NE Seattle , WA

SCCS – Pinehurst at Northgate Community Center

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري یوازې او یوازې.

 

Hoursوختونه : Monday – Fridayد دوشنبې څخه تر جمعې پورې  – 8:15am – 2:15pm

Meals: Breakfast, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-402-8225

110510 5th Ave NE Seattle , WA

SPS – Cedar Park

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري یوازې او یوازې.

 

Hoursوختونه  : Mondayدوشنبه ,Tuesdayسه شنبه ,Thursdayپنجشنبه ,Fridayجمعه :7:55am – 2:25pm, Wednesdayچهارشنبه:7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0600

13224 37th Ave NE Seattle , WA

SPS – Northgate (Head Start)

Income eligibility applies.

هغه څوک چې په مالي توګه ورته برابر دی درخواست کولاس شي.

 To see if you qualify, please call the Provider at

که غواړۍ چې ایا تاسو ورته برابر یاست نو مهرباني وکړۍ دغه شمیرې ته زنګ ووهۍ:

206-252-0960

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه , Thursdayپنجشنبه , Fridayجمعه : 9:00am – 3:30pm, Wednesdayچهارشنبه: 9:00am – 2:15pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0960

11725 1st Ave NE Seattle

SPS – Olympic Hills

Please see more information below.

مهرباني وکړۍ نور معلومات لاندې وګورۍ.

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه , Tuesdayسه شنبه , Thursdayپنجشنبه , Fridayجمعه : 7:55am – 2:25pm, Wednesdayچهارشنبه:7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

 206-252-0600

 

13018 20th Ave NE Seattle , WA

 

SPS – Sand Point

This site offers the SPP Standard 6-hour a day only.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري یوازې او یوازې.

 

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه: 7:55am – 2:25pm, Wednesdayچهارشنبه: 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0600

 

6208 60th Ave NE Seattle , WA

SPS – Thornton Creek

 portion of classroom is dedicated to children with IEPs);

د ټولګي یوه برخه د IEPs ماشومانو ته وقف شوې ده

 

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه , Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه : 7:55am – 2:25pm, Wednesdayچهارشنبه: 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

Phone: 206-252-0600

 

7712 40th Ave NE Seattle , WA

 

 

مرکزی سیاتل

Partner-Location

Program

Hours/Meals

Contact

Address

Causeys – Main

This site offers the SPP Standard 6-hour day.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

Optional Extended Day is also available.

دلته هم د ورځ د تمدید کیدو جواز شتون لري.

Hoursوختونه : Monday – Friday د دوشنبې څخه تر جمعې پورې- 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-322-9929

527 23rd Ave Seattle , WA

Causeys – Main

Extended day

د تمدید ورځ شتون لري.                

Cost: Cost: Before OR After $450 – Before & After $800/mth.

لګښت مخکې:450$ په میاشت کی

مخکې او وروسته: 800$ په میاشت کس

Hoursوختونه :7:30am- 5:30pm

206-322-9929

527 23rd Ave Seattle , WA

CISC – Yesler Community Center

This site offers the SPP Standard 6-hour day.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري

 

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

Phone: (206) 957-8520

 917 E Yesler Way, Seattle , WA

Denise Louie – International District

This site offers the SPP Standard 6-hour day.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري

 

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې: 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

 206-767-8223

 801 S Lane St, Seattle , WA

First Place

100% In-Person Services are currently being offered.

 ٪100 په شخصي توګه خدمتونه اوس مهال وړاندې کیږي

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

(206) 629-6288

 

172 20th Ave, Seattle , WA

 

First Place

Extended Day:

د ورځې د تمدید جواز شتون لري

 

Cost: $340 for before care

لګښت د پاملرنې دمخه:340$

 (7AM – 9AM)

$540 for after school care

د ښوونځې څخه پاملرنه:540$

(3PM 6PM

 

 $850 for both before & after

دمخه او وروسته د ښوونځې څخه 850$  میاشتې

Hoursوختونه : 7:00am – 6:00pm

 

(206) 629-6288

172 20th Ave, Seattle , WA

 

Hearing, Speech and Deaf Center

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري

must contact them directly to apply.

تاسو باید د درخواست کولو لپاره مستقیم له دوی سره اړیکه ونیسئ.

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې – 9:00am – 3:00pm

Meals: Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

425-736-6665 Voice Call / 206-829-5128 Video Phone

1625 19th Ave Seattle , WA

Launch – Madrona K8 School

100% In-Person Services are currently being offered.

٪100 په شخصي توګه خدمتونه اوس مهال وړاندې کیږي

Hours: Monday – Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې: 8:00am – 2:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-709-8887

1121 33rd Ave Seattle , WA

Launch – Madrona K8 School

Extended Day: Limited Availability

د ورځې تمدید کول محدود دی.

Cost: After Care $615

وروسته د پاملرنې څخه لګښت:615$

Registration Fee

ثبت نام وړیا دی

Hoursوختونه : 2pm – 6pm

206-709-8887

1121 33rd Ave Seattle , WA

Launch – Miller Community Center Annex

100% In-Person Services are currently being offered.

٪100 په شخصي توګه خدمتونه اوس مهال وړاندې کیږي

Hours: Monday – Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې:8:00am – 2:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

Phone: (206) 227-6736

301 20th Ave E, Seattle , WA

Launch – Miller Community Center Annex

Extended Day: Limited Availability

د ورځې تمدید کول محدود دی.

Cost: After Care $615

وروسته د پاملرنې څخه لګښت:615$

Registration Fee

ثبت نام وړیا دی

Hoursوختونه : 2om – 6pm

Phone: (206) 227-6736

301 20th Ave E, Seattle , WA

Northwest Center Kids – Chinook

This site is a 10-hour program and children are required to participate and pay for the full ten-hours.

دا سایټ 10 ساعته برنامه ده او ماشومان اړ دي چې برخه واخلي او د بشپړ لسو ساعتونو لپاره پیسې ورکړي.

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې

: 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-286-2390

401 5th Ave Seattle , WA

Northwest Center Kids – Chinook

Full Day Required

د بشپړې ورځې ته اړتیا لري.

Cost: $590/mo

لګښت:  590$په میاشت کی

 during the SPP school year. (Cost may increase over the summer months)

لګښت ممکن د اوړي په میاشتو کې لوړ شي

Hoursوختونه : 7am – 6pm

206-286-2390

401 5th Ave Seattle , WA

SPS – Bailey Gatzert

SPP Plus model (portion of the classroom dedicated to children receiving Special Education services).

د ټولګي یوه برخه د هغو ماشومانو لپاره وقف شوې چې د ځانګړي زده کړې خدمتونه ترلاسه کوي

 No extended day offered at this location.

پدې ځای کې هیڅ تمدید شوی ورځ نه وړاندیز کیږي.

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه  – 7:55am – 2:25pm, Wednesdayچهارشنبه – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0600

1301 E Yesler Way Seattle , WA

 

سویل لویدیز سیاتل

Partner-Location

Program

Hours/Meals

Contact

Address

ARC – Alki Community Center

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري یوازې او یوازې

 

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې – 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

(206) 684-7430

5817 SW Stevens St Seattle , WA

Community School of West Seattle

This site offers the SPP Standard 6-hour day.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

Optional Extended Day is also available.

دلته هم د ورځ د تمدید کیدو جواز شتون لري.

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

 206) 763-2081

9450 22nd Ave SW, Seattle , WA

Community School of West Seattle

Cost: Estimated: $325/mo for

Before Care

لګښت  325$ مخلې پاملرنې لپاره

$542/mo for After Care

542$ د میاشتې د وروسته پاملرنې لپاره

Hoursوختونه : 8:00am-5:30pm

 206) 763-2081

9450 22nd Ave SW, Seattle , WA

Launch – Delridge Community Center

100% In-Person Services are currently being offered.

٪100 په شخصي توګه خدمتونه اوس مهال وړاندې کیږي

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې – 8:00am – 2:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-397-3327

4501 Delridge Way SW Seattle , WA

Launch – Delridge Community Center

Cost: لګښت 

After Care $615

وروسته پاملرنې لپاره 615$

Registration Fee

ثبت نام وړیا دی

Hoursوختونه : 2:00pm-6:00pm

206-397-3327

4501 Delridge Way SW Seattle , WA

Launch – Highland Park Elementary School

100% In-Person Services are currently being offered.

٪100 په شخصي توګه خدمتونه اوس مهال وړاندې کیږي

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې – 8:00am – 2:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

 Phone:(206) 767-4906

1012 SW Trenton St, Seattle , WA

Launch – Highland Park Elementary School

Cost: لګښت 

After Care $615

وروسته پاملرنې لپاره 615$

Registration Fee

ثبت نام وړیا دی

Hoursوختونه : 2:00pm-6:00pm

 Phone:(206) 767-4906

1012 SW Trenton St, Seattle , WA

PSESD – Educare

This site offers the SPP Standard 6-hour day

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

 children are Required to participate and pay for Extended Day)

ماشومان اړ دي چې برخه واخلي پکې او د تمدید شوي ورځې لپاره پیسې ورکړي

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې – 9:00am – 3:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

(206) 716-8800

625 SW 100th St Seattle , WA

PSESD – Educare

Cost: Contact site directly

د لګښت لپاره مهربانې وکړۍ د سایټ سره تماس وکړۍ

Hours: 7:00am-6:00pm

(206) 716-8800

625 SW 100th St Seattle , WA

SCCS – Refugee and Immigrant Family Center (RIFC)

This site offers the SPP Standard 6-hour day.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

Optional Extended Day is also available.

دلته هم د ورځ د تمدید کیدو جواز شتون لري.

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې – 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-767-6896

6535 Delridge Way SW. Seattle , WA

SCCS – Refugee and Immigrant Family Center (RIFC)

Cost: لګښت

$1,412.00/month میاشت

 

Hoursوختونه : 7:30am-5:30pm

206-767-6896

6535 Delridge Way SW. Seattle , WA

SCCS – Southwest Early Learning (SWEL)

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري یوازې او یوازې

 

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه تر جمعې پورې – 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-913-2980

 

5405 Delridge Way SW, Seattle , WA

SPS – Arbor Heights

SPP Plus model (portion of the classroom dedicated to children receiving Special Education services).

د ټولګي یوه برخه د هغو ماشومانو لپاره وقف شوې چې د ځانګړي زده کړې خدمتونه ترلاسه کوي

 No extended day offered at this location.

پدې ځای کې هیڅ تمدید شوی ورځ نه وړاندیز کیږي.

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه , Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه  – 7:55am – 2:25pm, Wednesdayچهارشنبه  – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

 206-252-0600

3701 SW 104th St, SEATTLE , WA

SPS – Boren STEM

SPP Plus model (portion of the classroom dedicated to children receiving Special Education services).

د ټولګي یوه برخه د هغو ماشومانو لپاره وقف شوې چې د ځانګړي زده کړې خدمتونه ترلاسه کوي

 No extended day offered at this location.

پدې ځای کې هیڅ تمدید شوی ورځ نه وړاندیز کیږي.

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه – 8:55am – 3:25pm, Wednesday چهارشنبه- 8:55am – 2:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0600

5950 Delridge Way SW, Seattle , WA

SPS – Highland Park

This site offers the SPP Standard 6-hour a day only.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري یوازې او یوازې

 

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه – 7:55am – 2:25pm, Wednesdayچهارشنبه – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

 206-252-0600

1012 SW Trenton St, Seattle , WA

SPS – Roxhill at EC Hughes (Head Start)

Income eligibility applies. To see if you qualify, please call the Provider

هغه کسان چې په مالي توګه ېې ورته جوګه وي کولای شي چې ورته درخواست وکړي. د نورو معلوماتو لپاره مهربانې وکړۍ د خدماتو وړاندې کوونکو ته زنګ ووهۍ

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه – 8:30am – 3:00pm, Wednesdayچهارشنبه – 7:55am – 1:45pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0960

7700 34th Ave SW Seattle , WA

SPS – West Seattle at Schmitz Park

Please see more information below.

مهرباني وکړۍ نور معلومات لاندې وګورۍ

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه – 7:55am – 2:25pm, Wednesdayچهارشنبه – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0600

5000 SW Spokane St, Seattle , WA

YMCA – Concord International Elementary School

This site offers the SPP standard 6 hour day only

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري یوازې او یوازې

 

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  : 9am-3pm

206-496-7447

723 S Concord St, Seattle, WA

YMCA – Hallows

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري یوازې او یوازې

 

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

(206) 496-7447

723 S Concord St, Seattle , WA

 

سویل ختیځ سیاتل

Partner-Location

Program

Hours/Meals

Contact

Address

Children’s Home Society – Genesee Early Learning Center

This site is a 10-hour program and children are required to participate and pay for the full ten-hours.

دا سایټ 10 ساعته برنامه ده او ماشومان اړ دي چې برخه واخلي او د بشپړ لسو ساعتونو لپاره پیسې ورکړي

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  – 9am – 3pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-588-2542

3700 S Genesee St, Seattle , WA

Children’s Home Society – Genesee Early Learning Center

Cost لګښت :  $600/monthمیاشت .

 

 

Hoursوختونه : 7am-6pm

206-588-2542

3700 S Genesee St, Seattle , WA

Denise Louie – Beacon Hill (Head Start)

Income eligibility applies. To see if you qualify, please call the Provider.

هغه کسان چې په مالي توګه ېې ورته جوګه وي کولای شي چې ورته درخواست وکړي. د نورو معلوماتو لپاره مهربانې وکړۍ د خدماتو وړاندې کوونکو ته زنګ ووهۍ

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  – 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

(206) 767-8223

3327 Beacon Avenue S, Seattle , WA

El Centro – Jose Marti CDC

This site offers the SPP Standard 6-hour day

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

 children are Required to participate and pay for Extended

ماشومان اړ دي چې برخه واخلي پکې او د تمدید شوي ورځې لپاره پیسې ورکړي

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-957-4637

2524 16th Ave S, Seattle , WA

El Centro – Jose Marti CDC

Costلګښت :500/month میاشت

7:30am – 5:00pm

206-957-4637

2524 16th Ave S, Seattle , WA

Launch – Beacon Hill International Elementary School

This site offers the SPP Standard 6-hour day.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

Optional Extended Day is also available.

دلته هم د ورځ د تمدید کیدو جواز شتون لري.

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  – 8:00am – 2:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-328-7475

2025 14th Ave S, Seattle , WA

Launch – Beacon Hill International Elementary School

Extended Day: Limited Availability

د ورځې تمدید کول محدود دی.

Cost: After Care $615

وروسته د پاملرنې څخه لګښت:615$

Registration Fee

ثبت نام وړیا دی

Hoursوختونه : 2:00pm – 6:00pm

206-328-7475

2025 14th Ave S, Seattle , WA

Launch at Primm ABC

100% In-Person Services are currently being offered.

٪100 په شخصي توګه خدمتونه اوس مهال وړاندې کیږي

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  – 8:00am – 2:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

(206) 636-9200

4455 S. Brandon St, Seattle

Launch at Primm ABC

Extended Day: Limited Availability

د ورځې تمدید کول محدود دی.

Cost: After Care $615

وروسته د پاملرنې څخه لګښت:615$

Registration Fee

ثبت نام وړیا دی

Hoursوختونه : 2:00pm – 6:00pm

(206) 636-9200

4455 S. Brandon St, Seattle

Primm ABC Child Care

This site offers the SPP Standard 6-hour day.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

Optional Extended Day is also available.

دلته هم د ورځ د تمدید کیدو جواز شتون لري.

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  – 8:30am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

 206-723-2038

4455 S. Brandon St, Seattle

Primm ABC Child Care

Cost: Contact site directly

د لګښت لپاره مهربانې وکړۍ په مستقیم ډول د سایټ سره اړیکه ونیسۍ

Hoursوختونه : 6:30am – 6:00pm

 206-723-2038

4455 S. Brandon St, Seattle

ReWA – Beacon Hill

This site offers the SPP Standard 6-hour day.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

Optional Extended Day is also available.

دلته هم د ورځ د تمدید کیدو جواز شتون لري.

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

(206)723-3304

6230 Beacon Ave, Seattle , WA

ReWA – Beacon Hill

Cost: Contact the site directly

د لګښت لپاره مهربانې وکړۍ په مستقیم ډول د سایټ سره اړیکه ونیسۍ

Hoursوختونه : 7:30am – 5:30pm

(206)723-3304

6230 Beacon Ave, Seattle , WA

ReWA – MLK

This site offers the SPP Standard 6-hour day.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

Optional Extended Day is also available.

دلته هم د ورځ د تمدید کیدو جواز شتون لري.

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  – 9:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-721-0243

4008 Martin Luther King Jr. Way S, Seattle , WA

ReWA – MLK

Please contact the site directly costs.

لګښت: مهرباني وکړئ د لګښتونو لپاره مستقیم سایټ سره اړیکه ونیسئ.

Hoursوختونه : 7:30am – 5:30pm

206-721-0243

4008 Martin Luther King Jr. Way S, Seattle WA

SCCS – Hoa Mai Vietnamese Bilingual Preschool

This site offers the SPP Standard 6-hour day

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

 children are Required to participate and pay for Extended Day (10hr.max/day)

ماشومان اړ دي چې برخه واخلي پکې او د تمدید شوي ورځې لپاره پیسې ورکړي (10hr.max/day)

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  – 9:30am – 3:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

 

 

SCCS – Hoa Mai Vietnamese Bilingual Preschool

Please contact the site directly for costs.

لګښت: مهرباني وکړئ د لګښتونو لپاره مستقیم سایټ سره اړیکه ونیسئ.

Hoursوختونه : 7:00am – 6:00pm

 

206-708-6333

 

2901 Rainier Ave S, Suite 101, Seattle , WA

Seed of Life – Main

This site offers the SPP Standard 6-hour day

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

 children are Required to participate and pay for Extended Day (10hr.max/day)

ماشومان اړ دي چې برخه واخلي پکې او د تمدید شوي ورځې لپاره پیسې ورکړي (10hr.max/day)

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  – 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-726-6001

 

4728 Rainier Ave S, Seattle , WA

Seed of Life – Main

Please contact the site directly for costs.

لګښت: مهرباني وکړئ د لګښتونو لپاره مستقیم سایټ سره اړیکه ونیسئ.

 

Hoursوختونه : 7:00am – 6:00pm

 

206-726-6001

4728 Rainier Ave S, Seattle , WA

 

Seed of Life – MLK Jr Elementary School

This site offers the SPP Standard 6-hour day

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

 children are Required to participate and pay for Extended

ماشومان اړ دي چې برخه واخلي پکې او د تمدید شوي ورځې لپاره پیسې ورکړي

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  – 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

Phone:206-722-3509

6725 45th Ave S, Seattle , WA

Seed of Life – MLK Jr Elementary School

Please contact the site directly for costs.

لګښت: مهرباني وکړئ د لګښتونو لپاره مستقیم سایټ سره اړیکه ونیسئ.

Hoursوختونه : 7:00am – 6:00pm

Phone:206-722-3509

6725 45th Ave S, Seattle , WA

 

Seed of Life – Rainier Beach Community Center

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري یوازې او یوازې

 

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  – 8:30am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

Phone:206-726-6001

 

825 Rainier Ave S, Seattle , WA

 

SPS – Dearborn Park

This site offers the SPP Standard 6-hour day only.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري یوازې او یوازې

 

 

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه – 7:55am – 2:25pm, Wednesdayچهارشنبه – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0600

2820 S Orcas St, Seattle , WA

SPS – Emerson (Head Start)

This site operates as a Head Start program and SPP.

دا سایټ د پروګرام د شروع په توګه کار کوي.

 Income eligibility applies.

هغه څوک چې په مالي توګه ورته برابر دی درخواست کولاس شي.

 To see if you qualify, please call the Provider at

که غواړۍ چې ایا تاسو ورته برابر یاست نو مهرباني وکړۍ دغه شمیرې ته زنګ ووهۍ:

206-252-0960

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Friday جمعه- 8:30am – 3:00pm, Wednesday چهارشنبه- 8:30am – 1:45pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0960

9709 60th Ave S, Seattle

SPS – John Muir (Head Start)

This site operates as a Head Start program and SPP.

دا سایټ د پروګرام د شروع په توګه کار کوي.

 Income eligibility applies.

هغه څوک چې په مالي توګه ورته برابر دی درخواست کولاس شي.

 To see if you qualify, please call the Provider at

که غواړۍ چې ایا تاسو ورته برابر یاست نو مهرباني وکړۍ دغه شمیرې ته زنګ ووهۍ:

206-252-0960

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه – 8:30am – 3:00pm, Wednesday چهارشنبه- 8:30am – 1:45pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0960

 

3301 S Horton St, Seattle , WA

SPS- MLK Jr (Head Start)

Income eligibility applies.

هغه څوک چې په مالي توګه ورته برابر دی درخواست کولاس شي.

 To see if you qualify, please call the Provider at

که غواړۍ چې ایا تاسو ورته برابر یاست نو مهرباني وکړۍ دغه شمیرې ته زنګ ووهۍ:

206-252-0960

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه – 7:55am – 2:25pm, Wednesdayچهارشنبه – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0960

6725 45th Ave S, Seattle , WA

SPS – Rising Star

SPP Plus model (portion of the classroom dedicated to children receiving Special Education services).

د ټولګي یوه برخه د هغو ماشومانو لپاره وقف شوې چې د ځانګړي زده کړې خدمتونه ترلاسه کوي

 No extended day offered at this location.

پدې ځای کې هیڅ تمدید شوی ورځ نه وړاندیز کیږي.

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Friday جمعه- 7:55am – 2:25pm, Wednesdayچهارشنبه – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0600

8311 Beacon Ave S, Seattle , WA

SPS – South Shore

SPP Plus model (portion of the classroom dedicated to children receiving Special Education services).

د ټولګي یوه برخه د هغو ماشومانو لپاره وقف شوې چې د ځانګړي زده کړې خدمتونه ترلاسه کوي

 No extended day offered at this location.

پدې ځای کې هیڅ تمدید شوی ورځ نه وړاندیز کیږي.

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه, Fridayجمعه – 7:55am – 2:25pm, Wednesdayچهارشنبه – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0600

4800 S Henderson St, Seattle , WA

SPS – Wing Luke (Head Start)

Income eligibility applies.

هغه څوک چې په مالي توګه ورته برابر دی درخواست کولاس شي.

 To see if you qualify, please call the Provider at

که غواړۍ چې ایا تاسو ورته برابر یاست نو مهرباني وکړۍ دغه شمیرې ته زنګ ووهۍ:

206-252-0960

Hoursوختونه : Mondayدوشنبه, Tuesdayسه شنبه, Thursdayپنجشنبه , Fridayجمعه – 7:55am – 2:25pm, Wednesdayچهارشنبه – 7:55am – 1:10pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-252-0960

3701 S Kenyon St, Seattle , WA

Tiny Tots Development Center

This site offers the SPP Standard 6-hour day

معیاري 6 ساعته برنامه ده د SPP لخوا

 

 

Hoursوختونه : Monday – Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  – 8:00am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

206-723-1590

8302 Renton Ave S, Seattle , WA

Tiny Tots Development Center

Please contact site directly for costs

د نورو معلوماتو لپاره په مستقیم ډول د سایټ سره تماش وکړۍ

Hoursوختونه : 7:00am – 6:00pm

206-723-1590

8302 Renton Ave S, Seattle , WA

Wellspring Early Learning Center

Six-hour only Seattle Preschool Program. Specializes in supports for children experiencing homelessness.

شپږ ساعته برنامه ده د سیاټل Preschool لپاره. د هغو ماشومانو لپاره چې د بې کوره کیدو احساس لري

Hoursوختونه : Monday- Friday دوشنبې څخه جمعې پورې  – 8:00am – 3:00pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

 (206) 826-3052

1900 Rainier Ave S, Seattle , WA

West African Community Council – One Family Learning Center

This site offers the SPP Standard 6-hour day.

د SPP معیاري ډوله 6 ساعته ورځ شتون لري.

Optional Extended Day is also available.

دلته هم د ورځ د تمدید کیدو جواز شتون لري.

Hoursوختونه : Monday – Fridayدوشنبې څخه جمعې پورې  – 8:00am – 2:30pm

Meals: Breakfast, Lunch, Snack

خواړه: سهارنۍ، د غرمې ډوډۍ، ناشته      

(206) 349-0892

 

6322 44th Ave S, Seattle , WA

 

West African Community Council – One Family Learning Center

Cost: Please contact the site directly for costs.

لګښت: مهرباني وکړئ د لګښتونو لپاره مستقیم سایټ سره اړیکه ونیسئ.

Hoursوختونه : 2:30pm – 6:00pm

 

(206) 349-0892

 

6322 44th Ave S, Seattle , WA

 

Sound Child Care Solutions

دا یوه اداره ده د ماشومتوب د لومړنیو زده کړو په مرکزي دفتر کې د اداري خدماتو لپاره خدمت کوي. په جدول کې د سیاټل څخه بهر Preschool برنامې د Sound Child Care Solutions لخوا وړاندې شوي دي. د دې جدول لاندې په هر سایټ کې د غوښتنلیک لپاره لارښوونې شتون لري.

 

Locationموقیعت       

Program/Ages

برنامه/عمر        

Scheduleمهالویش     

Costلګښت           

Magic Lantern Montessori

Manatee Classroom

Ages 3-5 for school day program

۳-۵ عمر د ښوونځې مربوط برنامې لپاره

 and age 3-6 for full day

۳-۶عمر د مکمل ورځ لپاره

Hoursوختونه : Mondayد دوشنبې څخه تر جمعې-Friday, 8:00am-5:30pm

Meals: Morning snack and lunch

خواړه: سهارنۍ ناشته، غرمې ډوډۍ

Offers 4 and 5 day enrollment with preference to 5 day enrollments

د 5 ورځو نوم لیکنې ته ترجیح ورکولو سره د 4 او 5 ورځو نوم لیکنه وړاندیز کوي.

 

Costs: 5 days/week $1,700 (

د ۵ ورځو لګښت د اوونۍ په حساب سره د میاشتې ۱۷۰۰ ډالر کیږي.

, 4 days/week $1,357

د ۴ ورځو لګښت د اوونۍ په حساب سره د میاشتې ۱۳۵۷ ډالر کیږي.

 

Magic Lantern Montessori

Gingko Classroom:

Ages 3-5 for school day program

۳-۵ عمر د ښوونځې مربوط برنامې لپاره

 and age 3-6 for full day

۳-۶عمر د مکمل ورځ لپاره

Hoursوختونه :Monday – Friday دوشنبې څخه تر جمعې, 8:00am-5:30pm

This is the only classroom with an extended day option from 3:30-5:30pm

Meals:Morning/afternoon snack and lunch

خواړه: د سهار او غرمې ناشته ا د غرمې ډوډۍ

Offers only 5 day enrollment

یوازې د 5 ورځو لپاره پکې نوم لیکنه کیږي

Costs: School day Program

لګښتونه: د ښوونځي د ورځې پروګرام

(8:00-3:30pm) – 5 days/week $1,359 (monthly fee)

۵ورځې/اوونۍ ۱۳۵۹ډالر د میاشت فیس (8:00-3:30pm

 

Full Day Program

د بشپړې ورځې پروګرام

(8:00am-5:30pm) – 5 days/week $1,700 (monthly fee)

۵ورځې/اوونۍ ۱۷۰۰‌ډالر د میاشت فیس

(8:00am-5:30pm)

 

Epiphany Early Learning Preschool

2.5-5

Hoursوختونه : Monday-Friday دوشنبې څخه تر جمعې,7:30am-5:30pm

Meals: Break, Morning snack, lunch, afternoon snack

خواړه:وقفه، سهارنۍ ناشته، دغرمې ډوډۍ او د غرمې ناشته

Offers 3, 4 and 5 day enrollment

د 3، 4 او 5 ورځو لپاره پکې نوم لیکنه کیږي

Costs: School Day (8:30-3:30) 5 days/week $1,975, 4 days/week$1,745, 3 days/week $1,445. Full Day (7:30-5:30) 5 days/week $2,115, 4 days/week $1,915 3 days/week $1,670

 

لګښتونه: د ښوونځي ورځ

(8:30-3:30)

 5 ورځې / اونۍ $ 1,975،  4ورځې / اونۍ $ 1,745،

 درې ورځې / اونۍ $ 1,445.

ټوله ورځ

(7:30-5:30)

5ورځې/اونۍ $2,115،  4ورځې/اونۍ $1,915  3ورځې/هفته $1,670

Epiphany Early Learning Preschool

1.5-3

Hoursوختونه : Monday-Friday دوشنبې څخه تر جمعې,7:30am-5:30pm

Meals: Break, Morning snack, lunch, afternoon snack

خواړه:وقفه، سهارنۍ ناشته، دغرمې ډوډۍ او د غرمې ناشته

Offers 3, 4 and 5 day enrollment

Costs: School Day (8:30-3:30) 5 days/week $2,125, 4 days/week $1,910, 3 days/week $1,615 Full Day (7:30-5:30) 5 days/week $2,260, 4 days/week$2,050, 3 days/week $1,825

د 3، 4 او 5 ورځو لپاره نوم لیکنه پکې کیږي

لګښتونه: د ښوونځي ورځ

(8:30-3:30)

5 ورځې / اونۍ $ 2,125

، 4 ورځې / اونۍ $ 1,910،

 3 ورځې / اونۍ $ 1,615

بشپړ ورځ (7:30-5:30)

5 ورځې / اونۍ $ 2,260،

 4 ورځې/ اونۍ $2,050،

 3 ورځې / اونۍ $1,825

Interlaken Preschool

2.5-5

8:00a-4:30p
Meals: Lunch
خواړه:د غرمې ډوډۍ
Offers 3, 4, 5 day enrollment.
5 days/week $2,145
4 days/week $1,920
3 days/week $1,695
د 3، 4، 5 ورځو لپاره نوم لیکنه پکې کیږي.
5 ورځې/اونۍ $2,145
4 ورځې/اونۍ $1,920
3 ورځې/اونۍ $1,695

Application Information:

Location موقیعت            

Application Information د غوښتنلیک معلومات            

Magic Lantern Montessori:

Use the form at this link to enroll in either classroom program

په هر ټولګي کې د نوم لیکنې لپاره په دې لینک کې فورمه ډکه کړۍ.

Epiphany Early Learning Preschool

Interested families are invited to contact the school for information and to schedule a tour of the program by clicking the link here.

علاقمندې کورنیو ته بلنه ورکول کیږي چې د معلوماتو لپاره ښوونځي سره اړیکه ونیسي او د لینک په کلیک کولو سره د برنامې لپاره خپل د سفر مهالویش ځانته جوړ کړي.

Enrollment applications are due by February 1, however Epiphany continues to accept applications until classes are full. Notification of enrollment or waiting list status is communicated in mid-March.

د نوم لیکنې غوښتنلیکونه د فبروري تر 1 پورې ټاکل کیږي، که څه هم Epiphany د ټولګیو بشپړیدو پورې غوښتنلیکونو منلو ته دوام ورکوي. د نوم لیکنې یا د انتظار لیست حالت خبرتیا د مارچ په نیمایي کې لیږل کیږي.

To apply for a spot or to be placed on the waiting list, complete an application and mail it, along with a photo and a $75 non-refundable fee

د ځای لپاره درخواست کولو یا د انتظار لیست کې ځای په ځای کیدو لپاره، یو غوښتنلیک بشپړ کړئ او د عکس او $ 75 بیرته نه ستنیدونکي فیس سره یې Epiphany Early Learning Preschool ته واستوئ.

1805 38th Avenue, Seattle WA 98122.ادرس

 

 Applications can be found here.

غوښتنلیکونه دلته موندل کیدای شي.

Refugee and Immigrant Family Center:

While this is listed under Seattle Preschool Program, if you do not qualify for ECEAP or SPP you are still welcome to enroll, please call to find out about the next step.

پداسې حال کې چې دا د سیاټل Preschool برنامې لاندې کار کوي، که تاسو د  ECEAP  یا SPP لپاره وړ نه یاست نو تاسو لاهم د نوم لیکنې لپاره دلته ښه فرصت لرۍ، مهرباني وکړئ د راتلونکي مرحلې  لپاره زنګ ووهئ.

There are different applications for each session, please call  to learn about the different applications

د هرې برخې لپاره مختلف غوښتنلیکونه شتون لري، مهرباني وکړئ د مختلفو غوښتنلیکونو په اړه د معلوماتو لپاره زنګ ووهۍ.

Interlaken Preschool

To apply for a spot or to be placed on their waiting list, complete an application and mail it, along with a photo and a $75 non-refundable fee, Application link

د ځای لپاره درخواست کولو یا د انتظار لیست کې ځای په ځای کیدو لپاره، یو غوښتنلیک بشپړ کړئ او د عکس او $ 75 بیرته نه ستنیدونکي فیس سره یې واستوئ.

د غوښتنلیک لینک

 

 

Early Childhood Education and Assistance Program

د واشنګتن د ابتدايي زده کړو څانګه او د سیاټل ښار د 3 او 4 کالو مستحق ماشومانو او د دوۍ کورنیو لپاره د نیمه او بشپړې ورځې، لوړ کیفیت، کلتوري او ژبني پلوه مناسب preschool خدمتونه وړاندې کوي.

مهرباني وکړئ د پروګرام اصلي پاڼې  څخه لیدنه وکړۍ، ترڅو وګورئ چې تاسو وړ یاست یا نه. د درخواست کولو لپاره، مهرباني وکړئ هغه سایټ سره اړیکه ونیسئ چې تاسو ورسره لیوالتیا لرۍ، کوم چې دلته موندل کیدای شي. غوښتنلیکونه اوس مهال خلاص دي.

            Contact for program questions د پروګرام پوښتنو لپاره اړیکه ونیسۍ   

            Marie Rompon: marie.rompon@seattle.gov, 206-684-0296

A list of programs is located below د پروګرامونو لیست په لاندې ډول دی      

 

Part Day Programs: د ورځې د برنامو برخه    

El Centro De La Raza – 2524 16th Ave. S (206) 957-4619 – English and Spanish

Refugee and Immigrant Family Center – 6535 Delridge Way SW (206) 767-6896 – English, Somali, Spanish, and Vietnamese.

 

School Day Programs: د ښوونځي د ورځې پروګرامونه       

Experimental Education Unit at the University of Washington

 • Box 357925
 • (206) 221-2910

 

Primm ABC Preschool and Child Care

 • 4455 S Brandon St
 • (206) 723-2038

 

Refugee and Immigrant Family Center

 • 6535 Delridge Way SW
 • (206) 767-6896
 • English, Somali, Spanish, and Vietnamese

 

Refugee Women’s Alliance (ReWA)

 • 6230 Beacon Ave. S.
 • (206) 723-3304
 • Amharic, Arabic, Cambodian, Chinese, English, Omoro, Somali, Tigrinya, and Vietnamese.

 

Refugee Women’s Alliance (ReWA) at Lake City

 • 2828 NE 127th
 • (206) 743-8560
 • Arabic, English, Spanish, and Mandarin.

 

Refugee Women’s Alliance (ReWA) at MLK

 • 4008 MLK Jr Way S.
 • (206) 722-0243
 • Chinese, English, Vietnamese, and Tagalog.

 

SeaMar Community Health Center

 • 1040 S Henderson
 • (206) 788-3245
 • English and Spanish.

 

Southwest Early Learning

 • 5405 Delridge Way SW
 • (206) 767-6896
 • English, Somali, Spanish, and Vietnamese.

 

Tiny Tots Child Development (Center)

 • 8302 ½ Renton Ave. S
 • (206) 723-1590
 • English, Spanish, Tigrinya, and Vietnamese

 

Tiny Tots Child Development (East)

 • 8318 Renton Ave. S
 • (206) 723-1590
 • English, Amharic, Cambodian, and Somali.

 

Tiny Tots Gentle Dragons at Wing Luke

 • 3701 S. Kenyon St
 • (206) 723-1590
 • English and Somali

 

Wee Are The World / Right Start

 • 3756 Rainier Ave S #E
 • (206) 725-9136

 

Working Day Programs:

 

El Centro De La Raza – Jose Marti Child Development Center

 • 2524 16th Ave. S
 • (206) 957-4619
 • English and Spanish

 

SeaMar Community Health Center

 • 1040 S Henderson
 • (206) 788-3245
 • English and Spanish

 

Tiny Tots Child Development (East)

 • 8318 Renton Ave. S
 • (206) 723-1590
 • English, Amharic, Cambodian, and Somali.

Pathway to Seattle Preschool Program

دغه اداره د بشپړ او نیمه ورځ د لوړ کیفیت preschool پروګرامونه چمتو کوي. د یوې برخې Pathway پروګرامونو کی د ماشومانو لپاره د 3 نیم ساعت لارښوونې په ورځ کی وړاندې کیږي، د سپتمبر څخه تر جون پورې په اونۍ کې له 4 څخه تر 5 ورځو پورې. د بشپړې ورځې Pathway په پروګرامونو کی د ماشومانو لپاره په ورځ کې 6 یا ډیر ساعتونه چمتو کیږي، په اونۍ کې 5 ورځې د سپتمبر څخه تر جون پورې.

 

 • Eligibilityد مستحق کیدو شرایط   
  • Children must be three or four years old by August 31st of participating year
  • ماشومان باید د برخه اخیستو په کال د اګست تر 31 پورې درې یا څلور کلن وي
  • Families must live within the City of Seattle
  • کورنۍ باید د سیاټل په ښار کې ژوند وکړي
  • Must meet income guidelines
  • هغه لارښوونې چې د عایداتو اړوند وی باید هغه پوره کړي.

 

 • Income Guidelinesد عایداتو لارښوونې

 

Family Sizeد کورنې د غړو اندازه            

Monthly Family Income Before Taxes

د کورنۍ میاشتنې عاید د ټیکس څخه مخکې

1

-0- to $3270

2

-0- to $5030

3

-0- to $6335

4

-0- to $7641

5

-0- to $8950

6

-0- to $10255

7

-0- to $11561

8

-0- to $12870

9

-0- to $14175

10

-0- to $15481

 

Locations:

Partner-Locationد ملګرو سازمانونو موقیعت            

Program Type

د برنامې ډول    

Contactرابطه   

Associated Recreation Council (ARC) Alki Community Center

Full Dayټوله ورځ

(206) 684-7430

Associated Recreation Council (ARC) Ballard Community Center

Full Day ټوله ورځ

(206) 684-4093

Associated Recreation Council (ARC)

Queen Anne Community Center

Part Day

د ورځې حصه

(206) 386-4240

West African Community Center One Family Learning Center – Brighton

Full Day ټوله ورځ

(206) 913-2538

Tiny Trees Camp Long – West Seattle

Full Day ټوله ورځ

(206) 701-0245

Tiny Trees Carkeek Park – NW Seattle

Part Day

د ورځې حصه

206) 701-0245

Tiny Trees Jefferson Park – Beacon Hill

Full Day ټوله ورځ

206) 701-0245

Tiny Trees Beer Sheva Park – Rainer Beach

Full Day ټوله ورځ

(206) 701-0245

Voices of Tomorrow Africa Town – Columbia City

Full Day ټوله ورځ

(206) 466-1229

 

YMCA of Greater Seattle

دغه اداره د ماشومانو لکه (له 6 اونیو څخه تر 12 میاشتو پورې)، کوچنی (12-30 میاشتو پورې)، د pre-school  (30 میاشتو- 4 کاله پورې)، او د وړکتون څخه مخکې (4-5 کلنۍ پورې ) ته پروګرامونه وړاندې کوي. دا پروګرامونه په لاندې جدول کې لیست شويو مرکزونو کې وړاندې کیږي. مهرباني وکړئ د مرکزې دفتر سره اړیکه ونیسئ چې تاسو یې د برنامې او راجسټریشن توضیحاتو لپاره علاقه لرۍ.

Locationموقیعت 

Agesعمر   

Hoursوختونه 

Contactرابطه  

Lea Hill in Auburn

 

6 weeks to 5-years-old

د ۶ اونیو څخه تر ۵ کالو پورې

7:00 am–6:00 pm

Addressادرس : 12832 SE 312th St, Auburn

Phone د تلیفون شمیره : (253) 246-8555

Center Directorمرکزي مدیر: Lindsay Steigerwald – lsteigerwald@seattleymca.org

North Seattle

 6 weeks to 5-years-old

د ۶ اونیو څخه تر ۵ کالو پورې

7:00 am–6:00 pm

Addressادرس : 14100 Linden Ave N, Seattle

Phone د تلیفون شمیره : (206) 707-9590

Center Directorمرکزي مدیر: Allison Derr – aderr@seattleymca.org

West Seattle

6 weeks to 5-years-old

د ۶ اونیو څخه تر ۵ کالو پورې

6:30 am–6:00 pm

Addressادرس : 2710 SW Trenton St Suite 210, Seattle

Phone د تلیفون شمیره : (206) 825-0560

Center Directorمرکزي مدیر: Jill Mudge – jmudge@seattleymca.org

Woodinville

6 weeks to 5-years-old

د ۶ اونیو څخه تر ۵ کالو پورې

6:30 am–6:00 pm

Addressادرس : 17405 133rd Ave, Woodinville

Phone د تلیفون شمیره : (206) 825-0561

Center Directorمرکزي مدیر: Lindsay Steigerwald – lsteigerwald@seattleymca.org

 

The Associated Recreation Council

) د Seattle Parks and Recreation سره په ګډه  سیاټل ته مختلف تفریحي او نور د ژوند زده کړې برنامو ، ټولګیو او فعالیتونه وړاندې کولو سره خدمت کوي. د preschool  برنامه د کوچني ماشومانو پرمختیایي اړتیاوې رانغاړي، په احساساتي ، ټولنیزو، فزیکي او ادراکي مهارتونو تمرکز کوي ترڅو ماشومان په ښوونځي او ژوند کې بریا ته چمتو کړي. د سایټ سره په اړیکه کولو سره ځان راجستر کړۍ. (د سپتمبر 2022 – جون 2023 کال لپاره پورې نوي غوښتنلیکونه نه مني)

 

Location موقیعت    

Agesعمر 

Schedule مهالویش  

Cost لګښت  

Contactرابطه  

Greenlake Community Center

3-5

Monday-Fridayد دوشنبې څخه جمعې پورې , 9:30am-1:00pm

5 Dayورځې: $792/monthمیاشت

3 Dayورځې: $520/monthمیاشت

2 Dayورځې: $356/monthمیاشت

Addressادرس : 7201 East Green Lake Dr N, Seattle, WA 98115

Phoneد تلیفون شمیره : 206-684-0780

Jefferson Community Center

3-4 or 4-5

Mondayدوشنبه , Wednesdayچهارشنبه, Fridayجمعه , 9:30am-1:00pm

5 Dayورځې: $792/monthمیاشت

3 Dayورځې: $520/monthمیاشت

2 Dayورځې: $356/monthمیاشت

Addressادرس : 3801 Beacon Ave S, Seattle, WA 98108

Phone د تلیفون شمیره: (206) 684-7481

Loyal Heights Community Center

3-4 or 4-5

Monday-Thursdayد دوشنبه څخه پنجشنبې پورې , 9:30am-1:00pm

4 Dayورځې: $632/monthمیاشت

Addressادرس : 2101 NW 77th St, Seattle, WA 98117

Phone د تلیفون شمیره: (206)-684-4052

Magnolia Community Center

3-4 or 4-5

3-5 yearsکلن (Tue-Thu)

د سه شنبې څخه پنجشنبې پورې

4-5 yearsکلن (Tue-Thu)

د سه شنبې څخه پنجشنبې پورې

3-5 years

4 Dayورځې: $632/monthمیاشت

3 Dayورځې: $520/monthمیاشت

 

4-5 years

5 Dayورځې: $792/monthمیاشت

4 Dayورځې: $632/monthمیاشت

Addressادرس : 2550 34th Ave W, Seattle, WA 98199

Phone د تلیفون شمیره: (206)386-4235

 

YMCA of Pierce and Kitsap Counties

د اداره د Child Watch پروګرام وړاندی کوي، چیرې چې د 6 اونیو څخه تر 6 کلونو پورې ماشومان په خوندي، صحي چاپیریال کې  مختلف فعالیتونو کې برخه اخلي. راجسټریشن خلاص دی او تاسو د ځایی ادارې سره په تماس کې کیدای شۍ، کوم چې تاسو ېې ددي لینک له لارې موندلای شۍ.

لګښت: هره کورنۍ $ 15 د ورځې یا $ 50 د میاشتې به ورکوي.

Early Childhood Education and Assistance Program (ECEAP)

یو وړیا، د دولت لخوا تمویل شوی preschool چې د ماشومانو انفرادي اړتیاوو پوره کولو لپاره چمتو شوي او خدمت کوي. هغه کورنۍ چې د اګست تر 31 پورې د 3 یا 4 کلونو عمر لرونکي ماشومان لري ممکن  ددې وړیا فرصت لپاره وړ وي. په پییرس کاونټي کې په 7 ځایونو کې د ECEAP ټولګي شتون لري چې په لاندې جدول کې لیست شوي دي.

دا پروګرام اوس مهال نوم لیکنه کوي

غوښتنلیکونه دلته موندل کیدای شي د نورو توضیحاتو لپاره دلته پلټنه وکړۍ. همدارنګه تاسو په دغه شمیره 253-798-4400 هم کولای شۍ چې نوملیکنه وکړۍ. که تاسو د برنامې په اړه پوښتنې لرۍ، تاسو کولای شۍ دلته د آنلاین مرستې فورمه ډکه کړۍ یا

253-798-4400  شمیرې ته زنګ ووهۍ.

 

Location موقیعت   

Contact Information د رابطې معلومات   

Addressادرس    

Bonney Lake ECEAP

253-862-5260

heather.aahl@piercecountywa.gov

Liberty Ridge Elementary

12202 209th Ave. CT. E.

Sumner, WA 98391

Buckley ECEAP

360-829-1976

ana.castellanos@piercecountywa.gov

Wickersham Elementary

250 West Main

Buckley, WA 98321

Eatonville ECEAP

360-832-4892

Jaime.Hammond@piercecountywa.gov

Eatonville Elementary

209 Lynch Creek Road E.

Eatonville, WA 98328

Orting ECEAP

360-892-6767

Delfina.King@piercecountywa.gov

Orting Early Childhood Center

203 Cardinal Lane NE

Orting, WA 98360

South Hill ECEAP

253-770-8269

Christine.Adams@piercecountywa.gov

Zeiger Elementary

13008 94th Ave. E.

Puyallup, WA 98373

Sumner ECEAP

253-863-3137

Ruth.Munoz@piercecountywa.gov

Daffodil Elementary

1503 Valley Ave.

Sumner, WA 98390

University Place ECEAP

253-565-1454

jackie.zieg@piercecountywa.gov

Evergreen Primary School

7102 40th St. W.

University Place, WA 9846

YMCA of Pierce and Kitsap Counties

دغه اداره د Child Watch پروګرام وړاندې کوي چیرې چې د 6 اونیو څخه تر 6 کلونو پورې ماشومان په خوندي او سالم چاپیریال کې د هغوۍ د عمر سره سم فعالیتونو کې برخه اخلي.

راجسټریشن خلاص دی او ستاسو د ځایی دفتر سره په تماس کې کیدای شۍ، کوم چې تاسو ېې دلته موندلای شۍ.

لګښت: هره کورنۍ هره ورځې $ 15 یا په هره میاشت کې $ 50 به ورکوي.

Early Childhood Education and Assistance Program (ECEAP)

 ECEAP  د واشنګتن ایالت څخه تمویل شوی وړیا د PRESCHOOL پروګرام دی چې په ټول هیواد کې 25 ځایونه لري. موږ د هر ماشوم په هوساینې تمرکز کوو، او د وړکتون لپاره ېې په چمتو کولو کې ورسره مرسته کوو. زموږ د متخصصینو ټیم د کورنیو سره کار کوي او د دوۍ لپاره د روغتیا، تغذیې او نورو کورنیو سرچینو په چمتو کولو کی مرسته کوي.

دا پروګرام اوس مهال غوښتنلیکونه مني. د دې لپاره چې وګورئ چې تاسو مستحق یاست یا نه، نو مهرباني وکړئ په دغه لینک کې د د دوۍ د مستحق کیدو لارښوونې وګورئ او یا په مستقیم ډول د لیست شويو ځایونو سره اړیکه ونیسۍ.

نوټ: د لومړۍ مرحلې په توګه دغه eceap@snoco.org بریښنالیک ته خپل پیغام ولیږۍ.