دری     |     English

این صفحه دارای منابع زیر جهت دریافت معلومات در مورد خدمات مدارس در سپوکن کونتی کمک مینماید

Spokane County

Spokane Public Schools 

 • Find Your Schoolخپل ښوونځې پیدا کړۍ
 • د خپل ماشوم لپاره ښوونځی پیدا کړۍ، هغه ښوونځې چې تاسو پکې خپل ماشوم داخلول غواړۍ. په هغه ځای کی چې تاسو اوس مهال ژوند کوۍ د هغه پر بنسټ به ستاسو ماشومان داخل کیږي.
 • Register for Spokane Public Schoolsد سپوکان دولتۍ ښوونځیو ته ثبت نام
  • د نوملیکنې په پاڼه کی ذکر شوې مرحلې تعقیب کړۍ، او دغه لاندې شیان ورته وړاندې کړۍ:
   • د اوسیدو ثبوت
   • د واکسیناسیون ریکارډ
  • ټول هغه ضرورې اسناد چې تاسو ورته اړتیا لرۍ، چې خپل ماشومان د څو ژبي ذده کړو په پروګرام کی داخل کړۍ.
 • هغه اسناد چې د زده کوونکي د عمر لپاره ضرور دی عبارت دي له(د تولد سند، خارجي د تولد سند، پاسپورت، د ماشوم د ساتلو ریکارډ او یا ټول هغه اسناد چې د قانون لخوا ورته اجازه ورکړل شوي اوسي. دغه ټول ذکر شوې اسناد د هغه زده کوونکو لپاره لازم دي چې مخکې په ښوونځې کی شامل شوي نه وي. د وړکتون زده کونکي باید د اګست تر 31 پورې 5  کلن وي، او د لومړي ټولګي زده کونکي باید 6 کلن اوسي.
 • د اوسېدو ثبتوت
 • په دی کی د موټر چلوولو لیسنس یا ID او اوسنې د یوټیلیتي بیلونه شامل دي.
 • دغه فورمې په ښوونځي او یا هم په دغه لینک کی دي، او د ثبت نام پوره طریقه پکې ښودل شوې.
 • Apply for Free School Lunch د ښوونځي د وړیا غرمې ډوډۍ لپاره درخواست کول
 • English Language Developmentد انګلیسي ژبې ډیپارټمینټ

– All Images by pch.vector on Freepik