پښتو     |     English

این صفحه دارای منابع زیر جهت دریافت معلومات در مورد خدمات مدارس در سپوکن کونتی کمک مینماید

Spokane County

مکاتب دولتی Spokane

مکتب خود را پیدا کنید

  • مکتب فرزند تان را بر اساس محل زندگی خود در نقشه حوزه تعلیمی پیدا کنید.

برای مکاتب دولتی Spokane ثبت نام کنید

  • مراحل ثبت نام را دنبال نمودن و مدارک ذیل را ارائه دهید

○ مدرک اقامت

○ مدارک واکسیناسیون

  • مدارکی که برای ثبت نام فرزند خود در برنامه یادگیری چند زبانه نیاز دارید

○ برای دانش‌آموزانی که قبلاً در مکتب ثبت نام نکرده‌اند، مدارک مربوط به سن دانش‌آموز (به عنوان مثال، مدرک تولد، مدرک تولد خارجی، پاسپورت، مدرک فرزندخواندگی، سوابق تحصیلی تأیید شده قبلی، یا هر مدرک دیگری که طبق قانون مجاز است) مورد نیاز است. دانش آموزان کودکستان باید در 31 آگست یا قبل از آن 5 ساله شده باشند، دانش آموزان صنف اول باید 6 سال داشته باشند.

○ مدرک اقامت: می تواند لیسانس رانندگی یا کارت هویت تان یا صورتحساب آب و برق باشد.

○ فرم های ثبت نام: این فرم ها در مکتب در دسترس هستند، یا می توانید کل اسناد ثبت نام را از اینجا دانلود کنید.

برای نان چاشت رایگان مکتب اقدام کنید

توسعه زبان انگلیسی

– All Images by pch.vector on Freepik