پښتو     |     English

این صفحه دارای منابع ذیل بوده که جهت دریافت خدمات صحی به شما کمک مینماید.

King County کینگ کونتی

مراقبت ابتدایی: اطفال و بزرگسالان

منابع ذیل شما را در پیدا نمودن مراکز مراقبت های ابتدایی در محل تان کمک خواهد کرد:

 1. کدام مرکز صحی به شما نزدیکتر است
 2. کدام مرکز صحی مریض جدید میپذیرد
 3. کدام مرکز صحی بیمه شما را میپذیرد.

 

University of Washington Network

از این لینک شما میتوانید 33 مرکز صحی که با شبکه دانشگاه واشنگتن مرتبط است برای مراقبت ابتدایی صحی پیدا کنید. این مراکز بیمه صحی Apple Health  و سایر بیمه ها را میپذیرد. برای معلومات بیشتر اینجا را مشاهده کنید.

 • Amerigroup Washington
 • Community Health Plan of Washington (specialty care only)
 • Coordinated Care of Washington
 • Molina Healthcare of Washington
 • UnitedHealthcare Community Plan

 

The Polyclinic Network

پولی کلینیک تعداد از مراکزصحی در اطراف واشنگتن دارد. برای پیدا نمودن داکترابتدایی روی لینک بالا کلیک کرده، بعد Search by Location و بعد Primary Care را انتخاب کنید. شهر تان را در search box نوشته کرده بعدا لیست از محلات پولی کلینیک نزدیک به شما را که داکتر ابتدایی دارد بدست خواهد آورد. این شبکه تعداد کمتری از بیمه های Apple Health  را میپذیرد. اینجا را کلیک کنید تا لست کامل بیمه های قابل قبول را مشاهده کنید. 

Sea Mar Community Health Services یا خدمات صحی مرکز سیمار

کلینیک سیمار در بخش غربی واشنگتن خدمات صحی گسترده ای را عرضه میدارد. سیمار در خدمات صحی ابتدایی و فامیلی در ساحه کینگ کونتی تخصص دارند. سیمار خدمات صحی و پیشگیرانه را در کلینیک های خود واقع Bellevue, Burien, Des Moines, Federal Way, Kent, Seattle, Vashon, and White Center عرضه میدارد. سیمار تمام انواع بیمه ها را میپذیرد به شمول میدیکید و خدمات صحی را بدون توجه به توان مالی مریض عرضه میدارد. زمانیکه بیمه موجود نباشد سیمار یک برنامه را تحت عنوان Sliding fee scale discount نظر به تعداد اعضا خانواده و عاید شان عرضه میدارد.

Swedish

Swedish کلینیک ها و شفاخانه های در ساحه سیاتل دارد. روی لینک بالا کلیک تا یکی از آنها را پیدا کنید. آدرس محل تان را بنویسید تا محل مورد نظر تان را حسب نیاز تان پیدا کنید. لیست بیمه های را که Swedish میپذیرد از اینجا بدست آورید. 

Virginia Mason Franciscan Health

این شبکه مراکز صحی در منطقه غربی واشنگتن دارد. برای پیدا کردن این مراکز روی لینک بالا کلیک کرده، نام شهر تان را بنویسید و جستجو کنید تا مرکز مراقبت صحی ابتدایی محل مورد نظر تان را از روی نقشه پیدا کنید. لیست بیمه های مورد پذیرش این شبکه را از اینجا مشاهده کنید. 

Healthpoint

مراکز صحی HealthPoint در تمام ساحه کینگ کونتی فعالیت دارد. روی لینک بالا کلیک کرده و گزینه Medical را انتخاب و zip code تانرا بنویسید تا نزدیکترین مرکز را پیدا کنید. برای معلومات بیشتر از بیمه های قابل قبول اینجا را مشاهده کنید. این مراکز بیمه های ذیل را میپذیرند:

 • Amerigroup
 • Community Health Plan of Washington
 • Coordinated Care
 • Molina

مراکز صحیMultiCare  در سطح ایالت خدمات متنوع صحی را عرضه میکنند، روی لینک بالا کلیک کنید. برای معلومات بیشتر از بیمه های قابل قبول اینجا را مشاهده کنید. این مراکز بیمه های ذیل را میپذیرند:

 • Amerigroup Washington
 • Community Health Plan of Washington
 • Coordinated Care of Washington
 • Molina Healthcare of Washington
 • UnitedHealthcare Community Plan

 

MultiCare

مراکز صحیMultiCare  در سطح ایالت خدمات متنوع صحی را عرضه میکنند، روی لینک بالا کلیک کنید. برای معلومات بیشتر از بیمه های قابل قبول اینجا را مشاهده کنید. این مراکز بیمه های ذیل را میپذیرند:

 • Amerigroup Washington
 • Community Health Plan of Washington
 • Coordinated Care of Washington
 • Molina Healthcare of Washington
 • UnitedHealthcare Community Plan

MultiCare

این شبکه اتاق های عاجل در نقاط مختلف ایالت دارد که میتوانید از لینک بالا پیدا کنید.  

Neighborcare

این کلینیک مشخصا برای محلات سیاتل خدمات عرضه میدارد. اگر در سیاتل زندگی میکنید روی لینک بالا کلیک کرده گزینه Medical را انتخاب تا لیستی از کلینیک های خدمات صحی ابتدایی در سیاتل را مشاهده کنید. این کلنیک بیمه Apple Health را میپذیرد اما لیست از سایر بیمه های قابل قبول ارائه نمی کند. آنها برای اشخاص بدون بیمه همکاری میکنند. معلومات بیشتر درمورد پالیسی بیمه ها را اینجا پیدا کرده میتوانید.  

 

Urgent Care یا مراقبت های فوری

منابع ذیل شما را در پیدا نمودن مراکز مراقبت فوری در محل تان کمک خواهد کرد:

 1. کدام مرکز صحی به شما نزدیکتر است
 2. کدام مرکز صحی بیمه شما را میپذیرد

University of Washington Network

از این لینک شما میتوانید مراکز مراقبت فوری که با شبکه دانشگاه واشنگتن مرتبط است را پیدا کنید. این مراکز بیمه صحی Apple Health  و سایر بیمه ها را میپذیرد. برای معلومات بیشتر اینجا را مشاهده کنید.

 • Amerigroup Washington
 • Community Health Plan of Washington (specialty care only)
 • Coordinated Care of Washington
 • Molina Healthcare of Washington
 • UnitedHealthcare Community Plan
 

The Polyclinic Network

پولی کلینیک تعداد از مراکزصحی در اطراف واشنگتن دارد. برای پیدا نمودن مرکز مراقبت فوری روی لینک بالا کلیک کرده، بعد Search by Location و بعد Urgent Care را انتخاب کنید. شهر تان را در search box نوشته کرده بعدا لیست از محلات پولی کلینیک نزدیک به شما را که Urgent Care دارد بدست خواهد آورد. این شبکه تعداد کمتری از بیمه های Apple Health  را میپذیرد. اینجا را کلیک کنید تا لست کامل بیمه های قابل قبول را مشاهده کنید.

Swedish

Swedish کلینیک ها و شفاخانه های در ساحه سیاتل دارد. روی لینک بالا کلیک تا یکی از Urgent Care های نزدیک تان را پیدا کنید. آدرس محل تان را بنویسید تا محل مورد نظر تان را حسب نیاز تان پیدا کنید. لیست بیمه های را که Swedish میپذیرد از اینجا بدست آورید.

Virginia Mason Franciscan Health

این شبکه مراکز صحی در منطقه غربی واشنگتن دارد. برای پیدا کردن این مراکز روی لینک بالا کلیک کرده، نام شهر تان را بنویسید و جستجو کنید تا مرکز Urgent Care محل مورد نظر تان را از روی نقشه پیدا کنید. لیست بیمه های مورد پذیرش این شبکه را از اینجا مشاهده کنید.

Healthpoint

مراکز صحی HealthPoint در تمام ساحه کینگ کونتی فعالیت دارد. روی لینک بالا کلیک کرده و گزینه Medical را انتخاب و zip code تانرا بنویسید تا نزدیکترین مرکز را پیدا کنید. تمام مراکز آن مراقبت های فوری را عرضه داشته و معلومات بیشتر در مورد آنها را اینجا پیدا کنید. بخش مراقبت های فوری HealthPoint تا شام و روز های آخر هفته باز بوده مریضان با اپاینتمنت و بدون اپاینتمنت را قبول میکند. برای معلومات بیشتر از بیمه های قابل قبول اینجا را مشاهده کنید. این مراکز بیمه های ذیل را میپذیرند:

 • Amerigroup Washington
 • Community Health Plan of Washington
 • Coordinated Care of Washington
 • Molina Healthcare of Washington
 

MultiCare

مراکز صحیMultiCare  در سطح ایالت خدمات متنوع صحی را عرضه میکنند، روی لینک بالا کلیک کنید. برای معلومات بیشتر از بیمه های قابل قبول اینجا را مشاهده کنید. این مراکز بیمه های ذیل را میپذیرند:

 • Amerigroup Washington
 • Community Health Plan of Washington
 • Coordinated Care of Washington
 • Molina Healthcare of Washington
 • UnitedHealthcare Community Plan

Emergency Care

منابع ذیل شما را در پیدا کردن ER یا اتاق عاجل در محل تان کمک میکند. اگر به مراقبت های عاجل صحی نیاز دارید تردید نکنید و بگذارید کسی شما را به اتاق عاجل برساند یا به 911 زنگ بزنید تا به وسیله امبولانس شما را به اتاق عاجل برساند. به شماره 911 زنگ بزنید وضعیت عاجل صحی تان را به انگلیسی توضیح داده یا برای شان بگویید که به ترجمان زبان دری یا پشتو نیاز دارید. برای رفتن به اتاق عاجل اپاینتمنت ضرورت نیست.

University of Washington Network

در این لینک تمام اتاق های عاجل مرتبط با بخش صحی دانشگاه واشنگتن را پیدا کرده میتوانید.

Swedish

Swedish کلینیک ها وشفاخانه های در حومه سیاتل دارد که خدمات اتاق عاجل را عرضه میدارد. از لینک بالا میتوانید نزدیکترین اتاق عاجل را پیدا کنید.

Virginia Mason Franciscan Health

مراکز صحی آن در غرب واشنگتن موجود است، برای پیدا کردن اتاق عاجل نزدیک تان روی لینک بالا کلیک کرده نام شهر تان را تایپ و جستجو نمایید. از روی نقشه که ظاهر میگردد موقعیت اتاق عاجل را پیدا کنید.

MultiCare

این شبکه اتاق های عاجل در نقاط مختلف ایالت دارد که میتوانید از لینک بالا پیدا کنید.  

صحت روانی/ خدمات صحت رفتاری

منابع ذیل شما را در پیدا نمودن مراکزصحت روانی و متخصصین آن در محل تان کمک خواهد کرد:

 1. کدام مرکز صحی به شما نزدیکتر است
 2. کدام مرکز صحی مریض جدید میپذیرد
 3. کدام مرکز صحی بیمه شما را میپذیرد

Crisis Hotline

اگر به خودکشی فکر میکنید و نیاز به کمک دارید، شماره تیلفون خط ملی پیشگیری از خودکشی (1-800-273-8255) یا به طور ساده 988  را دایل نمایید، هر دو شماره تماس تان را به عین مرکز وصل میکند. با وجودیکه اکثر خدمات به زبان انگلیسی عرضه میشود، اما این مراکز برای ارایه خدمت به اضافه از 250 زبان دسترسی دارند.

Find a Therapist  پیدا کردن درمانگر

مراجعه به وبسایت مذکور این امکان را میدهد تا با نوشتن شهر، ایالت و zip code تان یک درمانگر روانی مجرب و معلومات تماس آن را بدست آورید. شما میتوانید با استفاده از گزینه فلتر مشخص سازید که آیا آن مرکز درمانی یا داکتر بیمه تان را میپذیرد یا خیر، و از آنجا که اکثر درمانگران روانی و روان پزشکان خارج از شبکه عادی صحی فعالیت دارند این روش کمک خواهد کرد تا بدانید کدام مرکز و شخص برای تان مناسب است.

Psychology Today: Therapist or Psychiatrist روانشاسی امروز

این وبسایت مشابه به یافتن درمانگر است و به شما اجازه میدهد تا محل و شماره تماس درمانگر روانی یا روان پزشک را بدست آورید. لینک بالا را استفاده کرده و جستجوگر مناسب را نظر به ضرورت خود انتخاب و بعد شهر و zip code تان را بنویسید. بعد میتوانید فقط متخصص صحت روانی را انتخاب کنید که بیمه تان را قبول کرده و مریض جدید میپذیرد.

Support Groups in King County گروپ کمک در کینگ کونتی

این لیست که توسط روانشاسی امروز تهیه شده تعدادی از گروپ های متخصص کمک را نشان میدهد که در منطقه کینگ کونتی فعالیت دارند. در قسمت بالای صفحه با استفاده از گزینه های مشکلات صحت روانی، نوع درمان، سن، و غیره میتوانید لیست را فلتر کنید.

University of Washington Network

از این لینک شما میتوانید تمام مراکز صحی  که با شبکه دانشگاه واشنگتن مرتبط است برای خدمات صحت روانی  پیدا کنید. این مراکز بیمه صحی Apple Health  و سایر بیمه ها را میپذیرد. برای معلومات بیشتر اینجا را مشاهده کنید.

 • Amerigroup Washington
 • Community Health Plan of Washington (specialty care only)
 • Coordinated Care of Washington
 • Molina Healthcare of Washington
 • UnitedHealthcare Community Plan

The Polyclinic Network

پولی کلینیک تعداد از مراکزصحت روانی  در شهر سیاتل دارد که خدمات صحی رفتاری را عرضه میکند. لینک بالا را استفاده کنید تا معلومات تماس آنها را بدست آورید. شبکه تعداد کمتری از بیمه های Apple Health  را میپذیرد. اینجا را کلیک کنید تا لست کامل بیمه های قابل قبول را مشاهده کنید.

Swedish

Swedish کلینیک ها و شفاخانه های در ساحه سیاتل دارد که بیشتر به وقایع شدید مشکلات روانی که ممکن بستری شدن را ایجاب کند و تداوی معتادان رسیدگی میکند.  روی لینک بالا کلیک تا یکی از آنها را پیدا نمایید. آدرس محل تان را بنویسید تا محل مورد نظر تان را حسب نیاز تان پیدا کنید. لیست بیمه های را که Swedish میپذیرد از اینجا بدست آورید.

Virginia Mason Franciscan Health

این شبکه مراکز صحی در منطقه غربی واشنگتن دارد که تمرکز آن روی خدمات صحت روانی رفتاری برای وضعیت ها وخیم مثل ترک اعتیاد میباشد. برای پیدا کردن این مراکز روی لینک بالا کلیک نمایید. لیست بیمه های مورد پذیرش این شبکه را از اینجا مشاهده کنید

Healthpoint

مراکز صحی HealthPoint در تمام ساحه کینگ کونتی فعالیت دارد. مراقبت های صحی رفتاری برای مریض های HealthPoint عرضه میگردد، برای اینکه از مراجعین HealthPoint شمرده شوید باید این کلینیک به عنوان Primary Care  تان انتخاب شده باشد. (اینکه چگونه HealthPoint را انتخاب کنید در بخش Primary Care معلومات کافی ارایه شد).  روی لینک بالا کلیک کرده تا Behavioral Health Consultant را پیدا کنید.شما میتوانید مرکز خدمات صحی ابتدایی را از مینو انتخاب کنید. راجع به خدمات صحت روانی و رفتاری از اینجا معلومات بیشتر بدست آورید.  برای معلومات بیشتر از بیمه های قابل قبول اینجا را مشاهده کنید. این مراکز بیمه های ذیل را میپذیرند:

 • Amerigroup Washington
 • Community Health Plan of Washington
 • Coordinated Care of Washington
 • Molina Healthcare of Washington

MultiCare

این شبکه خدمات متفاوتی را نسبت به سایر مراکز صحی در خصوص صحت روانی عرضه میکند. این ها خدمات را به شکل حضوری Walk-in و از طریق تیلفون ارایه کرده که هر دو روش شما را به یک متخصص ارجاع مینماید. میتوانید به شماره 888-445-8120 از روز دوشنبه الی جمعه بین ساعات 8 صبح تا 4:30 بعد ازظهر تماس گرفته یا به طور حضوری به کلینک آن واقع در 325 East Pioneer Ave, Puyallup WA 98372 مراجعه نمایید. معلومات بیشتر در لینک بالا قابل دریافت است. MultiCare انواع ذیل بیمه Apple Health را میپذیرد و برای معلومات بیشتر در مورد بیمه های قابل پذیرش اینجا را مشاهده کنید.

 • Amerigroup Washington
 • Community Health Plan of Washington
 • Coordinated Care of Washington
 • Molina Healthcare of Washington
 • UnitedHealthcare Community Plan

نکته: زمانیکه به کلینک زنگ زده یا مراجعه میکنید مطمئن شوید که موارد ذیل را آماده داشته باشید:

 • کارت بیمه
 • لیست دوا های که مصرف میکنید
 • معلومات راجع به اعضای فامیل که با شما زندگی میکنند
 • معلومات تماس تان
 • معلومات کوتاه راجع به علایم مریضی و حسی که تجربه میکنید
 • گزارش کوتاه از سابقه مریضی روانی اعضای خانواده یا خود شما
 • سند سرپرستی اگر به نمایندگی از طفل فرزندخوانده تماس میگیرید

Neighborcare

این کلینیک مشخصا برای محلات سیاتل خدمات عرضه میدارد. اگر در حال حاضر از مراجعین Neighborcare هستید میتوانید به آنها زنگ زده برای دریافت خدمات صحت رفتاری اپاینتمنت ترتیب دهید. این کلنیک بیمه Apple Health را میپذیرد اما لیست از سایر بیمه های قابل قبول ارائه نمی کند. آنها برای اشخاص بدون بیمه همکاری میکنند. معلومات بیشتر درمورد پالیسی بیمه ها را اینجا پیدا کرده میتوانید. 

مراقبت دندان

منابع ذیل شما را در پیدا نمودن مراکز مراقبت دندان و متخصصین آرتودنتیست در محل تان کمک خواهد کرد:

 1. کدام مرکز صحی به شما نزدیکتر است
 2. کدام مرکز صحی مریض جدید میپذیرد
 3. کدام مرکز صحی بیمه شما را میپذیرد

DentistLink

این وبسایت کمک میکند تا نزدیک به محل تان داکتر دندانی را پیدا کنید که بیمه تان را میپذیرد. شماره تیلفون، zip code و سن تانرا نوشته کرده و نوع بیمه تان را Apple Health انتخاب کنید اگر همان بیمه را دارید. بالاخره دلیل مراجعه به داکتر دندان را انتخاب کنید، اگر به پاک کاری دندان ضرورت دارید Cleaning/Checkup را کلیک کنید. بعد روی گزینه جستجو Search کلیک کنید تا لیست از داکتران دندان را برای تماس گرفتن بدست آورید.

Healthpoint

مراکز صحیHealthPoint در تمام ساحه کینگ کونتی فعالیت دارند. روی لینک بالا کلیک کرده و گزینه Dental را انتخاب و zip code تانرا بنویسید تا نزدیکترین مرکز را پیدا کنید. تمام مراکز آن مراقبت های فوری را عرضه داشته و معلومات بیشتر در مورد آنها را اینجا پیدا کنید. برای معلومات بیشتر از بیمه های قابل قبول اینجا را مشاهده کنید. این مراکز بیمه های ذیل را میپذیرند:

 • Amerigroup Washington
 • Community Health Plan of Washington
 • Coordinated Care of Washington
 • Molina Healthcare of Washington

 

Neighborcare

این کلینیک مشخصا برای محلات سیاتل خدمات عرضه میدارد. اگرباشنده سیاتل هستید روی لینک بالا کلیک کرده از نوع خدمات Dental را انتخاب کنید تا لیست از کلینیک های دندان را بدست آورید. این کلنیک بیمه Apple Health را میپذیرد اما لیست از سایر بیمه های قابل قبول ارائه نمی کند. آنها برای اشخاص بدون بیمه همکاری میکنند. معلومات بیشتر درمورد پالیسی بیمه ها را اینجا پیدا کرده میتوانید. 

چشم/ مراقبت بینایی

منابع ذیل شما را در پیدا نمودن مراکز مراقبت بینایی یا داکتر چشم در محل تان کمک خواهد کرد:

 1. کدام مرکز صحی به شما نزدیکتر است
 2. کدام مرکز صحی مریض جدید میپذیرد
 3. کدام مرکز صحی بیمه شما را میپذیرد

پیدا کردن خدمات صحی مراقبت بینایی که بیمه تان آن را تحت پوشش داشته باشد کار دشواریست. اگر مطمئن نیستید که بخاطر دریافت مراقبت بینایی  به کجا مراجعه کنید، به داکتر فامیلی تان تماس بگیرید او شما را به داکتری و کلینیکی که بیمه تان مصارف را عهده دار شود رهنمایی خواهد کرد.

اگر میخواهید معلومات بیشتر در مورد مراقبت های بینایی و نوع پوشش بیمه میدیکید ازین خدمات بدست آورید لطفا لینک ذیل را مشاهده کنید:

Washington State Health Care Authority – Can I Get Vision Care With My Medicaid?

King County – Vision Resource List

 

 

University of Washington Network

از این لینک شما میتوانید مراکز صحی مرتبط  با شبکه دانشگاه واشنگتن برای مراقبت چشم و بینایی را پیدا کنید. این مراکز بیمه صحی Apple Health  و سایر بیمه ها را میپذیرد. برای معلومات بیشتر اینجا را مشاهده کنید.

 • Amerigroup Washington
 • Community Health Plan of Washington (specialty care only)
 • Coordinated Care of Washington
 • Molina Healthcare of Washington
UnitedHealthcare Community Plan

مراقبت صحی زنان و بارداری

منابع ذیل شما را در پیدا نمودن مراکز مراقبت های نسایی ولادی در محل تان کمک خواهد کرد:

 1. کدام مرکز صحی به شما نزدیکتر است
 2. کدام مرکز صحی مریض جدید میپذیرد
 3. کدام مرکز صحی بیمه شما را میپذیرد

 

 

 

University of Washington Network

از این لینک شما میتوانید مراکز صحی مرتبط  با شبکه دانشگاه واشنگتن برای مراقبت های نسایی ولادی را پیدا کنید. این مراکز بیمه صحی Apple Health  و سایر بیمه ها را میپذیرد. برای معلومات بیشتر اینجا را مشاهده کنید.

 • Amerigroup Washington
 • Community Health Plan of Washington (specialty care only)
 • Coordinated Care of Washington
 • Molina Healthcare of Washington
 • UnitedHealthcare Community Plan

 

 

The Polyclinic Network

پولی کلینیک تعداد از مراکز خدمات نسایی ولادی را در اطراف Seattle, Bellevue, Edmond, Issaqua  دارد. روی لینک بالا کلیک کنید تا معلومات تماس این مراکز را بدست آورید. این شبکه تعداد کمتری از بیمه های Apple Health  را میپذیرد. اینجا را کلیک کنید تا لست کامل بیمه های قابل قبول را مشاهده کنید.

 

 

Swedish

Swedish خدمات نسایی ولادی را در ساحه Seattle, Bellevue, Issaqua and Mercer Island دارد. روی لینک بالا کلیک تا یکی از آنها را پیدا کنید. لیست بیمه های را که Swedish میپذیرد از اینجا بدست آورید.

 

 

Virginia Mason Franciscan Health

این شبکه  مراکز خدمات نسایی ولادی را در ساحه غرب واشنگتن دارد. برای پیدا کردن مرکز نزدیک به محل تان روی لینک بالا کلیک کنید. بیمه قابل قبول آنها را از اینجا چک نمایید.

 

 

Healthpoint

مراکز صحیHealthPoint در تمام ساحه کینگ کونتی فعالیت دارند. خدمات نسایی ولادی برای مراجعین HealthPoint عرضه میگردد. برای اینکه از جمله مراجعین HealthPoint شمرده شوید باید این کلنیک را به عنوان مرجع خدمات صحی ابتدایی یا Provider one انتخاب نموده باشید (معلومات بیشتر راجع به پیدا کردن Primary Care قبلا داده شد). روی لینک بالا کلیک کرده تا خدمات نسایی ولادی را پیدا کنید. میتوانید کلینیک مراقبت های ابتدایی تان از مینو انتخاب کنید. معلومات بیشتر راجع به خدمت صحی آنها را اینجا مشاهده کنید. برای معلومات بیشتر از بیمه های قابل قبول اینجا را مشاهده کنید. این مراکز بیمه های ذیل Apple Health را میپذیرند:

 • Amerigroup Washington
 • Community Health Plan of Washington
 • Coordinated Care of Washington
 • Molina Healthcare of Washington

 

MultiCare

مراکز صحیMultiCare  در سطح ایالت خدمات متنوع نسایی ولادی را عرضه میکنند، روی لینک بالا کلیک کنید. برای معلومات بیشتر از بیمه های قابل قبول اینجا را مشاهده کنید. این مراکز بیمه های ذیل را میپذیرند:

 • Amerigroup Washington
 • Community Health Plan of Washington
 • Coordinated Care of Washington
 • Molina Healthcare of Washington
 • UnitedHealthcare Community Plan

 

نکته: زمانیکه به کلینک زنگ میزنید یا مراجعه باید موارد ذیل را آماده داشته باشید:

 • کارت بیمه
 • لیست دواهای که مصرف میکنید
 • معلومات راجع به اعضای خانواده
 • معلومات تماس
 • گزارش مختصری از علایم و مشخصات وضعیت که تجربه میکنید
 • گزارش مختصری از ناراحتی های روانی که شما یا فامیل تان در گذشته داشته اید
 • تصدیق سرپرستی در صورتیکه به نمایندگی از طفل فرزندخوانده تماس میگیرید.

 

 

Neighborcare

این کلینیک مشخصا برای محلات سیاتل خدمات عرضه میدارد. اگر در حال حاضر از مراجعین Neighborcare هستید میتوانید به آنها زنگ زده برای دریافت خدمات نسایی ولادی اپاینتمنت ترتیب دهید. این کلنیک بیمه Apple Health را میپذیرد اما لیست از سایر بیمه های قابل قبول ارائه نمی کند. آنها برای اشخاص بدون بیمه همکاری میکنند. معلومات بیشتر درمورد پالیسی بیمه ها را اینجا پیدا کرده میتوانید. 

دواخانه ها

منابع ذیل شمارا در پیدا نمودن دواخانه ها در محل تان کمک خواهد کرد:

1.     کدام دواخانه به شما نزدیکتر است

2.     کدام د واخانه بیمه شما را میپذیرد اکثر دواخانه در ساحه کلارک


کونتی بیمه
Apple Health را میپذیرند. در صفحه انترنتی United Healthcare آدرس خود را بنویسید تا دواخانه شامل شبکه بیمه تان و آدرس آن را پیدا کنید.

 

نوت:  لیست تعدادی از دوا خانه ها و دوا فروشی ها با لینک آدرس آن در ذیل به  دسترس تان قرار داده شده، روی لینک کلیک کرده و zip code را نوشته کنید تا نزدیکترین دواخانه را پیدا نمایید. 

 

 

Bartell Drugs Store Locator

 

 

موقعیت یاب فروشگاه مذکور را استفاده کرده و نزدیکترین دواخانه بارتل درگ را با تایپ نمودن zip code تان پیدا نمایید.

 

Walgreens Store Locator

 

 

موقعیت یاب فروشگاه مذکور را استفاده کرده و نزدیکترین دواخانه والگرین را با تایپ نمودن zip code تان پیدا نمایید.

 

 

CVS Store Locator

 

 

موقعیت یاب فروشگاه مذکور را استفاده کرده و نزدیکترین دواخانهCVC  را با تایپ نمودن zip code تان پیدا نمایید.

 

 

Pharmacy Finder

 

 

موقعیت یاب فروشگاه مذکور را استفاده کرده و نزدیکترین دواخانه مستقل را با تایپ نمودن zip code تان پیدا نمایید.

 

 

Pharmacies In Clark County دواخانه های کینگ کونتی

لینک بالا لیست جامعی از دواخانه های حوزه کلارک کونتی است که شامل دوا فروشی ها داخل فروشگاه های موادخوراکی و دواخانه مستقل میگردد.

 

Sea Mar Community Health Services


Health Services

 

 

سیمار خدمات گسترده صحی را در بخش غربی واشنگتن عرضه میدارد. آنها 2 دواخانه در ساحه کلارک کونتی دارند که یکی آن در East Vancouver  و دیگر آن در Salmon Creek موقعیت دارد. معلومات تماس و ساعات کاری آنها در لینک بالا قابل دریافت است. 

– All Images by pch.vector on Freepik